Lesson 55 - Lesoni nime nima

 1. Kepu did not prepare the lesson
  Na'e 'ikai ke teuteu 'e kepu e lesoni.
 2. He did not want to prepare it.
  Na'e 'ikai te ne fie teuteu ia.
 3. John did not want to go.
  Na'e 'ikai ke fie 'alu 'a sione.
 4. John did not want to do the work.
  Na'e 'ikai ke fie fai 'e Sione e ngaue
 5. I did not want to go.
  Na'e 'ikai te u fie 'alu
 6. I did not want to do the work.
  Na'e ikai te u fie fai e ngaue.
 7. John did not answer the question.
  Na'e 'ikai ke tali 'e Sione e fehu'i.
 8. He did not answer the question.
  Na'e 'ikai te ne tali e fehu'i.
 9. Mary does not remember Jane
  'Oku 'ikai ke manatu'i 'e Mele 'a Seini.
 10. She does not remember her
  'Oku ikai te ne manatu'i ia.
 11. Peter did not want the money.
  Na'e 'ikai ke fiema'u 'e Pita e pa'anga.
 12. He did not want the money.
  Na'e 'ikai te ne fiema'u e pa'anga.
 13. Jane did not give the message
  Na'e 'ikai ke tala 'e seini e fekau
 14. She did not give the message
  Na'e 'ikai te ne tala e fekau
 15. The fellow does not want me.
  'Oku 'ikai ke fiema'u au 'e he siana
 16. He does not want me
  'Oku 'ikai te ne fiema'u au
 17. The policeman did not find Lupe.
  Na'e 'ikai ke 'ilo 'a he polisis a Lupe
 18. He did not find Lupe.
  Na'e 'ikai te ne 'ilo 'a Lupe
 19. The boy doesn't want to do the work
  'Oku 'ikai ke fie fai 'e he tamasi'i e ngaue
 20. He doesn't want to do it
  'oku 'ikai te ne fie fai ia
 21. Peter did not answer the question
  Na'e 'ikai ke tali 'e Pita e fehu'i
 22. John did not want it.
  Na'e 'ikai ke fiema'u ia 'e Sione
 23. He didn't do it
  Na'e 'ikai te ne fai ia
 24. Message, order, command
  fekau
 25. fellow, guy , man
  siana
 26. tell, relate, reveal, give
  tala
Author
popeanthony
ID
66226
Card Set
Lesson 55 - Lesoni nime nima
Description
shumway
Updated