B3-13 Vocab food.txt

 1. asparagus
  • lú sǔn
  • 芦笋
 2. beef
  • niú ròu
  • 牛肉
 3. beverage
  • yǐn liào
  • 饮料
 4. boiled dumpling
  • jiǎo zi
  • 饺子
 5. bok choy
  • bái cài
  • 白菜
 6. bread
  • miàn bāo
  • 面包
 7. broccoli
  • xī lán huā
  • 西兰花
 8. cake
  • gāo
 9. cake (western0
  • dàn gāo
  • 蛋糕
 10. carrot
  • hú lóu bo
  • 胡萝卜
 11. celery
  • qín cài
  • 芹菜
 12. chicken
 13. chicken
  • jī ròu
  • 鸡肉
 14. chinese cabbage, green veggie
  • qīng cài
  • 青菜
 15. Chinese long bean
  • jiāng dòu
  • 豇豆
 16. congee
  • zhōu
 17. corn
  • yù mǐ
  • 玉米
 18. crab
  • xiè
 19. duck
  • yā ròu
  • 鸭肉
 20. dumpling with rice etc
  • shāo mài
  • 烧卖
 21. eggplant
  • qié zi
  • 茄子
 22. fish
 23. flavor, smell
  • wèi dào
  • 味道
 24. flour cake
  • dàn gāo
  • 蛋糕
 25. fried dumpling
  • guō tiē
  • 锅贴
 26. garlic
  • dà suàn
  • 大蒜
 27. ginger
  • shēng jiāng
  • 生姜
 28. hot pepper
  • là jiāo
  • 辣椒
 29. lamb
  • yáng ròu
  • 羊肉
 30. latte
  • ná tiě
  • 拿铁
 31. lettuce, greens
  • shēng cài
  • 生菜
 32. lobster
  • lóng xiā
  • 龙虾
 33. mashed potato
  • tǔ dòu ní
  • 土豆泥
 34. meat
  • ròu
 35. mooncake
  • yuè bǐng
  • 月饼
 36. MSG
  • wèi jīng
  • 味精
 37. mushroom
  • mó gu
  • 蘑菇
 38. noodle
  • miàn
 39. oatmeal, rolled oats
  • mài piàn
  • 麦片
 40. oil
  • yóu
 41. onion
  • yáng cōng
  • 洋葱
 42. pea, bean
  • dòu
 43. peanuts
  • huā shēng
  • 花生
 44. plain cooked rice
  • bái fàn
  • 白饭
 45. pork
  • zhū ròu
  • 猪肉
 46. potato
  • tǔ dòu
  • 土豆
 47. pumpkin
  • nán guā
  • 南瓜
 48. red bean paste
  • dòu shā
  • 豆沙
 49. rice
  • fàn
 50. rice cake
  • nián gāo
  • 年糕
 51. round filled dumpling
  • tuán zi
  • 团子
 52. round filled rice dumpling
  • nuò mǐ tuán
  • 糯米团
 53. salmon
  • sān wén yú
  • 三文鱼
 54. seafood
  • hǎi xiān
  • 海鲜
 55. Shanghai soup dumpling
  • xiǎo lóng bāo
  • 小笼包
 56. shrimp
  • xiā
 57. snake
  • shé ròu
  • 蛇肉
 58. soup
  • tāng
 59. specialty food
  • tè sè cài
  • 特色菜
 60. spring roll/egg roll
  • chūn juǎn
  • 春卷
 61. staple food
  • zhǔ shí
  • 主食
 62. steamed dumpling
  • zhēng jiǎo
  • 蒸饺
 63. steamed filled bun
  • bāo zi
  • 包子
 64. steamed unfilled bun
  • mán tóu
  • 馒头
 65. sweet potato
  • hóng shǔ
  • 红薯
 66. tofu
  • dòu fǔ
  • 豆腐
 67. tomato
  • fān qié
  • 番茄
 68. vegetable
  • shū cài
  • 蔬菜
 69. wonton
  • hún tún
  • 馄饨
Author
debbidot
ID
57731
Card Set
B3-13 Vocab food.txt
Description
Accent Mandarin Beginning Three Unit 13 food terms
Updated