Irodalom fogalomtár

 1. epika:
  • 1. műnem
  • görögöknél alakul ki (Kr. e. 8. sz.)
  • epikosz = elbeszélő
  • hosszabb terjedelmű
  • elbeszéli a történetet
  • kötetlen
  • narrátor
  • leírások, dialógusok, epizódok jellemzik
  • nagyepika (regény) / kisepika (novella, mese)
  • megkülönböztetés alapja: terjedelem + szereplők, cselekményszálak, epizódok száma
 2. líra:
  • 2. műnem
  • hagyományos lírai műfajok: dal, epigramma, óda
 3. dráma:
  • 3., egyben legbonyolultabb és legösszetettebb műnem
  • ókori görögöknél (Kr.e. 5. sz.)
  • Athén a központja (fénykor – Periklész – demokrácia, filozófia, színjátszás)
  • Dionüszosz-kultuszból
  • pályázatokra írták
  • mitológiát dolgozza fel  előre ismert történet
  • felépítése: expozíció – bonyodalom – tetőpont – késleltetés – krízis – katasztrófa
  • életről szól, valóságban megtörténhet
  • alapvető eleme a szenvedély és a konfliktus (konfliktusrendszer; katarzis)
  • tragédia / komédia
  • előadásra szánt – színház – dialógus
  • célja: empátiát váltson ki
  • nyelvezete egyszerű, dialógusokkal (monológ alig)
  • tömegeket szórakoztatott
  • színházba járni polgári jog
  • emberközpontú
  • kar szerepe (nép hangját = igazság hangját képviseli, bizonyos esetekben az író álláspontját)
  • drámai triász (Aiszkhülosz, Szophoklész, Euripidész)
  • Shakespeare (16. sz.)
  • Katona (Bánk bán)
 4. tragédia:
  • dráma műnemébe tartozik
  • alapja a konfliktus
  • kötelező eleme az értékpusztulás
  • Kr.e. V. sz-tól (színjátszás kezdete)
  • Arisztotelész használja először (Poetika)
  • pl. Rómeó és Júlia
 5. komédia:
  • dráma műnemébe tartozik
  • témája könnyed
  • lehet értékpusztulás, de nincs katarzis
  • kötelező eszköze a paródia, a személyeskedés és a fantázia
  • Arisztophanész = ókor nagy komédia-írója (40 db-ból 11 maradt fenn)
  • pl. Sok hűhó semmiért
 6. konfliktus:
  • érdekellentét
  • típusai: egyén-egyén / egyén-csoport / egyénen belüli / csoport-csoport
 7. katarzis:
 8. dialógus:
  • párbeszéd
  • dráma alapja
  • ebből bontakozik ki a cselekmény
 9. monológ:
  • belső dialógus
  • drámákban ritka
 10. mítosz:
  • világmagyarázat
  • istenek történetével, világ keletkezésével foglalkozó történetek
  • vallás + művészet + tud. tökéletes egysége
  • egységes tudatforma (mítikus tudat)
 11. mitológia:
  • mítoszok összessége
  • mítoszokkal foglalkozó tudomány
  • antik: eredetmondák, világ teremtése, istenek
  • finn: Kalevala
  • magyar: elveszett, de azért a krónikákban 1-2 le van jegyezve + népmesék, mondókák, népszokások (pl. Csodaszarvas, Emese álma, fehér ló mondája)
 12. retorika:
  • görög eredetű
  • rektor szóból (=szónok)
  • retorika = szónoklat tudománya
  • eredetileg gyakorlati célokat használ
  • politikai élethez kötődik
  • eredetileg szóbeli tud.
  • egy ember beszél a közösséghez
  • kritériumok: közérthetőség, artikuláció, hanglejtés, hangerő, gesztusok
  • szónok érzelmekkel próbál hatni a közönségre
  • gyakori benne a kérdésfeltevés (szónok maga válaszolja meg)
  • érveket tartalmaz
  • érvek nélküli szónoklat = demagógia
  • leghíresebb szónok: Cicero
 13. antik:
  összegző szó az ókori kultúrára
 14. antikvitás:
  • tágabb ért. az ókori kultúrával, művészetekkel, tudományokkal foglalkozó terület
  • szűkebb ért. az ókori görög és római kultúra
  • ókor határáig terjed (Kr.e. 476)
 15. óda:
  • görög eredetű szó
  • jelentése ének
  • lírikus
  • terjedelmesebb
  • emelkedett hangú
  • mindig ünnepélyes
  • bonyolult ritmikájú
  • ált.-ban közösségi költészetben
  • zsoltárokkal + himnusszal mutat hasonlóságot
  • Horatius, Berzsenyi
 16. himnusz:
  • görög eredetű szó
  • jelentése magasztalás, vagy dicséret (istenség / eszme)
  • alapvetően egy közösség kér segítséget egy istentől könyörgés formájában
  • bibliai műfaj
  • ókori görögöknél is megtalálható volt
  • magyar irod.-ban a modern irod. is használja a himnikus hangvételt (pl. Kölcsey, Berzsenyi: Fohászkodás)
  • minden nemzetnél a közösségi költészet szimbóluma
 17. zsoltár
  • bibliai műfaj
  • kialakulása az ókori héber irodalom korára tehető
  • éneklésre szánt
  • alapvetően vallásos szertartásokhoz kapcsolódik
  • legteljesebben a zsoltárok könyvében található meg (150 db)
  • hagyomány szerint a legtöbb zsoltár Mózeshez, Salamonhoz, vagy Dávidhoz szól
  • visszatérő felkiáltása: „Dicsérjétek az örökkévalót!”
  • zsoltárok könyve (Bibliatud. szerint Dávid királynak tulajdonítják ezeket a zsoltárokat, eredeti héber szöveget a Holt-tengeri tekercsek őrzik)
 18. példázat:
  • epikus
  • rövidebb terjedelmű elbeszélés
  • + vagy – erkölcsi tanításokat fogalmaz meg (nevelő célzatú)
  • közösséghez szól
  • bibliai műfaj
  • számos szimbolikus elemet használ
  • kora-kereszténykorban alakul ki
  • papok prédikációja
  • evangéliumokban (pl. A tékozló fiú)
 19. evangélium:
  • görög eredetű szó
  • jelentése jó hír / örömhír
  • Jézus életét és tetteit elbeszélő történet, amiben a jó hír a megváltó eljövetele, megszületése
  • újszövetségben
  • Máté, Márk, Lukács és János a 4 evangélista
  • főbb részei: Máté evangélium, János evangélium, Jézus születése, Jézus fellépése, Hegyibeszéd, Az utolsó vacsora
 20. biblia:
  • görög eredetű szó
  • latin nyelv átveszi
  • több jelentése van (könyv, könyvek, eredetkeletkezés)
  • származékok (bibliográfia, bibliotéka)
  • további jelentése (írás, szent írás, a könyvek könyve)
  • mindazt a tudást tartalmazza, amit az emberiség Kr.e. IV. sz – Kr.u. IV. sz. között összegyűjtött
  • azok a könyvek, melyeket a zsidó-keresztény kultúra isten által kinyilatkoztatott  isteni eredetű
  • irodalmi műfajok nagy része is itt alakul ki (himnusz, zsoltár, példázat, példabeszéd)
 21. kánonrendszer:
  • kanonizáció: az a folyamat, amikor összegyűjtik azokat a könyveket, amiket isteni eredetűnek tekintünk és bekerülnek a Bibliába
  • az iratok, amik nem kerülnek be, azok az apokrif iratok. (= kánonrendszeren kívüli)
  • rendszerezést a papok végzik
  • bizonyos felekezetek között eltérés mutatkozik (más kánonrendszert alkalmaznak)
 22. testamentum:
 23. eposzi kellékek:
  • invokáció – múzsa segítségül hívása
  • propozíció – téma megjelölése
  • in medias res – a dolgok közepébe vágva
  • enumeráció – seregszemle
  • deus ex machina – isteni közbeavatkozás
  • epiteton ornans – állandó jelző
  • perforáció – zárlat
  • hexameter
  • eposzi hasonlat
  • csodás elemek
 24. szonett:
  • lírai műfaj
  • zeneisége miatt (rím, alliteráció, ritmus, hangrendi harmónia, megszemélyesítés, jelzőhalmozás) a dalhoz áll közel
  • Petrarcai szonett: szigorúan szerkesztett versszakok: 4-4-3-3 sorosak (2x quartina + 2x tercina; abba abba cdc dcd)
  • szabályos rímképlet
  • személyes hangú
  • költő pillanatnyi hangulatát tartalmazza  nincs célja, nem akar tanítani, költőn kívül csak a természet van jelen
 25. novella:
  • latin eredetű
  • jelentése: új, újszerű, érdekes hír
  • Boccaccio teremti meg
  • kisepikai
  • kevés szereplő
  • nincsenek epizódok  1 szálon fut
  • rövid
  • csattanóval zárul
  • Boccacció korában célja a szórakoztatás  ironikus, komikus hangvételű
 26. monoteizmus:
  egyistenhit
 27. politeizmus:
  többistenhit
 28. motívum:
 29. szimbólum:
  • jelkép
  • lényege, hogy sűríti a jelentést
  • 2 típus (1. egyéni – költő által megteremtett, csak adott közösségre / egyénre vonatkozik; 2. ősi, könnyen értelmezhető – értelmezése kultúra-függő)
 30. allegória:
  • görög eredetű
  • ókortól kezdve minden nyelv alkalmazza
  • másról beszélni  túlmutat tényleges jelentésén
  • retorika is használja
  • hasonlatot hosszan fejti ki
  • fogalom + kép elkülöníthető egymástól, de egyértelműen felismerhető
  • cenzúra elkerülésére
  • végighúzódhat egy egész művön / csak egy mű részletén
  • pl. Arany: A walesi bárdok / Horatius: állam = viharos tengeren hánykódó hajó
 31. figura etimologica:
  • kiterjesztett alliteráció
  • fokozás egyik eleme
  • a szótő ismétlésén alapuló alakzat
  • „Halálnak halálával halsz”
 32. ballada:
  • irodalmi őstojás
  • kevert műfaj (mindhárom műnem elemeit hordozza)
  • Gregus Ágost: „A ballada nem más, mint tragédia dalban elbeszélve.”  tragikus téma - értékpusztulás, epikus: elbeszéli a történetet, dal formájú – líra
  • nagyon összetett
  • jellegzetes nyelvezet (balladai homály miatt)
  • nép (székely + skót balladakör) / műballada
  • magyar irod-ban XIX. sz-ban jellemző
  • első műballada szerző: Villion
  • első magyar: Arany (lélektani / történelmi tárgyú balladák)
  • Arany balladáiban a Shakespeare-i hatás is érzékelhető
 33. metafora:
  • „névátvitel”
  • hiányos hasonlat
  • hiányzik belőle a hasonlító elem (olyan, mint)
  • csonka / teljes
 34. megszemélyesítés:
  élettelen dolgok emberi tulajdonságokkal történő felruházása
 35. szintesztézia:
  • érzékek összehangolásán alapuló költői eszköz (ált. látás, hallás, tapintás)
  • nagyon összetett
  • pl. lilában lángoló naranccsal
 36. mese:
  • ókorban alakul ki
  • kisepikai műfaj
  • csodás, fantasztikus elemek
  • műmese / népmese
  • írói fantázia teljesen szabad
  • boldog végre törekszik
  • jó-rossz harca
  • szimbólumok (meseszámok, kalitka, fa, színek…)  évszázadokon keresztül fennmaradtak
  • típusok: állat, tündér, lánc, eredet, tan
 37. reneszánsz:
  • fogalmat az utókor alkotja meg
  • francia eredetű szó
  • jelentése: újjászületés
  • antik görög-római műv.-ek újraéledése
  • Itáliából indul (Firenze)
  • 1400-1500-as évekre jellemző
  • irodalomtörténeti, művelődéstörténeti és művészettörténeti korszak és korstílus ( = minden művészeti ágra kiterjed (zene – Bakfart, irod., költ., festészet, építészet, filozófia))
  • Európa szerte elterjed, mindenhol megjelenik (nem ugyanabban az időben)
  • Mo.n egyben a Bibliafordítások korával is egybeesik
  • anyanyelven ír
  • követi az ókori görög és római mintákat
  • szerkezetében kedveli a szabályosat
  • reneszánsz triász (Dante: Isteni színjáték, Petrarca: szonettek, Boccaccio: Dekameron = novella)
  • élet szépségei
  • Horatius (Carpe Diem)
  • lírára jellemző (szonett), de a drámákban is megjelenik (Shakespeare), epikus (novella)
  • a művészeteket mecénások támogatják (pl. Medici-család)
  • Dante: az olasz irod-i nyelv megteremtője
  • Balassi: első magyar nyelven író magyar költő
  • Shakespeare: drámák nyelvezete is érthető
  • Villion: Az alvilág költői
 38. humanizmus:
  • latin eredetű szó
  • humánum = ember, emberi
  • jelentése: emberközpontúság
  • reneszánsz előfutára
  • egy világszemléletet jelent / ideológiai irányzat
  • középpontban: ember érzelmei, vágyai (szenvedély)
  • latin nyelven ír
  • 1200-as évek 2. felétől jelen van
  • 1300-as évekre jellemző (Dante)
  • Mo.-ra 1400-as években érkezik (Janus Pannonius)
 39. felvilágosodás:
  • „A felvilágosodás nem más, mint az ember kilábalása önmaga okozta kiskorúságából” Kant
  • irodalomtörténeti és művelődéstörténeti korszak
  • Angliából és Fr.o-ból indul
  • egész Európán végigmegy
  • 17-18. sz.-ban jellemző
  • Eu-i irodalom virágkora
  • polgári forradalmak végbemennek
  • nő az olvasótábor
  • könyvnyomtatás elterjed
  • tud-ok fejlődése
  • Enciklopédia (Diderot)
  • képviselői: Rousseau, Voltaire, Diderot, Descartes
  • 1772-1825
  • Bessenyei György: Ágis tragédiája
  • magyar irodalom 1. virágkora
  • előkészíti a reformkort
  • nyelvújítás megkezdődik (Kazinczy)
  • képviselői: Csokonai, Berzsenyi, Kármán József
  • megjelenik: regény, vígeposz, klasszicista műfajok (szonett, epigramma, elégia)
  • újságírás megjelenik  első folyóiratok
  • irodalmi alkotókörök létrejötte
  • uralkodó stílusirányzat: klasszicizmus (minta: Párizs)
  • központok: Pozsony, Pest-Buda, Kassa
  • felvilágosult abszolutizmus (Mária Terézia, Mo. nem önálló)
  • 1777 Ratio Educationis
  • polgárosodás nem megy végbe
 40. racionalizmus:
  • felvilágosodás kori eszme
  • empirizmus ellentéte
  • ráció = értelem  erre támaszkodik
  • világ ok-okozati alapon megmagyarázható
  • ebből nő ki a klasszicizmus
 41. empirizmus:
  • felvilágosodás kori eszme
  • racionalizmus ellentéte
  • empíria = tapasztalat
  • világ megismerésében fontosabb a tapasztalat
  • ebből nő ki a szentimentalizmus
 42. szentimentalizmus:
  • felvilágosodás egyik irányzata (klasszicizmus mellett)
  • empirizmus hatására alakul ki
  • latin eredetű szó
  • sentire = érezni
  • kedvelt témái: szerelem, boldogság, érzések
  • individualista
  • előkészíti a romantikát
 43. romantika:
  • francia eredetű
  • jelentése: regény / regényesség
  • utolsó egységes stílusirányzat (utána izmusok)
  • empirizmusból fejlődik ki
  • preromantika előzi meg (Berzsenyi, Csokonai)
  • egész Eu-ban elterjed
  • Németo-ban az egyik legmeghatározóbb
  • szabadságvágy  elvágyódás, orientalizmus (szabadulás a társ-i kötöttségektől)
  • formailag nem szereti a szabályosat
  • elsősorban a lírában
  • kedvelt műfaja a regény
  • ember a középpontban
  • „vissza a természethez”
  • kedveli a szerelmet és az elmúlást, a történelmi múltat és a lovagkort
  • gyakori elemek: álom, misztika, mese
  • Fro-i képviselője: Lamartine
 44. reformkor:
  • elsősorban történelmi fogalom (XIX. sz. második fele)
  • irodalmi reformkor 1825-1848
  • egybeesik a magyar romantika korával
  • magyar irodalom első virágkora
  • kiemelkedő alkotói: Petőfi, Arany, Jókai, Kölcsey, Vörösmarty, Katona ( + Széchenyi és Kossuth)
  • Kisfaludy Társaság
  • MTA
  • első helyesírási tanácsadó szótár
  • olvasótábor megnő
  • Nemzeti Színház (Bajza)
  • költészet témái: közösségi költészet / egyéni
  • Kelet-Európában meghatározó téma a liberalizmus
  • cél: szabadság és függetlenség megteremtése az osztrák elnyomással szemben  szabadságharc bukásáig tart
 45. klasszicizmus:
  • felvilágosodás egyik stílusirányzata (szentimentalizmus mellett)
  • racionalizmus hatására alakul ki
  • minden művészeti ágra kiterjed
  • antik mintákhoz nyúlik vissza
  • klasszikus irodalmi műfajok újjáélednek (pl. óda)
  • szabályos szerkezet
 46. barokk:
 47. reformáció:
 48. irodalmi toposz:
 49. monda:
  • epikába tartozik (történetet mond el)
  • mítosszal és legendával rokonságot mutat
  • rövidebb terjedelmű
  • témája egy nép eredete
  • thébai mondakör (ebből írja műveit a drámai triász; görög néző ismeri  érti a színdarabot; királyok, királyi családok történetével foglalkozik)
 50. kódex:
 51. geszta:
 52. albaének:
 53. poeta doctus:
 54. poeta matus:
 55. tézisregény:
  • ókori görögöknél alakul ki
  • filozófiai állítást alátámasztó / cáfoló mű
  • tézis (tétel) – antitézis (ellentétel) – szintézis (összegtétel), mely előbbre viszi a világot
  • pl. Candide
 56. drámai költemény:
  • = emberiség dráma
  • romantika kedvelt műfaja
  • dráma és líra elemeit ötvözi
  • olvasásra szánt
  • verses forma
  • vannak benne dialógusok
  • értékpusztulás kevésbé megrázó
  • egyénen belüli konfliktus a jellemző
  • szabadon választott téma
  • különböző terjedelmű
  • rendkívül összetett
  • filozófiai kérdésekkel foglalkozik (pl. férfi-nő viszony, élet célja, világ felépítése…)
  • pl. Faust, Az ember tragédiája
 57. realizmus:
  • reális = valós
  • valóság hű bemutatására törekszik
  • először a festészetben jelenik meg  irodalom  filmművészet
  • 19. sz-ra jellemző, de a neorealizmussal a 20. sz. közepéig tart
  • romantikával azonos talajon jön létre, de egymástól ellentétes irányzat
  • kiábrándultság  valóság bemutatására törekszik
  • kedveli a regényeket, novellákat
  • képviselői: Tolsztoj, Dosztojevszkij, Csehov, Gogol (oroszok), Balzac, Stendhal, Victor Hugo (franciák)
  • Mo-i képviselője Mikszáth, első teljesen realista Móricz
 58. elégia:
  • ókori eredetű
  • lírai műfaj
  • személyes hangvételű
  • ált.-ban borongós, melankolikus
  • költő saját öröme / bánata jellemzi
 59. ars poetica:
  • latin eredetű szó
  • irodalomelméleti kifejezés
  • jelentése: költői hitvallás
  • Horatius alkalmazta először
  • „Mi a költészet feladata?” – kérdésre keresi a választ
  • általában lírikus (nem követelmény)
  • kezdetben az ókorban a költők ezt a címet adták műveiknek
  • romantika korában (XIX. sz.) gyakori
 60. vígeposz:
  • = komikus eposz
  • eposz paródia – műfaj kigúnyolása
  • már az ókorban is volt
  • pl. Petőfi: A helység kalapácsa, Csokonai: Dorottya
  • görögök: Békaegér harc
 61. levélregény:
  • = episztoláris regény
  • regény alaptípusa
  • levelekből áll
  • címzettje fiktív
  • előzménye: episztola (költői levél)
  • romantika kedvelt műfaja
  • rövidebb terjedelmű
  • kevesebb szereplő
  • nem összefüggő cselekményszál
  • naplóhoz áll a legközelebb
  • lehetnek benne párbeszédes elemek
  • magyar irod-ban Kármán József: Fanni Hagyományai c. művel terjeszti el a műfajt
 62. legenda:
  • epikus
  • történetet mesél el (szentek történetét, csodatetteit, életét)
  • leggere igéből
  • olvasásra szánt
  • jellegzetesen az egyházi irod.-hoz kapcsolódió biblikus műfaj
  • létrejötte: a szentté avatási procedúra része
  • a személy halála után az utókor írja
  • pl. Szt. István, Szt. László, Szt. Imre, Szt. Margit
 63. alliteráció:
  • betűrím
  • azonos kezdőbetűket jelenti
  • zenei hatást érünk el vele
  • hangutánzáson alapuló alakzat
  • Babits - „Bús donna barna balkonon mereng a bíbor alkonyon”
 64. hasonlat:
  • olyan, mint
  • 2, vagy több dolog összehasonlítása a hasonlító elemek segítségével
 65. eposz:
  • ókori görögöknél alakul ki (Kr.e. 7-8. sz.)
  • lírai dal + ősi eposz
  • Homérosz
  • hősköltemény (ősökről, hősökről… - célja a példamutatás)
  • eredetileg szájhagyomány útján terjedt
  • hexameteres forma  nagyon kötött
  • eposzi kellékek
  • nagyepika
  • nagy terjedelmű
  • történetet mesél el
  • víg / komikus eposz
  • pl. Gilgames, Íliász, Aeneas, Szigeti veszedelem, Zalán futása
  • kitekintés: folyamvölgyi társadalmak – sumér (Mezopotámia) Gilgames – Kr.e. III. ée.; finn (hasonlóságok a magyarral), Kalevala, szájhagyomány útján, XIX. sz. lejegyzik; görög – istenek születése, Kr.e. VIII-VII. sz.; rómaiak
 66. kisepika:
  • rövidebb terjedelmű
  • kevés szereplő
  • nincs epizód
  • prózai forma
  • pl. novella, mese, elbeszélés
 67. nagyepika:
  • hosszabb terjedelmű
  • sok szereplő
  • epizódok
  • prózai forma
  • több helyszín
  • szabad időkezelés
  • pl. regény, eposz
 68. regény
  • epikus
  • hosszabb terjedelmű
  • legszabadabb irod-i műfaj
  • minden téren kötetlen (téma, helyszín, szereplők)
  • több szálon futó cselekmény
  • szereplők valósak / kitaláltak
  • epizódok jellemzik
  • bármilyen korszakban játszódhat / kitalált
  • felvilágosodás korában válik kedveltté
  • típusai: lovag-, kaland-, történelmi-, levél-, utazó-, tézis-, próbatételes regény
 69. utazóregény
  • felvilágosodás korában divatos
  • lényege, hogy a főszereplő utazik, új kultúrákat és országokat ismer meg, saját tapasztalat alapján
 70. próbatételes regény
  • főszereplő a kezdő és végpont között kalandok során megy végig, míg elér a nyugalmi állapotig (nyugalmi állapot  kaland  megnyugvás)
  • 2 típus: főszereplő / körülmények irányítják az eseményeket
 71. utópia
  • görög eredetű szó
  • seholsincs ország
  • tágabb értelemben bármilyen fantasztikus társadalomelméleti elképzelés, fantáziával dúsított
  • szűkebb értelemben olyan mű, ami egy eszményi társadalmi berendezkedést mutat be, de már annyira eszményi, hogy megvalósíthatatlan
  • végletek: irreálisan rossz / eszményien jó
  • pl. Candide: Eldorádó
Author
Anonymous
ID
65870
Card Set
Irodalom fogalomtár
Description
irodalom fogalmak
Updated