Ämnesspecifika ord Juridik

 1. Högsta domstolen
  |
  hovrätt
  |
  tingsrätt
  Allmänna domstolar
 2. regeringsrätten
  |
  kammarrätt
  |
  länsrätt
  förvaltningsdomstolar
 3. arbetsdomstolen
  marknadsdomstolen
  specialdomstolar
 4. Balk
  huvudavdelning i svenska lagverk, brottsbalk osv.
 5. belägga
  ange fakta som stödjer visst antagande
 6. bifall
  beslut om formellt godkännande
 7. bordlägga
  uppskjuta avgörandet i en fråga
 8. bulvan
  en påhittad person / lockfågel som företräder en annan, en lägenhet kan hyras av en bulvan.
 9. domkrets
  ett geografiskt område en viss domstol har hand om
 10. domsaga
  ett geografiskt område en tingsrätt har hand om
 11. domskäl
  en domstols motivering till domslut
 12. domslut
  en domstols slutgiltiga dom, den avgörande domen i et visst mål
 13. fördrag
  internationell överrenskommelse
 14. föreläggande
  ålagd skyldighet, att göra ett föreläggande betyder att man sätter stop för en annan part att fortsätta göra något (som att riva en byggnad)
 15. författning
  samling av bestämmelser som anger hur ett land skall styras
 16. god man
  en person som representerar en annan persons juridiska och ekonomiska intressen
 17. indispositiv
  som inte går att avtala bort, konsumentköpslagen är en sådan lag.
 18. juridik
  rättsvetenskap
 19. jävig
  olämplig att delta på grund av partiskhet, en människa som anses vara jävig får inte sitta i en jury.
 20. klausul
  i en text kan det finnas klausuler, vilket är tilläggs stycken eller påpekningar angående texten. som små stjärnor
 21. kontrahent
  person som ingått avtal
 22. kvarstad
  provisoriskt beslagtagande av skuldsatt persons egendom
 23. kärande
  person som i rätten framställer yrkande mot annan person, tex någon som stämmer en annan.
 24. lagman
  chefsdomare vid tingsrätt
 25. legitim
  laglig, rättmätig
 26. lösöre
  egendom som kan förflyttas, hemförsäkring gäller även lösöre = dator osv.
 27. mandat
  uppdrag att utföra vissa åtgärder för någon annans räkning
 28. målsägande
  personen som blivit utsatt för brottet
 29. notarie
  juridisk utbildad tjänsteman
 30. notarius publicus
  jurist som har rätt till att räkna röster, bestyrka handlingar, övervaka lotteridragningar osv.
 31. paragraf
  kortare stycke i en formell text
 32. plädera
  försvara eller tala för något
 33. praxis
  tillämpning, praktik
 34. prejudikat
  tidigare som blir normen för hur sådana domar ska dömas iframtiden, den första våldtäckten satte fängelsestraffet för resten av den framöver
 35. preskribera
  avskriva, "lägga ner"
 36. revision
  • granskning
  • skatteverket gör revisioner av företag varje år
 37. rådman
  ordinarie domare i tingsrätt
 38. rättshaverist
  en person som envist och påstridigt hävdar sin rätt i obetydliga saker och som försöker hamna i rättegångar utan möjlighet till framgång. t.ex. en man som ständigt försöker stämma olika företag för att få pengar är en känd rättshaverist
 39. sakförare
  person som för någons talan i rättegång, en sakförare är inte en advokat
 40. sedvänja
  gammalt vedertaget (traditionellsenligt) handlingsmönster
 41. servitut
  äganderätten
 42. sharia
  den religiösa lagen i islam
 43. stämpling
  brott som innebär att man med någon annan beslutat om att begå detta brott, om två personer bestämmer att döda någon men enbart den ena gör det, så kan den andra fällas för stämpling till mord.
 44. svarande
  den åtalade personen i domstolen är den svarande.
 45. tribunal
  domstol där man behandlar politiska brott
 46. urkund
  ursprungligt dokument, källskrift.
 47. utsaga
  yttrande som ger information eller påstående. (huvudvittnet i målet ändrade sin utsaga)
 48. vidimera
  bestyrka riktigheten av en handling, alla meriter måste vidimeras (kollas om de är riktiga)
 49. vite
  böter, ett företag som bryter mot reglera riskerar vite.
 50. yrkande
  förslag på domen, en advokat lägger ett yrkande som sedan ska beslutas av juryn. t.ex. advokaten yrkar på 3 milj i skadestånd
Author
Anonymous
ID
59380
Card Set
Ämnesspecifika ord Juridik
Description
HP
Updated