B3-13 Vocab non-food.txt

 1. bitter
 2. bland
  • dàn
 3. crispy
  • xiāng sū
  • 香酥
 4. deep fried
  • zhá
 5. diced
  • dīng
 6. grilled
  • tiě bǎn
  • 铁板
 7. hot & sour
  • suān là
  • 酸辣
 8. pan fried
  • jiān
 9. pot cooked
  • bāo
 10. roast
  • kǎo
 11. salty
  • xián
 12. shredded
 13. sliced
  • piàn
 14. sour
  • suān
 15. spicy, hot
  • là de
  • 辣的
 16. steamed
  • zhēng
 17. stewed
  • zhǔ
 18. stir-fry
  • chǎo
 19. sweet
  • tián
 20. hungry
  • è
  • 饿
 21. take-out
  • dài zǒu
  • 带走
 22. to go (take out food)
  • ná qù
  • 拿去
 23. only
  • zhī
 24. for flat objects
  • zhāng
 25. entrance (2)
  • rù kǒu
  • 入口
 26. entrance (3)
  • rù kǒu chù
  • 入口处
 27. place near a window
  • chuāng kǒu
  • 窗口
 28. private room
  • bāo fáng
  • 包房
 29. bowl, bowl of
  • wǎn
 30. chopsticks
  • kuài zi (shuāng)
  • 筷子
 31. cup
  • bēi zi (gè)
  • 杯子
 32. fork
  • chā zi (gè)
  • 叉子
 33. knife
  • dāo (gè)
 34. napkin
  • cān jīn (zhāng)
  • 餐巾
 35. plate
  • pán zi (gè)
  • 盘子
 36. spoon
  • sháo zi (gè)
  • 勺子
 37. toothpick
  • yá qiān
  • 牙签
 38. black pepper
  • hēi hú jiāo
  • 黑胡椒
 39. curry
  • gā lí
  • 咖喱
 40. garlic sauce
  • suàn róng
  • 蒜茸
 41. hot soy sauce
  • yú xiāng
  • 鱼香
 42. oyster sauce
  • háo yóu
  • 蚝油
 43. soy sauce
  • hóng shāo
  • 红烧
 44. spicy peanut sauce
  • gōng bào
  • 宫爆
 45. check (in a restaurant)
  • zhàng dān
  • 帐单
 46. cigarette
  • yān
 47. doggie bag
  • dǎ bāo
  • 打包
 48. menu
  • cài dān
  • 菜单
 49. seat (in a restaurant)
  • wèi zi
  • 位子
 50. smell, taste
  • wèi dào
  • 味道
 51. window
  • chuāng
 52. window seat
  • chuāng kǒu wèi
  • 窗口位
 53. past action marker
  • guò
 54. a moment, a short while
  • yí huìr
  • 一会儿
 55. honored guest
  • guāng lín
  • 光临
 56. in a while, once
  • yī xià
  • 一下
 57. make a mistake
  • nòng cuò
  • 弄错
 58. wait for a moment
  • shāo děng
  • 稍等
 59. welcome - formal
  • huān yíng guāng lín
  • 欢迎光临
 60. welcome - informal
  • huān yíng
  • 欢迎
 61. (pay the) check
  • mǎi dān
  • 买单
 62. order (food in restaurant)
  • diǎn
 63. reserve a table
  • dìng wèi
  • 订位
 64. to finish (doing something)
  • wán
 65. to follow
  • gēn
 66. to keep, to retain, to hold
  • bǎo liú
  • 保留
 67. to lose weight
  • jiǎn féi
  • 减肥
 68. to put, to place
  • fàng
 69. to reserve, to retain
  • bǎo liú
  • 保留
 70. to smoke (a cigarette)
  • xī yān
  • 吸烟
 71. to use
  • yòng
Author
debbidot
ID
57732
Card Set
B3-13 Vocab non-food.txt
Description
Accent Mandarin Beginning Three Unit 13 non-food
Updated