PC1 TLI Lesson 1 你好吗?

 1. lǎoshī

  (N) teacher


 2. xuéshēng

  (N) student
 3. hǎo

  (SV) good, well
 4. 你 好


  (EX) How are you ?


 5. (PN) you (singular)
 6. nǐmen

  (PN) you (plural)


 7. (PN) I, me
 8. wǒmen

  (PN) we
 9. / 她


  (PN) he/she
 10. /
  tāmen

  (PN) They/them
 11. máng

  (SV) busy
 12. 吗?
  ma?

  (interrogative sentence pronoun)


 13. (Adv) not; negative
 14. /
  hěn / hǎo

  (ADV) very
 15. tài

  (A) too, excessively
 16. lèi

  (SV) tired, tiring
 17. háizi

  • (N) child, children
  • [M: ge 个/ míng 名]
 18. gāo

  (SV) tall, high
 19. duì

  (SV) correct

  [duìle 对了= correct] [错了 cuòle = wrong]
 20. ǎi

  (SV) short (in stature)

  ( dī low)
 21. 里/
  zhèli / zhèr

  (PW) here
 22. 西
  dōngxi

  (N) things, goods, personal possessions
 23. guì


  (SV) expensive
 24. 便
  piányi

  (SV) cheap, inexpensive
 25. 不起
  duìbuqi

  (EX) I am sorry, I apologize

  抱歉 bàoqiàn = sorry from the heart
 26. 再见
  zàijiàn

  (EX) Goodbye (see you again)
Author
Anonymous
ID
5486
Card Set
PC1 TLI Lesson 1 你好吗?
Description
你 好 吗 ?
Updated