Ämnesspecifika ord, Ekonomi

 1. Affektionsvärde
  Värde baserat på personliga känslor och minnen
 2. agglomeration
  anhopning, sammanhopning ( man kan säga som en bunt, som en klunga )
 3. annuitetslån
  låneform där summan av ränta och återbetalning är densamma vid varje avbetalningstillfälle under hela lånetiden
 4. avreglering
  att ta bort regleringar, t.ex. olika statliga styrinstrument i syfte att åstadkomma friare konkurrensförhållande
 5. baisse
  prisnedgång på aktiemarkanden
 6. basbelopp
  ett penningsbelopp som används som grund för utbetalning av t.ex. pensioner och studiemedel
 7. blandekonomi
  blandningen mellan de ekonomiska systemen planekonomi och marknadsekonomi
 8. borgen
  åtagande att överta betalningsskyldighet för en annan person om denne inte kan betala själv
 9. borgensman
  person som går i borgen för någon anna
 10. borgenär
  den som har fodran mot någon annan ( den som lånat ut är borgenär och den som har tagit lånet är gäldenär)
 11. brutto
  före avdrag
 12. budget
  plan för inkomster och utgifter under en tidsperiod
 13. börsrally
  en tydlig vändning i en nedåtgående marknad
 14. deflation
  minskning av den allmäna prisnivån --> ökning av penningsvärdet
 15. depreciering
  minskning av värdet på en valuta med rörlig växelkurs (depreciering av euron = euron minskar i värde, alla andra valutor ökar i värde)
 16. devalvering
  nedskrivning av värdet på en valuta med annars fast växelkurs
 17. fond
  kapital som reserverats för något bestämt syfte
 18. fordran
  ekonomiskt tillgodohavande (vid e-handel har företag ekonomiskt tillgodohavande alltså rätten att kräva en viss summa)
 19. fusion
  sammanslagning
 20. förvärv
  inköp, övertag av äganderätt, skaffa sig
 21. gäldenär
  person som har en skuld till någon annan (borgenär)
 22. hausse
  kraftig prisstigning på aktiemarknaden
 23. humankapital
  mänskliga resurser i form av arbetskraft, intelligens, kunskap, erfarenhet
 24. incitament
  stimulans till att företa (= utföra, ta sig ann) sig något
 25. inflation
  ökning av den allmäna prisnivån = minskning av pengavärdet
 26. innovation
  teknisk nyhet, förbättring genom införandet av en nyhet
 27. investering
  en utgift som förväntas leda till en framtida avkastning (vinst)
 28. kluster
  klunga, grupp av sammanskopplade företag, leverantörer, industrier osv.
 29. konglomerat
  en grupp av företag med olika uppgifter som är sammansatta till ett enda företag som jobbar för samma sak.
 30. konjunktur
  ekonomiskt läge, arbetsnivå
 31. marknadsekonomi
  ett ekonomisystem där efterfrågan styr produktion och priser
 32. monopol
  markandsform; endast en enda försäljare/ägare det råder ingen konkurrans
 33. netto
  efter avdrag
 34. nominell
  till namnet, på papperet, symbolisk på pappret.
 35. offshore
  industriell verksamhet i havsmiljö
 36. oligarki
  fåmannavälde
 37. olgiopol
  marknadsform; med ett fåtal säljare/ ägare
 38. omsättning
  det sammansatta värdet av ett företags försäljning under en viss period
 39. planekonomi
  ekonomiskt system som bygger på att följa statens uppgjorda planer för hur samhälls ekonomin ska vara
 40. protektionism
  skydda den egna! åtgärder för att skydda varor och tjänster i det egna landet mot konkurrans genom att införa t.ex. tullar
 41. ransonering
  bestämd fördelning av varor vid brist på dem
 42. reavinst
  vinst som uppstått genom försäljning av egendom, typ loppmarknad
 43. recession
  en mild form av lågkonjunktur, en avmattning
 44. stagflation
  en kombination av stagnation och inflation
 45. stagnation
  stillastående, avstannande
 46. subvention
  ekonomiskt understöd, tillexempel statens subventioner till jordbrukare... pengastöd
 47. utkomst
  som inkomst, möjligheten att tjäna pengar till sitt upphälle
 48. utrangera
  utgallra, skilja bort som mindre funktionsduglig
 49. vederlag
  ekonomisk ersättning för viss prestation, politiker för avgångsvederlag; pengaersättning då dem avgår.
 50. växel
  en form av skuldförbindelse till banken, pant
Author
roszen
ID
58428
Card Set
Ämnesspecifika ord, Ekonomi
Description
HP
Updated