psy kap 1

 1. Psykodynamiskt perspektiv
  Orsaker till beteende – inner workings of personality (traits, emotions and motives).Omedvetna processer – medvetandegöra det omedvetna. Hypnosis and free association, patients expressed any thoughts that came to mind. Long forgotten childhood experiences.
 2. Psykoanalys
  analys av de interna och främst omedvetna orsakerna till beteende
 3. Försvarsmekanismer
  psykologiska tekniker som hjälper oss att hantera ångest och smärtan från traumatiska erfarenheter
 4. Modern psykodynamisk teori
  mindre fokus på dolda sexuella och aggressiva motiv, mer tidiga familjerelationer, andra sociala faktorer och vår känsla av ”the self” i skapandet av vår personlighet
 5. Objektrelationsteorier
  fokus på hur människors tidiga erfarenheter med omsorgspersoner skapar bilden de har av sig själva och andra. Omedvetna influenser på en persons relationer med andra under livet
 6. Behavioristiska perspektivet
  Fokuserar på den roll som den externa miljön har på vårt agerande


  Beteende bestäms av såväl inlärda vanor från våra tidigare livserfarenheter som stimuli i vår direkta omgivning
 7. John Locke:
  At birth the human mind a tabula rasa
 8. John B. Watson:
  Psychology är observerbart beteende, inte osynligt inre medvetande
 9. B.F. Skinner:
  Real causes of behaviour reside in the outer world. Behavior is shaped by the rewarding and punishing consequences that it produces.
 10. Inlärningspsykologi, 2 former av inlärning – grunden till KBT
  Associationsinlärning


  • Klassisk betingning; Pavlovs hundar, en oreleterad stimulus kopplat till ngt
  • Operant betingning; belöning och bestraffning formar beteende. Stärka positivt beteende genom belöning, Skinner


  Observationsinlärning


  Modellinlärning – genom att studera andra lär vi oss av deras erfarenheter, Bandura

  • Likhet med modellen,
  • modellens attraktionskraft,
  • konsekvenser för modellen
 11. Modellinlärning
  Lärande som uppstår genom att observera beteende av en modell
 12. Kognitiv behaviorism
  inlärning och miljön influerar våra förväntningar och andra tankar, och tankar influerar i sin tur hur vi beter oss
 13. Humanistiska perspektivet
  • Fri vilja
  • Att växa som person, personlig mognad
  • Finna mening i sin existens
 14. Maslow,
  self – actualization: sökandet efter individens potential. We ourselves have to satisfy our belongingness, the basic human need for social acceptance and companionship. Maslows pyramid.
 15. Self – efficacy
  (egen förmåga): människors övertygelse att de har kapaciteten att genomföra beteenden som producerar ett önskvärt resultat
 16. Kognitiva perspektivet
  • Mentala processer påverkar beteende. cogitare = to think
  • Beteenden styrda helt av tankar
 17. Jean Piaget,
  explained how childrens thinking processes become more sophisticaded with ahe.
 18. Vygotsky
  believed that language and thought were closely linked. Environment in which children developed, the social and cultural factors they were exposed to had an important impact on their development.
 19. Moderna kognitiva perspektivet
  • Fokuserar på studiet av mentala processer
  • Processer genom vilka människor resonerar och fattar beslut, kommer fram till lösningar på problem, formar perceptioner och mentala bilder och producerar och förstår språk . Studerar människans vetskap och erfarenheter.
 20. Social – kulturella perspektivet
  Sociokultural perspektive: how the social environment and cultural learning influence our behaviour, thoughts and feelings.  • Kultur: värderingar, tro, beteenden och traditioner inom en grupp.
  • Normer: regler som specificerar vilket beteende är acceptabelt och förväntat för medlemmar inom den gruppen.
  • Socialisering: the process by which culture is transmitted to new members and internalized by them.
 21. Biologiska perspektivet
  Hur hjärnprocesser och andra kroppsliga funktioner reglerar vårt beteendeBehavioural neuroscience – ser på hjärnans processer och andra fysiologiska funktioner som är underlag för beteende sensory erfarenheter, känslor och tankar (ex.hormoner)Neurotransmittorer – kemikalier som släpps lös av nervceller som tillåter dem att kommunicera med andra. Signalsubstans: Kemiska ämnen som frigörs från en nervcells axon och som reser över det synaptiska utrymmet och binder till speciella receptorer på en annan nervcell, där de producerar en kemisk reaktion som antingen är retande och hämmande.Behaviour genetics – studiet av hur beteendetendenser är influerade av genetiska faktorerEvolutionspsykologi – försöker förklara hur evolutionen format modern mänskligt beteende - naturligt urval: om en egenskap har gett fördel över andra har den mer chans att överleva och leva vidare. Andra egenskaper som ger nackdel blir sällsyntare.
 22. Cultural psychology
  explores how culture is transmitted to its members and examines psychological similarities and differences among people from diverse cultures.
Author
olskar
ID
66463
Card Set
psy kap 1
Description
psy
Updated