ChineseLink2L13a

 1. cuī


  (to urge)
 2. chǎojià


  (to quarrel)
  吵架
 3. xīnqíng


  (mood)
  心情
 4. tántan


  (to chat)
  谈谈
 5. jiànyì


  (to advice, recommend, advice, recommendation)
  建议
 6. zěnmegǎode


  (what's wrong, what's the matter)
  怎么搞的
 7. yòu


  (again)
 8. xīnshì


  (something weighing on one's mind)
  心事
 9. shùmǎ xiàngjī


  (digital camera)
  数码相机
 10. tuìhuò


  (to return merchandise)
  退货
 11. péi


  (to accompany)
 12. guà


  (to hang, hang up (telephone))
 13. jiāodài


  (to tell, explain, make clear)
  交代
 14. zhuānxīn


  (to concentrate on)
  专心
 15. gāosù gōnglù


  (highway)
  高速公路
 16. chēhuò


  (car accident)
  车祸
 17. pèngdào


  (to run into)
  碰到
 18. sāichē


  (traffic jam)
  塞车
 19. chūkǒu


  (exit)
  出口
 20. jìnzhǐ


  (to prohibit, ban)
  禁止
 21. tōngguò


  (to go through)
  通过
 22. shǐ


  (to make, cause)
  使
Author
ravenhaired
ID
64295
Card Set
ChineseLink2L13a
Description
Chinese Link 2 Lesson 13 core vocabulary part 1
Updated