B2-08 vocab.txt

 1. at once, only, just, emphasizes a fact
  • jiù
 2. certainly not, definitely not
  • yí dìng bù
  • 一定不
 3. might not, possibly not
  • kě néng bù
  • 可能不
 4. might, possibly
  • kě néng
  • 可能
 5. not certainly, not definitely
  • bù yí dìng
  • 不一定
 6. not possibly
  • bù kě néng
  • 不可能
 7. surely, certainly
  • yī dìng
  • 一定
 8. in the same place, together, with
  • yī qǐ
  • 一起
 9. sometimes
  • yǒu shí hòu
  • 有时候
 10. when, during, at the time of
  • …de shí hòu
  • ...的时候
 11. if, in case, in the event that
  • rú guǒ
  • 如果
 12. for number of, for how many
 13. for people (respectful)
  • wèi
 14. colleague, co-worker
  • tóng shì (ge, wèi)
  • 同事
 15. Singapore
  • Xīn jiā pō
  • 新加坡
 16. ice cream
  • bīng jī líng
  • 冰激凌
 17. birthday
  • shēng rì (ge)
  • 生日
 18. appointment, engagement
  • yuē huì
  • 约会
 19. weekend
  • zhōu mò
  • 周末
 20. matter, thing, item
  • shì
 21. mistake, error
  • cuò
 22. time, period
  • shí jiān
  • 时间
 23. past action marker
  • guò
 24. after
  • yǐ hòu
  • 以后
 25. before
  • yǐ qián
  • 以前
 26. which person (respectful)
  • nǎ wèi
  • 哪位
 27. should, ought to , must
  • yīng gāi
  • 应该
 28. reservation, reserve
  • yù yuē
  • 预约
 29. to drive a car
  • kāi chē
  • 开车
 30. to have fun, play
  • wán
 31. to have time
  • yǒu shí jiān
  • 有时间
 32. to have time
  • yǒu kòng
  • 有空
 33. to leave a message
  • liú yán
  • 留言
 34. to look for, to try to find
  • zhǎo
 35. to meet, to see someone
  • jiàn miàn
  • 见面
 36. to pick up, to meet
  • jiē
 37. to tell, inform
  • gào su
  • 告诉
 38. to travel
  • lǚ yóu
  • 旅游
Author
debbidot
ID
62473
Card Set
B2-08 vocab.txt
Description
Accent Mandarin Beginning Two Unit 8
Updated