QUIZ #6 JAPANESE FOR BUSY PEOPLE

 1. II DESU NE. IKIMASHOO. NAN DE IKIMASHOO KA.
  THAT WOULD BE NICE. LET'S GO. HOW SHOULD WE GO
 2. SHUUMATSU NI ISSHO NI EIGA O MIMASEN KA
  WOULD YOU LIKE TO SEE A MOVIE WITH ME OVER THE WEEKEND
 3. NANI O TABEMASHOO KA
  WHAT SHOULD WE EAT?
 4. NANI O TABEMASHOO KA
  TEMPURA O TABEMASEN KA
  EE, SOO SHIMASHOO.
  • WHAT SHOULD WE EAT?
  • LET'S EAT TEMPURA
  • YES, LETS DO.
 5. ITSU AIMASHOO KA
  ASHITA NO SAN-JI WA DOO DESU KA
  EE,SOO SHIMASHOO
  • WHEN SHOULD WE MEET?
  • HOW ABOUT TOMORROW AT 3?
  • YES, LETS DO.
 6. DOKO DE AIMASHOO KA
  EKI NO MAE NI KOOBAN GA ARIMASU KARA, KOOBAN NO MAE DE AIMASEN KA
  EE, SO SHIMASHO
  • WHERE SHOULD WE MEET?
  • THERE IS A STATION IN FRONT OF THE POLICE BOX, SO WON'T YOU MEET ME IN FRONT OF THE POLICE BOX?
  • YES, LETS DO THAT.
 7. CHIZU O KAKIMASHOO KA
  SHALL I DRAW A MAP
 8. SUMISU-SAN WA EIGA NO KIPPU GA NI-MAI ARIMASU
  MR. SMITH HAS TWO MOVIE TICKETS.
 9. WATASHI WA KURUMA (______) ARIMASU.
  GA
 10. DO-YOOBI NI ASAKUSA DE O-MATSURI (_____) ARIMASU
  GA
 11. WATASHI WA EIGA NO KIPPU (_____) NI-MAI (_____) ARIMASU
  GA, X
 12. NICHI-YOOBI NI (_____) DE BAAGEN-SEERU GA ARIMASU KA

  TOOKYOO DEPAATO DE ARIMASU
  DOKO
 13. SHUUUMASTSU NI ISSHO NI EIGA O (_____) (MIMASU)
  EE, MIMASHOO
  DOKO DE (_____)(AIMASU)
  TOOKYOO EKI WA DOO DESU KA.
  MIMASEN, AIMASHOO KA
 14. EAKON O (_____) (AIMASU)
  IIE, KEKKOO DESU.
  DEWA, MADO O (_____) (TSUKEMASU)
  HAI, ONEGAISHIMASU
  TSUKEMASHOO KA, AKEMASHOO KA
Author
kluv76
ID
63134
Card Set
QUIZ #6 JAPANESE FOR BUSY PEOPLE
Description
QUIZ LESSON 15-16
Updated