Lesson 2 Finals

 1. a
  ahh (large open mouth)
 2. o
  wore (O-shaped mouth)
 3. e
  urr
 4. ai
  eye
 5. ei
  ai
 6. ao
  ow (big mouth down to o-shape)
 7. ou
  oh
 8. an
  Ann (big mouth to small mouth)
 9. en
  n (smaller mouth)
 10. ang
  ung (big open mouth)
 11. eng
  uhng (flat mouth)
 12. ong
  oohng (round mouth)
 13. er
  rr
 14. i
  e
 15. u
  wooh
 16. ü (when written after a j, q, x or y initial it is just written as "u")
  you
 17. ia
  ya (bigger mouth)
 18. ie
  yeah
 19. iao
  yao
 20. iou
  yo
 21. ian
  yen
 22. in
  yin
 23. iang
  young
 24. ing
  yung
 25. iong
  yohng
 26. ua
  wa
 27. ou
  wore
 28. uai
  why
 29. uei
  way
 30. uan
  wan
 31. uen
  when
 32. uang
  wang
 33. ueng
  wung
 34. üe
  yue
 35. üan
  yuan
 36. ün
  yun
Author
Fiona
ID
52822
Card Set
Lesson 2 Finals
Description
mandarin sounds
Updated