TISANE

 1. TISANE "A"
  • ENTASIA
  • TAENIAS
 2. TISANE "B"
  • BANTIES
  • BASINET
 3. TISANE "C"
  • ACETINS
  • CINEAST
 4. TISANE "D"
  • DESTAIN
  • DETAINS
  • INSTEAD
  • NIDATES
  • SAINTED
  • STAINED
 5. TISANE "E"
  ETESIAN
 6. TISANE "F"
  FAINEST
 7. TISANE "G"
  • EASTING
  • EATINGS
  • INGATES
  • INGESTA
  • SEATING
  • TEASING
 8. TISANE "H"
  • SHEITAN
  • STHENIA
 9. TISANE "I"
  ISATINE
 10. TISANE "K"
  INTAKES
 11. TISANE "L"
  • ELASTIN
  • ENTAILS
  • NAILSET
  • SALIENT
  • SALTINE
  • SLAINTE
  • TENAILS
 12. TISANE "M"
  • ETAMINS
  • INMATES
  • TAMEINS
 13. TISANE "N"
  • INANEST
  • STANINE
 14. TISANE "O"
  ATONIES
 15. TISANE "P"
  • PANTIES
  • PATINES
  • SAPIENT
  • SPINATE
 16. TISANE "R"
  • ANESTRI
  • ANTSIER
  • NASTIER
  • RATINES
  • RETAINS
  • RETINAS
  • RETSINA
  • STAINER
  • STEARIN
 17. TISANE "S"
  • ENTASIS
  • NASTIES
  • SEITANS
  • SESTINA
  • TANSIES
  • TISANES
 18. TISANE "T"
  • INSTATE
  • SATINET
 19. TISANE "U"
  • AUNTIES
  • SINUATE
 20. TISANE "V"
  • NAIVEST
  • NATIVES
  • VAINEST
 21. TISANE "W"
  • TAWNIES
  • WANIEST
 22. TISANE "X"
  • ANTISEX
  • SEXTAIN
 23. TISANE "Z"
  • ZANIEST
  • ZEATINS
Author
KFear
ID
53465
Card Set
TISANE
Description
TISANE?
Updated