Chinese02 words

 1. dào
  arrive
 2. gào sù
  to tell
 3. dǎ suàn
  to plan
 4. rèn shí
  know personally
 5. zěn me yàng ->
  how is it....
 6. jué de
  think
 7. jiā bān
  overtime
 8. miǎn fèi de
  free of charge
 9. què dìng
  to be sure/ confirm
 10. nǐ què dìng ma?
  Are you sure?
 11. ān pái
  schedule
 12. guan
  close/ turn off
 13. guān kōng tiáo
  Turn off the A/C
 14. kāi
  to open/ turn on
 15. jué de.... zěn me yàng
  What do you think of....
 16. tiān qì
  weather
 17. chū chāi
  business trip
 18. gōng sī
  company
 19. Shāng diàn
  shop
 20. hái méi yǒu
  not yet
 21. huì
  will
 22. yīng gāi
  should
 23. fāng biàn
  convenient
 24. xiàn zài
  now
 25. hái méi yǒu
  not yet
 26. huǐ
  will
 27. shāng diàn
  store
 28. měi tiān
  everyday
 29. yīng gāi
  should
 30. xué xi
  to study
 31. fāng biàn
  convenient
 32. bì xū
  must
 33. yǐ qián
  before
 34. yǐ hòu
  after
 35. yí yàng
  same
 36. kāi shǐ
  start
 37. jié shù
  finish
 38. děng yi xià
  wait a moment
 39. gào sù
  to tell
 40. wǎn shàng
  evening
 41. jīng cháng
  usually
 42. hai shi
  still / or
 43. kě néng
  may be
 44. fàng jià
  vacations
 45. bāng
  help
 46. xǐ huān
  to like
 47. gèng xǐ huān
  to prefer
 48. zuì xǐ huān
  to favorite (verb)
 49. péng yǒu
  friends
 50. xiǎo shí
  one hour
 51. fēn zhōng
  minute
 52. xīn de
  new
 53. jīn nián
  This year
 54. zuì jìn
  recently
 55. kàn qǐ lái
  looks like
 56. gān jìng
  clean
 57. dōng xi
  stuff
 58. suǒ yi
  therefore
 59. bú què dìng
  not sure
 60. fēi jī
  plane
 61. lí kāi
  to leave
 62. yīn wèi
  because
 63. shén me shí hòu
  when <-
 64. jǐ diǎn
  what time <-
 65. xū yào duō jiǔ
  how long it takes<-
 66. nǎ ge + noun
  Which + noun ->
 67. nǎ li
  where ->
 68. duō jiǔ
  how long ->
Author
Philippe
ID
64933
Card Set
Chinese02 words
Description
chinese words in January &Feb 2011
Updated