English III

 1. Chance, lot, faith

  A. Fort (fortunate)
  B. Ausp (auspicious)
  C. Sort (consortium)
  Sort (consortium)
 2. To bear, carry

  A. Gest (gestate)
  B. Dest (destiny)
  C. Fer (insufferable)
  Gest (gestate)
 3. Bird watcher, fortune teller

  A. Fort (fortunate)
  B. Ausp (auspicious)
  C. Sort (consortium)
  Ausp (auspicious)
 4. Favorable

  A. Port (portable)
  B. Dest (destiny)
  C. Propit (propitious)
  Propit (propitious)
 5. To determine

  A. Port (portable)
  B. Dest (destiny)
  C. Propit (propitious)
  Dest (destiny)
 6. To carry, to bring

  A. Fort (fortunate)
  B. Pher, phor (euphoria)
  C. Sort (consortium)
  Pher, phor (euphoria)
 7. Bear, carry

  A. Fer (sufferable)
  B. Dest (destiny)
  C. Gest (gestate)
  Fer (sufferable)
 8. Happening by chance

  A. Sort (consortium)
  B. Port (portable)
  C. Fort (fortunate)
  Fort (fortunate)
 9. To carry

  A. Sort (consortium)
  B. Port (portable)
  C. Fort (fortunate)
  Port (portable)
Author
bogera
ID
58504
Card Set
English III
Description
Sem. Vocab 4
Updated