Humanpatogena virus

 1. Adenovirus
  • DNA utan hölje
  • Vanliga infektioner (ögon, svalg, tonsiller, tarm, urinblåsa), lymfadenopati.
  • Virusutsöndring kan vara långvarig.
  • Serotyp 40 och 41 = småbarnsdiarré.
  • Immunsuppr. svåra systemiska infektioner.
 2. Humant papillomavirus
  • DNA utan hölje
  • Kodar ej för DNA-polymeras, replikerar i princip bara i delande celler.
  • Långvariga inf i skivepitel i hud/slemhinnor.
  • Vårtor: serotyp 2, 7
  • Kondylom: 6, 11
  • Cervixcancer: 16, 18 E6-protein --> nedbrytning p53, E7-protein --> binder till RB
 3. Polyomavirus (JC/BK)
  • DNA utan hölje
  • Kodar ej för DNA-polymeras, replikerar i princip bara i delande celler.
  • Kan ligga latent och reaktiveras vid immunsuppr. --> hemorragisk cystit, nefrit post-transplant, PML.
  • Ovanligt
 4. Parvovirus B19
  • DNA utan hölje
  • Kodar ej för DNA-polymeras, replikerar i princip bara i delande celler.
  • Målceller fr a prekursorer till erytrocyter (hos foster även andra celler)
  • Erythema infectiosum (slapped face) hos barn.
  • Övergående anemi.
  • Korsar placenta: Övergående/fosterdöd/hydrops fetalis.
  • Vanligt
 5. Herpes simplex-virus
  • DNA med hölje
  • Hud-/slemhinneblåsor el asymptomatiskt
  • Latens i sensoriska och autonoma ganglier.
  • HSV-1: perioralt och genitalt. Kan ge herpesencefalit (allvarligt), beror oftast på reaktiverad inf med retrograd transmission från ganglie till CNS.
  • HSV-2: fr a genitalt (sexuell smitta). Kan ge simplex-meningit (lindrigare än ovan).
  • Perinatal smitta.
  • Beh: acyklovir (nukleosidanalog)
 6. Varicella-Zoster-virus
  • DNA med hölje
  • Primärinf: vattenkoppor.
  • Reaktiverad inf: bältros
  • Smittar luftvägar --> hematogen spridning till huden.
  • Latens i sensoriska ganglier --> reaktivering inom ett dermatom.
  • Korsar placenta, liten risk för fosterskada om smittan sker i tidig graviditet, svår inf vid smitta just innan födsel (barn får då virus men ej AK).
  • Beh: Acyklovir (nukleosidanalog)
 7. Cytomegalovirus
  • DNA med hölje
  • Oftast asymptomatisk.
  • Feber, lymfadenopati, ev leverpåverkan.
  • Latens sannolikt i monocyter.
  • Immunsuppr: allvarlig inf primär el reaktiverad (retinit, pneumoni, hepatit, systemisk). Beh: ganciclovir
  • Korsar placenta: fr a primär inf -fosterskador
 8. Epstein-Barr-virus
  • DNA med hölje
  • De flesta smittade vid 2 års ålder.
  • Asymptomatisk eller körtelfeber, ev leverpåverkan.
  • Latens i B-lymfocyter.
  • Förknippat med Burkitts lymfom hos immunsuppr. och nasofarynxcancer.
 9. Humant Herpesvirus-6
  • DNA med hölje
  • Tredagarsfeber.
  • Reaktiverad inf kan fucka immunsuppr.
 10. Humant Herpesvirus-8
  • DNA med hölje
  • Förknippat med Kaposi-sarcom, fr a hos AIDSare.
 11. Hepatit B-virus
  • DNA med hölje
  • Överproduktion HBsAg.
  • Replikerar via RNA-intermediär.
  • Smittar via blod, samlag och perinatalt.
  • Lång inkubationstid.
  • Långvarig viremi, tendens till kronisk inf hos nyfödda och immunsuppr.
  • Symptom/cellskada fr a betingat av cellulärt immunsvar mot inf celler.
  • Förknippat med primär levercellscancer.
  • Diagnostisk huvudmarkör: HBsAg
  • Vaccin: Rekombinant HBsAg
 12. Poxvirus
  • DNA med hölje
  • Stora, komplexa.
  • Smittkoppor utrotat.
  • Andra poxvirus ger lindriga, lokaliserade hudförändringar.
 13. Rhinovirus
  • RNA utan hölje
  • Picornavirus
  • Förkylningsvirus: Lokal inf i nässlemhinna
 14. Enterovirus
  • RNA utan hölje
  • Picornavirus
  • Innefattar polio, ECHO, coxsackie A/B.
  • Fekal-oral smitta, ev droppsmitta till svalg.
  • Sprider sig via viremi.
  • Kan ge inf typ var som helst i kroppen.
  • Polio kan ge poliomyelit.
 15. Hepatit A-virus
  • RNA utan hölje
  • Picornavirus
  • Fekal-oral smitta.
  • Endemisk i U-länder.
  • Ger ej kronisk (dock långvarig) inf.
  • Gammaglobuliner skyddar.
  • Vaccin: inaktiverat
 16. Rotavirus
  • RNA utan hölje
  • Tåligt, hög smittsamhet.
  • Lokal inf i tarm.
  • Diarré hos småbarn (spädbarnsdöd i U-länder)
 17. Calicivirus (noro-/sapovirus)
  • RNA utan hölje
  • Smitta via kontakt el livsmedel, nosokomiala utbrott.
  • Gastroenterit i alla åldrar --> vinterkräksjuka
  • Reinfektioner vanliga.
 18. Hepatit E-virus
  • RNA utan hölje
  • Liknar hepatit A
  • Stora utrbrott
  • Hög letalitet hos gravida.
  • Ovanligt i Sverige.
 19. Astrovirus
  • RNA utan hölje
  • Diarré.
 20. Influensa A-virus
  • RNA med hölje
  • Segmenterat genom.
  • Djurreservoar finns
  • Genetic shift (omsortering) --> pandemier.
  • Genetic drift (punktmutationer) --> Epidemier vintertid.
  • Lokal inf, symptom oftast interferon-/cytokinmedierade.
  • Låg letalitet/hög mortalitet.
  • Vaccin: nytt varje år, NAinh viss effekt.
 21. Influensa B-virus
  • RNA med hölje
  • Som influensa A utan genetic shift (djurvärd saknas).
 22. Parainfluensavirus
  • RNA med hölje
  • Vanliga luftvägsvirus, fr a hos barn och vintertid.
  • Pseudokrupp
 23. RS-virus
  • RNA med hölje
  • Vintervirus
  • Kan ge svår luftvägsinf hos småbarn (viktigt med inläggning)
 24. Parotitvirus
  • RNA med hölje
  • Påssjuka
  • Kan ge meningit
  • Vaccin: Levande försvagat (MPR).
 25. Morbillivirus
  • RNA med hölje
  • Mässling
  • Typ IV hypersensitivitet --> utslag
  • Kan ge svår pneumoni och sällan encefalit.
  • Vaccin: Levande försvagat (MPR).
 26. Coronavirus
  • RNA med hölje
  • Förkylningsvirus
  • Muterat djurvirus --> SARS som spreds luftburet och fekal-oralt (trots hölje).
 27. Rubellavirus
  • RNA med hölje
  • Röda hund (barnsjukdom)
  • Korsar placenta: Inf i tidig graviditet hög risk för missbildningar.
  • Vaccin: Levande försvagat (MPR).
 28. HIV-1, HIV-2
  • RNA med hölje
  • Retrovirus = Integrerar cDNA i värdcellsgenomet.
  • Specifik för CD4 och co-receptor --> makrofager, CD4+ är målceller.
  • Hög mutationsfrekvens (immune escape).
  • Sprids via blod, samlag, perinatalt eller modersmjölk.
  • AIDS: Immunsuppression --> opp. inf, tumörutveckling
  • Diagnostiskt huvudmarkör: HIV-antikroppar.
 29. HTLV-1, HTLV-2
  • RNA med hölje
  • Retrovirus
  • Ovanliga i Sverige
  • Sprids som HIV
  • HTLV-1 kan ge adult T-cellsleukemi.
 30. Hepatit C-virus
  • RNA med hölje
  • Hög mutationsfrekvens (immune escape).
  • Kronisk inf (nästan alltid)
  • Sprids fr a via blod men även sexuellt och perinatalt.
  • Levercirros, primär levercellscancer.
  • Beh: interferon och ribavirin
  • Diagnostisk huvudmarkör: HCV-antikroppar.
 31. Hepatit C-virus (delta agens)
  • RNA med hölje
  • utnyttjar cellens RNA-polymeras, Beroende av hjälparvirus --> hölje (HBsAg) kodas av HBV.
  • Aggressivt --> svåra leverskador
 32. "Exotiska" virus
  • RNA med hölje
  • Ofta zoonoser, ofta vektorer.
  • I Sverige: TBE - avdödat vaccin
  • Globalt: Rabiesvirus.
  • Andra som kan ge encefalit och/eller hemorragisk feber (dengue, gula febern, japansk encefalit, West Nile fever, Lassa, Hantaan, Ebola, Marburg.
Author
Anonymous
ID
57081
Card Set
Humanpatogena virus
Description
ogge
Updated