U7L15 JAPANESE FOR BUSY PEOPLE

 1. ARIMASU
  THERE IS/ARE GOING TO BE/ TAKE PLACE
 2. ISSHO NI
  TOGETHER
 3. IKIMASEN KA
  WON'T YOU GO (WITH ME)
 4. IKIMASHOO
  LET'S GO
 5. IKIMASHOO KA
  SHALL WE GO
 6. KAISATSUGUCHI
  TICKET GATE
 7. DOO DESU KA
  HOW IS...?
 8. KARA
  BECAUSE
 9. JA MATA
  SEE YOU AGAIN
 10. STATE WHEN YOU WANT TO MEET
  JA, DATE NI
 11. HANABI-TAIKAI
  FIRWORKS DISPLAY
 12. HANABI
  FIREWORKS
 13. TAIKAI
  LARGE GATHERING
 14. YUKI-MATSURI
  SNOW FESTIVAL
 15. YUKI
  SNOW
 16. SAKKAA
  SOCCER
 17. SHIAI
  GAME, MATCH
 18. HOOMU
  PLATFORM
 19. IRIGUCHI
  ENTRANCE
 20. NISHIGUCHI
  WEST EXIT
 21. HIGASHIGUCHI
  EAST EXIT
 22. KITAGUCHI
  NORTH EXIT
 23. MINAMIGUCHI
  SOUTH EXIT
 24. SUMOO
  SUMO WRESTLING
 25. ZANNEN DESU GA, TSUGOO GA WARUI DESU
  I'M SORRY BUT IT WOULDN'T BE CONVENIENT (FOR ME)
 26. INVITE SOMEONE TO DO SOMETHING
  EVENT O ACTION-MASEN KA
 27. IKIMASEN KA
  DO YOU WANT TO GO
 28. MIMASEN KA
  DO YOU WANT TO WATCH
 29. SHIMASEN KA
  DO YOU WANT TO DO
 30. AIMASEN KA
  DO YOU WANT TO MEET
 31. IKIMASHOO KA
  SHALL I GO
 32. MIMASHOO KA
  SHALL I WATCH
 33. SHIMASHOO KA
  SHALL I DO
 34. AIMASHOO KA
  SHALL I MEET
 35. IKIMASHOO
  LET'S GO
 36. MIMASHOO
  LETS WATCH
 37. SHIMASHOO
  LETS DO
 38. AIMASHOO
  LET'S MEET
 39. IIE, KEKKO DESU
  NO, THANK YOU
 40. HAI ONEGAISHIMASU
  YES PLEASE
 41. INVITE SOMEONE TO DO SOMETHING AND ACCEPT ONE'S INVITATION
  DATE NI ISSHO NI EVENT O ACTION-MASEN KA

  • (YES)EE, ACTION-MASHOO
  • (NO)ZANNEN DESU GA, TSUGOO GA WARUI DESU
 42. SOO SHIMASHOO
  LET'S DO THAT.
 43. ASK AND ANSWER WHAT TO DO
  NANI O ACTION-MASHOO KA

  NOUN O ACTION-MASEN KA
 44. ASK AND ANSWER WHEN TO DO SOMETHING
  ITSU ACTION-MASHOO KA

  DATE/TIME WA DOO DESU KA
 45. ASK AND ANSWER WHERE TO DO SOMETHING
  DOKO DE ACTION-MASHOO KA
 46. STATE WHEN AND WHERE AN EVENT WILL TAKE PLACE
  DATE NI PLACE DE EVENT GA ARIMASU
 47. INVITE SOMEONE TO AN EVENT AND ACCEPT THE INVITATION
  DATE NI PLACE NI EVENT GA ARIMASU. ISSHO NI ACTION-MASEN KA

  II DESU NE. ACTION-MASHOO.
 48. ASK AND ANSWER WHERE DO YOU WANT TO MEET
  DOKO DE AIMASHOO KA

  PLACE DE AIMASEN KA
 49. II DESU NE
  SOUNDS GOOD
 50. HOORU
  HALL
 51. HANASHI O SHIMASU
  TALK
 52. MO ISSHO NI
  US
 53. KIMASEN KA
  WON'T YOU COME
Author
kluv76
ID
61902
Card Set
U7L15 JAPANESE FOR BUSY PEOPLE
Description
INVITATIONS
Updated