Lession 52 - Lesoni nima ua

 1. buy, purchase, sell
  fakatau
 2. keep, tend, take care of
  tauhi
 3. Did peter take kepu?
  Na'e 'ave 'e pita 'a Kepu?
 4. No, he took finau.
  'Ikai, na'a ne 'ave a finau
 5. Joe brought mary
  Na'e 'omi 'e Sio 'a Mele
 6. Pita will search for the boy
  'E kumi 'e pita e tamasi'i.
 7. Did david go to town?
  Na'e 'alu 'a Tevita ki kolo?
 8. Yes, he went.
  'Io, na'e alu
 9. Did Peter do the work?
  Na'e fai 'e pita e ngaue?
 10. Yes, he did the work
  'Io, na'a ne fai e ngaue
 11. John took Peter
  Na'e 'ave 'e Sione 'a Pita
 12. Jane looked for Mary
  Na'e kumi 'e Seine 'a Mele
 13. Jane Stopped Finau
  Na'e ta'ofi 'e Sein 'a Finau
 14. Peter has done the work already.
  Kuo 'osi ' fai e Pita e ngaue
 15. 'Ana has already brought the boy.
  Kuo 'osi 'omi 'e 'Ana e tamasi'i.
 16. John has lit the lamp.
  Kuo tutu 'e Sione a maama
 17. Mary knows the lession very well
  'Oku 'ilo lelei 'e Mele e lesoni.
 18. Peter is driving the car.
  Oku faka'uli e pita e kaa.
 19. John will tell the story
  'E fai 'e sione e talanoa
 20. David will bring the knife
  'E 'omi 'e Tevita e hele
 21. Jane studied the lesson
  Na'e ako 'e seine e lesoni.
 22. Joe remembers mary.
  'Oku manatu'i 'e Sio 'a mele
 23. Joe brought Mary
  took care
  remembered
  knew
  looked for
  • Na'e 'omi 'e Sio 'a Mele
  • tauhi
  • manatu'i
  • 'ilo
  • kumi
 24. 'Ana will buy the fish.
  'E fakatau 'e 'Ana e ika.
Author
popeanthony
ID
65743
Card Set
Lession 52 - Lesoni nima ua
Description
CD 7
Updated