B2-07 Vocab.txt

 1. first (ordinal)
  • dì yī gè
  • 第一个
 2. second (ordinal)
  • dì èr gè
  • 第二个
 3. back, behind, after
  • hòu
 4. close to
  • kào jìn
  • 靠近
 5. first, prior, early
  • xiān
 6. front, ahead, before
  • qián
 7. left
  • zuǒ
 8. left side
  • zuǒ bian
  • 左边
 9. nearby, side
  • páng biān
  • 旁边
 10. right
  • yòu
 11. which
  • nǎ ge
  • 哪个
 12. all along, always
  • yì zhí
  • 一直
 13. already
  • yǐ jīng
  • 已经
 14. daily, every day
  • měi tiān
  • 每天
 15. mostly
  • dà duō
  • 大多
 16. right now
  • mǎ shàng
  • 马上
 17. then
  • rán hòu
  • 然后
 18. 1 meter
 19. for rooms
  • jiān
 20. there
  • nà li
  • 那里
 21. where
  • nǎ li
  • 哪里
 22. airport
  • (fei) jī chǎng
  • 机场
 23. bank (money)
  • yín háng
  • 银行
 24. church
  • jiào táng
  • 教堂
 25. cinema
  • diàn yǐng yuàn
  • 电影院
 26. hospital
  • yī yuàn
  • 医院
 27. hotel, guesthouse
  • bīn'guǎn
  • 宾馆
 28. house (n)
  • fáng zi
  • 房子
 29. library
  • tú shū guǎn
  • 图书馆
 30. post office
  • yóu jú
  • 邮局
 31. restaurant
  • fàn diàn
  • 饭店
 32. shop (n)
  • shāng diàn
  • 商店
 33. supermarket
  • chāo shì
  • 超市
 34. wine shop, hotel
  • jiǔ diàn
  • 酒店
 35. bathroom
  • xǐ shǒu jiān
  • 洗手间
 36. courtyard, institution
  • yuàn
 37. downtown
  • shì zhōng xīn
  • 市中心
 38. intersection, corner
  • lù kǒu (gè)
  • 路口
 39. large outdoor place
  • chǎng
 40. market, city
  • shì (ge)
 41. parking lot
  • tíng chē chǎng
  • 停车场
 42. public square
  • guǎng chǎng
  • 广场
 43. station
  • zhàn
 44. dog
  • gǒu(zhī)
 45. hand (n)
  • shǒu
 46. head, end
  • tóu
 47. day before yesterday
  • qián tiān
  • 前天
 48. day after tomorrow
  • hòu tiān
  • 后天
 49. bicycle
  • zì xíng chē
  • 自行车
 50. bus
  • dà bā shì
  • 大巴士
 51. ship
  • chuán
 52. subway
  • dì tiě
  • 地铁
 53. taxi
  • chū zū chē
  • 出租车
 54. train (n)
  • huǒ chē
  • 火车
 55. ball
  • qiú
 56. ball bat, racket
  • qiú pāi
  • 球拍
 57. chair
  • yǐ zi
  • 椅子
 58. community
  • shè qū
  • 社区
 59. elevated highway
  • gāo jià
  • 高架
 60. face, side, surface
  • miàn
 61. heart, soul
  • xīn (ge)
 62. shopping center
  • gòu wù zhōng xīn
  • 购物中心
 63. sofa
  • shā fā
  • 沙发
 64. table; desk
  • zhuō zi
  • 桌子
 65. wall
  • qiáng
 66. stop the car
  • tíng chē
  • 停车
 67. about, approx (number)
  • zuǒ yòu
  • 左右
 68. behind something, back of
  • hòu miàn
  • 后面
 69. between, in middle
  • zhōng jiān
  • 钟面
 70. from
  • cóng
 71. in front of, before
  • qián miàn
  • 前面
 72. inside
  • lǐ miàn
  • 里面
 73. on something, above something
  • shàng miàn
  • 上面
 74. opposite side
  • duì miàn
  • 对面
 75. outside something
  • wài miàn
  • 外面
 76. under, below something
  • xià miàn
  • 下面
 77. until, to
  • dào
 78. how to get to
  • zěn me zǒu
  • 怎么走
 79. go straight
  • yì zhí zǒu
  • 一直走
 80. turn right
  • yòu guǎi
  • 右拐
 81. walk to the end
  • zǒu dào tóu
  • 走到头
 82. take a taxi (slang)
  • dǎ dī
  • 打的
 83. to dance
  • tiào wǔ
  • 跳舞
 84. to deliver, to carry
  • sòng
 85. to pass
  • guò
 86. to play, to have fun
  • wán
 87. to ride on
 88. to stand
  • zhàn
 89. to take a walk
  • zǒu lù
  • 走路
 90. to walk
  • zǒu
 91. to wash
 92. to turn around
  • diào tóu
  • 掉头
 93. map
  • dì tú
  • 地图
Author
debbidot
ID
54563
Card Set
B2-07 Vocab.txt
Description
Accent Mandarin Beginner Two Unit 7
Updated