büntetésvégrehajtási_jog

 1. Magyarország 1. börtöne? Hol? Mikor?
  • 1772
  • Szemcz
 2. Mit tartalmaz a bv különös része?
  (kifejtős)
  • Büntetések és intézkedések végrehajtása: szabadságvesztés
  • végrehajtásának célja, feladata, teljesítésének biztosítékai, tartalma,
  • végrehajtásának rendje; Nem szabadságvesztéssel járó büntetések
  • végrehajtásáról; büntetőjogi intézkedések végrehajtása, az elítéltek
  • utógondozása

  • Személyes szabadságot érintő
  • büntetőeljárásjogi intézmények (pl. előzetes letartóztatás): a személyes
  • szabadságot lritnp büntetőeljárásjogi intézkedések végrehajtása, a járulákos
  • büntetés-végrehajtási feladatok
 3. Mit ért a Bv törvényessége alatt? (kifejtős)
  • Magába foglalja, hogy a bv-i szervek rendeltetésüknek
  • megfelelően működnek + mindent megtesznek a büntetési/intézkedés
  • megvalósítása érdekében. Fontos az emberi és állampolgári jogok biztosítása
  • a büntetőjogszabályok végrehajtása során. A bv nem lehet az önkényesség
  • eszköze, mindig a tv-ek betartásával kell teljesítenie a funkcióját, hiszen ha
  • a végrehajtási tevékenység nem törvényes, nem váltja ki az állam tv-ei iránti
  • tiszteletet és nem felel meg a jogállamiság követelményeinek sem. A tvesség
  • sajátos tartalmi követelménye az önkény kirekesztése a jogszolgáltatásból, az
  • állami szervek tevékenységének alkotmányos rendezése, az állami szerv és állampolgár
  • rendezett kapcsolata, valamint a polgárok egymás közti viszonyának tves
  • rendezése. Ezek a követelmények jogelvekben nyilvánulnak meg és realizálódnak a
  • jogalkotók és jogalkalmazók tevékenységeiben, mint jogviszonyban – megjelenik a
  • társadalom részvételének az alapelve.
 4. Pénzbüntetés befolyásolja-e az elítélt
  választójogát?
  Nem, mert nem büntetett előélet!
 5. Büntetőjogi intézkedések csoportosítása bv
  előírások szerint (kifejtős)
  • Megrovás
  • Próbára
  • bocsátás
  • Kényszergyógykezelés a csak büntetés mellett alkalmazandó
  • Alkoholisták kényszergyógyítása
  • ElkobzásVagyonelkobzás
  • Pártfogó
  • felügyelet a Büntetés mellett alkalmazandó
  • A javítóintézeti nevelés
 6. BV törvényességi felügyelete kinek a hatásköre?
  Ügyész
 7. Az elítélt levelezése milyen esetekben nem
  ellenőrizhető? (kifejtős)
  • A levelezések a büntetés-végrehajtási intézet
  • biztonsága miatt ellenőrizhetők. Kivétel ez alól a hatóságokhoz és a nemzetközi
  • szervezetekhez küldött levelek, valamint az ügyvédhez küldött levél.
 8. A büntetés-végrehajtási jog járulékos
  jogterületei. (kifejtős)
  • 1. Vagyoni jellegű joghátrányok, következtetések
  • érvényesítése
  • 2. Bűnügyi és büntetés-végrehajtási nyilvántartás
  • 3. Elzárás végrehajtása
  • 4. Idegenrendészeti őrizet
  • 5. Bűnmegelőzési ellenőrzés
 9. Viselhet-e köztestületben tisztséget az elítélt
  a büntetés végrehajtása alatt?
  NEM
 10. A feltételes szabadságra bocsátás kinek a
  javaslatára történik?
  bv intézet tesz javaslatot, és a bv bíró dönt
 11. Ügyész mit nem gyakorolhat az
  alábbi bv eszközök közül?
  panasz v jogorvoslat
 12. Nemzetközi szerződések felsorolása, melynek Mo.
  részese. (kifejtős)
  • Emberi Jogok
  • Egyetemes Nyilatkozata,
  • Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya,
  • Kínzás elleni nemzetközi egyezmény,
  • Európai kiadatási egyezmény, nemzetközi
  • bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény (Mo. is tagja ezeknek)
 13. Bv jog definíciója (kifejtős)
  • Önálló jogág.
  • A fő- és mellékbüntetések, a büntetőjogi intézkedések,
  • a büntetőeljárási törvényben felsorolt szabadságkorlátozó kényszerintézkedések végrehajtását,
  • annak előkészítését, és megkezdését,
  • a végrehajtáshoz kapcsolódó járulékos feladatokat,
  • a végrehajtásban közreműködő
  • szervek és személyek feladatait,
  • a végrehajtás hatálya alatt álló személy jogi
  • helyzetét ( jogait és kötelezettségeit ),
  • társadalomba való visszavezetésének,
  • illetve beilleszkedésének módszereit,
  • a jogok és kötelességek érvényesítésének módját szabályozza.
  • Szerves részét képezi egy többoldalról előremutatóan jól működő jogállami biztosítékrendszer is, mely magába foglalja az ügyészi törvényességi felügyeletet, a bírósághoz fordulási jogot, az ombudsman
  • intézményét, a nemzetközi és a társadalmi ellenőrzést.
 14. Mely állampolgári jogok szünetelnek a
  végrehajtás alatt?
  • közügyektől való eltiltásra kiterjedő joghátrányok (tisztségeket nem tölthet be, nem
  • szavazhat, nincs választási vagy választhatósági joga)
  • szabad mozgás és a tartózkodás megválasztásának joga
  • gyülekezéshez való jog (sztrájkhoz való jog)
  • szülői felügyelet jog
 15. Előzetes letartóztatásban melyek az illető
  jogai?
  • büntetőeljárási jogait gyakorolhatja,
  • a saját ruháját viselheti,
  • a letétben levő pénzéből meghatározott összeget a személyes szükségleteire fordíthat,
  • hozzátartozóival és - az ügyész, a vádirat benyújtása után a bíróság jóváhagyásával -
  • más személyekkel levelezhet, legalább havonta egyszer fogadhat látogatót, és kaphat csomagot,
  • e) a büntetésvégrehajtási intézetben a rendelkezésre álló művelődési és sportolási lehetőségeket igénybe veheti,
  • anyagi és egészségügyi ellátásban részesül, gyógyszert térítés nélkül kap,
  • kérelmére részt vehet a termelőmunkában, amelyért díjazás illeti meg,
  • h) panasz, kérelem előterjesztésére jogosult,
  • i) kártérítésre (35. §) tarthat igényt,
  • j) jogosult a vallási vagy lelkiismereti meggyőződésének szabad megválasztására, annak kinyilvánítására és gyakorlására,
  • k) pihenésre, a rendszeresen végzett munka után fizetett szabadságra jogosult.
 16. Melyik (nemzetközi) bizottság ellenőrizheti a magyar
  büntetés-végrehajtást?
  A Kínzás Elleni Bizottság ( CPT )
 17. Kényszerítő eszközök: kivel szemben, mikor nem lehet
  alkalmazni?
  • Az 1995. évi CVII. törvény ( Bv. Sztv.) részletesens zabályozza a kényszerítőeszközök alkalmazását:
  • Kizárólag a bv. szervezet hivatásos szolgálati viszonyba álló tagja
  • a feladatának jogszerű teljesítése során alkalmazhatja,
  • és csak akkor ha más intézkedés nem vezet eredményre.
  • Magatehetetlen személlyel és terhes nővel és gyermekkel szemben nem alkalmazható.
  • Kényszergyógykezeltekkel és ideiglenes kényszergyógykezeltekkel, valamint kóros
  • elmeállapotúakkal szemben csak korlátozott testi kényszer (megfogás, lefogás) alkalmazható.
  • Nincs helye kényszerítőeszköz további alkalmazásának, ha az ellenszegülés megtört, vagy az intézkedés célja enélkül is biztosítható.
 18. Magánzárka alkalmazása (mikor lehetséges, kivel
  szemben nem)
  • A legsúlyosabb fenyítés a magánelzárás, mely
  • nem szabadható ki terhes és kisgyermekes nővel szemben,
  • valamint akinél a bv. intézet orvosa szerint egészségügyi kizáró ok áll fenn.
 19. Nők jogai a bv intézetben
  • A nők biológiai adottságait figyelembe kell venni a munkáltatásnál, az egészségügyi ellátásnál, a tisztálkodás biztosításánál stb.
  • A nőket el kell különíteni az elhelyezés
  • során a férfiaktól.
  • Velük szemben kényszerítőeszköz korlátozottan alkalmazható.
  • Nincs helye lőfegyverhasználatának női fogva tartottal szemben szökés megakadályozására, illetve szökésük esetén elfogásukra.
  • Terhes nővel szemben kényszerítőeszköz nem alkalmazható.
  • Magánelzárás terhes és kisgyermekes nővel szembennem alkalmazható.
  • Nagyobb mozgásteret, fejenként 3,5 m2 kell biztosítani mint a férfiaknak.
  • Gyakrabban kell lehetőséget biztosítani a tisztálkodásra is
  • A munkavégzés során az Mt.-ben rögzített védelmi szabályok az irányadók.
  • A gyakorlatban a terhes nők többsége a szülés előtt kérvényezi a büntetés félbeszakítását, amelyet legtöbbször engedélyeznek is.
 20. Bv szervezet hatásköre és illetékessége. (felsorolás)
  • A szabadságvesztés végrehajtása a büntetés- végrehajtási szervezet feladata, melynek teljesítésében az állami szervek, társadalmi szervek, valamint más szervek és szervezetek is közreműködnek ( gyámhatóság, pártfogók, közalapítványok ). A szabadságvesztés végrehajtása a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter kormányzati irányítása alatt áll.
  • A gyakorlati igazgatási feladatokat elsősorban a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága irányítja. Ezen országos hatáskörű szerv irányítása alatt a konkrét végrehajtást végző intézetek három csoportba sorolhatók:
  • országos,
  • megyei büntetés-végrehajtási intézetekre, és
  • speciális feladatokat ellátó büntetés-végrehajtási intézetekre.
 21. A pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés
  végrehajtása alatt az elítélt részt vehet-e választáson, választható-e?
  IGEN
 22. Melyik jutalmazási forma alkalmazható előzetes
  letartóztatásban levővel szemben?
  • a) dicséret,
  • b) annak engedélyezése, hogy soron kívül kapjon csomagot,
  • c) látogató fogadása soron kívül,
  • d) a személyes szükségletekre fordítható összeg növelése,
  • e) tárgyjutalom,
  • f) pénzjutalom,
  • g) fenyítés elengedése.

  • NEM:
  • h) a végrehajtott fenyítés nyilvántartásának törlése,
  • i) rövid tartamú eltávozás,
  • j) kimaradás.
 23. Mi számít, mi nem számít bele a közügyektől való
  eltiltás tartamába?
  A Btk. 54.§. (1) és (2) bekezdésben meghatározott jogok nem gyakorolhatók a közügyektől eltiltás hatálya alatt.Nem vehet részt népképviseleti szerv választásában, népszavazásban és népi kezdeményezésben, nem lehet hivatalos személy, nem működhet népképviseleti szerv testületében, nem viselhet tisztséget társadalmi szervezetben, köztestületben, közalapítványban, nem érhet el katonai rendfokozatot, nem kaphat belföldi kitüntetést és külföldi kitüntetés elfogadására engedélyt. Ezeket mind elveszti.
 24. Ki mozoghat a bv intézeten belül akadálytalanul?
  ÜGYÉSZ
 25. A Bv bíró határozata ellen ki fellebbezhet?
  • az elítélt,
  • a védő,
  • az ügyész.
  • Döntése elleni fellebbezést a megyei ( fővárosi ) bíróság, másodfokú tanácsa bírálja el.
 26. Lehet-e valaki egy időben gyógyító-nevelő és
  átmeneti csoport tagja?
  igen
 27. KI HELYEZHETI ÁTMENETI CSOPORTBA AZ ELÍTÉLTET?
  Bv intézet parancsnoka (nem a bv bíró)
 28. HOL NINCS FOKOZAT SZERINTI ELKÜLÖNÍTÉS?
  • kórterem,
  • gyógyító nevelő csoport,
  • átmeneti csoport
 29. HOGYAN SZÁMÍTJÁK A SZABADULÁS NAPJÁT, HA NINCS FELTÉTELES SZAB.
  Lehetősége: kezdő időpont+ a büntetés tartama –1 nap.
 30. SZABADSÁGVESZTÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ALAPELVEI:
  Ilyen például a szabad életviszonyokhoz hasonlításnak az elve, valamint a károsodás csökkentésének az elve, a nyitottság követelményének elve, az integrációs vagy felelősségi elv, a legkisebb beavatkozás elve.
 31. SZABADSÁGVESZTÉS ALAPELVEI
  Tisztességes bánásmód, normalizásió, nyitottság, együttműködés, rendszeres munkkéra szoktatás, tanulási kötelezettség
 32. AKINEK ÁTVÁLTOZTATTÁK A PÉNZBÜNTETÉST SZABADSÁGVESZTÉSRE, SZABADULHAT E FELTÉTELESEN?
  Nem, letöltendő szabvesztés!
 33. GARANCIARENDSZER
  • Van eljárási és anyagi garancia. Ezek:
  • - ügyész tvességi felügyelete Ált, koordináló szerepe van, intézkedései:
  • o rendelkezési jog
  • o panasz, de nincs ekkor halasztó hatály
  • o jelzés (figyelemfelhívás)30 napon belül választ kér
  • o Fellépés tvsértő gyak ellen
  • o Óvás (egyedi határozat)
  • - bv bíró
  • - Ombudsman: emberi jogvédő, csak ajánlások
  • - Nközi ellenőrzés: pl: Európa-Tanács CPT (Kínzás elleni tanács), szigorú ellenörzés, azonnal végrehajtandó v. később végrehajtható ajánlások
  • - Társadalmi ellenőrzés: alapítványok, társadalmi szervezetek, laikusok, de a sajtó inkább elítél, és nem segít.

  • Van eljárási és anyagi garancia. Ezek:

  • -

  • ügyész tvességi felügyelete Ált, koordináló szerepe van, intézkedései:
  • o

  • rendelkezési jog
  • o

  • panasz, de nincs ekkor halasztó hatály
  • o

  • jelzés (figyelemfelhívás)30 napon belül választ
  • kér
  • o

  • Fellépés tvsértő gyak ellen
  • o

  • Óvás (egyedi határozat)
  • -

  • bv bíró
  • -

  • Ombudsman: emberi jogvédő, csak ajánlások
  • -

  • Nközi ellenőrzés: pl: Európa-Tanács CPT (Kínzás
  • elleni tanács), szigorú ellenörzés, azonnal végrehajtandó v. később
  • végrehajtható ajánlások
  • -

  • Társadalmi ellenőrzés: alapítványok, társadalmi
  • szervezetek, laikusok, de a sajtó inkább elítél, és nem segít.
 34. Szabadságvesztés mikor válik végrehajthatóvá:
  A végrehajtás megkezdésének elsődleges, abszolút előfeltétele a jogerős ítélet.
Author
Anonymous
ID
55220
Card Set
büntetésvégrehajtási_jog
Description
hungarian bv law
Updated