U6L12 JAPANESES FOR BUSY PEOPLE

 1. DOOZO
  PLEASE
 2. O-KASHI
  SWEETS
 3. IKAGA DESU KA
  HOW ABOUT.....?
 4. KIREINA
  PRETTY
 5. TOTEMO
  VERY
 6. IPPAI
  ONE CUP
 7. -HAI/-BAI/-PAI
  CUPFUL, GLASSFUL (COUNTER)
 8. IIE, MOO KEKKOO DESU
  NO THANK YOU, i'M FINE
 9. KEKKOO DESU
  NO THANK YOU
 10. THING O DOOZO
  PLEASE HELP YOURSELF TO....
 11. IKAGA DESU KA
  WOULD YOU LIKE ONE?, HOW ABOUT SOME
 12. HAI, ITADAKIMASU
  IMPLIES BOTH ACCEPTANCE AND GATITUDE WHEN SOMETHING IS OFFERED
 13. OOKII DESU
  BIG
 14. CHIISAI DESU
  SMALL
 15. TAKAI DESU
  EXPENSIVE
 16. YASUI DESU
  INEXPENSIVE
 17. ATARASHII DESU
  NEW, FRESH
 18. FURUI DESU
  OLD ( NOT USED FOR PEOPLE)
 19. CHIKAI DESU
  NEAR
 20. TOOI DESU
  FAR
 21. MUZUKASHII DESU
  DIFFICULT
 22. YASASHII DESU
  EASY
 23. AMAI DESU
  SWEET
 24. KARAI DESU
  HOT, SPICY
 25. ATSUI DESU
  HOT
 26. SAMUI DESU
  COLD
 27. II DESU
  GOOD, NICE
 28. OMOSHIROI DESU
  INTERESTING
 29. ISOGASHII DESU
  BUSY
 30. OISHII DESU
  DELICIOUS
 31. NIGIYAKA DESU
  LIVELY
 32. SHIZUKA DESU
  QUIET
 33. BENRI DESU
  CONVENIENT
 34. YUUMEI DESU
  FAMOUS
 35. KIREI DESU
  PRETTY, CLEAN
 36. SHINSETSU DESU
  KIND, HELPFUL
 37. HIMA DESU
  FREE, NOT BUSY
 38. SHOKUJI O SHIMASU
  HAVE A MEAL
 39. STATE A THINGS CHARACTERISTICS
  NOUN WA DESCRIPTION DESU
 40. ASK & ANSWER ABOUT A THINGS CHARACTERISTICS
  NOUN WA DESCRIPTION DESU KA.

  • HAI, DESCRIPTION DESU
  • IIE, DESCRIPTION (-KUNAI) DESU.
 41. DONNA
  WHAT KIND OF....
 42. TOKORO
  PLACE
 43. GEEMU
  GAME
 44. DESCRIBE WHAT SOMETHING IS
  KORE WA DESCRIPTION NOUN DESU
 45. DESCRIBE WHEN AND WHAT SOMEONE DID
  PERSON WA TIME DESCRIPTION NOUN DE NOUN O ACTION
 46. TENKI
  WEATHER
 47. HONTOO NI
  REALLY
 48. GURAI
  ABOUT
Author
kluv76
ID
54101
Card Set
U6L12 JAPANESES FOR BUSY PEOPLE
Description
RECEIVING HOSPITALITY
Updated