PC1 TLI Lesson 1 你好吗?

  1. lǎoshī

    (N) teacher


  2. xuéshēng

    (N) student
  3. hǎo

    (SV) good, well
  4. 你 好


    (EX) How are you ?


  5. (PN) you (singular)
  6. nǐmen

    (PN) you (plural)


  7. (PN) I, me
  8. wǒmen

    (PN) we
  9. / 她


    (PN) he/she
  10. /
    tāmen

    (PN) They/them
  11. máng

    (SV) busy
  12. 吗?
    ma?

    (interrogative sentence pronoun)


  13. (Adv) not; negative
  14. /
    hěn / hǎo

    (ADV) very
  15. tài

    (A) too, excessively
  16. lèi

    (SV) tired, tiring
  17. háizi

    • (N) child, children
    • [M: ge 个/ míng 名]
  18. gāo

    (SV) tall, high
  19. duì

    (SV) correct

    [duìle 对了= correct] [错了 cuòle = wrong]
  20. ǎi

    (SV) short (in stature)

    ( dī low)
  21. 里/
    zhèli / zhèr

    (PW) here
  22. 西
    dōngxi

    (N) things, goods, personal possessions
  23. guì


    (SV) expensive
  24. 便
    piányi

    (SV) cheap, inexpensive
  25. 不起
    duìbuqi

    (EX) I am sorry, I apologize

    抱歉 bàoqiàn = sorry from the heart
  26. 再见
    zàijiàn

    (EX) Goodbye (see you again)
Author
Anonymous
ID
5486
Card Set
PC1 TLI Lesson 1 你好吗?
Description
你 好 吗 ?
Updated