Lesson 3 (Pt2).txt

 1. what
  shén me (muh)
 2. where
  nǎr
 3. who
  shèi (shay)
 4. when
  shén me shí hòu
 5. why
  wèi shén me
 6. time
  shí hòu
 7. which
 8. at
  zài
 9. home
  jiā
 10. Hong Kong
  Xiāng Gǎng
 11. come
  lái
 12. go
  qù (chew)
 13. there
 14. have
  yǒu (your)
 15. have not
  méi yǒu
 16. Shanghai
  Shànghǎi
 17. Beijing
  Běijīng
 18. read
 19. dining
  chī fàn
 20. work
  gōng zuò
 21. study
  xué (c-yer) xí
 22. go to class
  shàng kè
 23. finish class
  xià kè
 24. know/meet/realize
  rèn shí
 25. question/problem
  wèn tí
 26. will
  (jiāng) yào (can be used alone)
 27. already (past tense)
  le (ler)
 28. have been
  guò
 29. ing, ongoing activity
  zài/zhèng/zhèng zài
 30. expensive
  guì (gway)
 31. eat
  chī (chur)
 32. please
  qǐng
 33. with
  gēn
Author
Fiona
ID
52818
Card Set
Lesson 3 (Pt2).txt
Description
mandarin words
Updated