QUIZ #2 JAPANESE FOR BUSY PEOPLE

 1. BURAUN-SAN WA ENJINIA DESU ( ), BENGOSHI DESU ( ).

  ENJINIA DESU
  KA KA
 2. KORE WA WATASHI ( ) HON DEWA ARIMASEN.

  SUZUKI-SAN ( ) DESU
  NO
 3. KAIGI WA 9-JI ( ) 11-JI ( ) DESU
  KARE, MADE
 4. SORE ( ) IKURA DESU KA
  8,000-EN DESU
  ARE ( ) 8,000-EN DESU KA
  IIE, 8,000-EN DEWA ARIMASEN. 6,500-EN DESU.
  WA, MO
 5. HOFUMAN-SAN WA ( ) DESU KA

  HAI, DOITSU-JIN DESU
  DOITSU-JIN
 6. SORE WA ( ) DESU KA.

  TOKEI DESU
  NAN
 7. KORE WA BUSY-SAN NO KASA DESU KA
  IIE, BUSY-SAN NO DEWA ARIMASEN
  ( ) NO DESU KA
  SUMISU-SAN NO DESU
  DONATA
 8. SUMISU-SAN NO UCHI NO DENWA-BANGO WA ( ) DESU KA

  0176-52-5793 DESU
  NAN-BAN
 9. HIRU=YASUMI WA ( ) KARA ( ) MADE DESU KA

  12-JI KARA 1-JI MADE DESU
  NAN-JI, NAN-JI
 10. KORE WA ( ) DESU KA

  2,000-EN DESU
  IKURA
 11. WHAT TIME DOES THE DEPARTMENT STORE OPEN?

  IT OPENS AT 10:00
  DEPATOO WA NAN-JI KARA DESU KA.

  JUU-JI KARA DESU.
 12. UNTIL WHAT TIME IS IT OPEN?

  IT'S OPEN TILL 8:00 P.M.
  KORE WA NAN-JI MADE DESU KA.

  GOGO HACHI-JI MADE DESU.
 13. HOW MUCH IS THIS?

  IT'S 3,000 YEN
  KORE WA IKURA DESU KA.

  SAN-ZEN-EN DESU.
Author
kluv76
ID
54107
Card Set
QUIZ #2 JAPANESE FOR BUSY PEOPLE
Description
LESSON 1-4
Updated