U5L10 JAPANESE FOR BUSY PEOPLE

 1. SHUUMATSU
  WEEKEND
 2. SHIMASU
  DO
 3. KABUKI
  TRADITIONAL FORM OF THEATER
 4. MIMASU
  SEE
 5. ASA-GOHAN
  BREAKFAST
 6. HIRU-GOHAN
  LUNCH
 7. BAN-GOHAN
  DINNER
 8. KOOHII
  COFFEE
 9. KOOCHA
  TEA
 10. O-CHA
  GREEN TEA
 11. SAKE
  JAPANESE RICE WINE
 12. SUUPU
  SOUP
 13. MIRUKU
  MILK
 14. JUUSU
  JUICE
 15. SANDOITCHI
  SANDWICH
 16. SARADA
  SALAD
 17. TABEMASU
  EAT
 18. NOMIMASU
  DRINK
 19. KAIMASU
  BUY
 20. YOMIMASU
  READ
 21. KIKIMASU
  LISTEN (TO)
 22. BENKYOO O SIMASU
  STUDY
 23. KAIMONO O SHIMASU
  SHOP
 24. SHIGOTO O SHIMASU
  WORK
 25. MAINICHI
  EVERY DAY
 26. MAIASA
  EVERY MORNING
 27. MAIBAN
  EVERY EVENING
 28. MAISHUU
  EVERY WEEK
 29. JOGINGU O SHIMASU
  JOG
 30. STATE WHAT SOME ONE WILL DO
  PERSON WA NOUN O ACTION(-MASU)
 31. ASK AND ANSWER WHAT SOMEONE WILL DO
  PERSON WA NANI O ACTION(-MASU) KA

  OBJECT O ACTION(-MASU)
 32. STATE WHERE SOMEONE WILL DO SOMETHING
  PERSON WA LOCATION DE NOUN O ACTION(-MASU)
 33. ASK & ANSWER WHERE SOMEONE WILL DO SOMETHING
  PERSON WA DOKO DE NOUN O ACTION(-MASU) KA

  LOCATION DE ACTION(-MASU)
 34. STATE WHAT SOMEONE DOES REGULARLY
  PERSON WA MAI(TIME) NOUN O ACTION(-MASU)
 35. ONGAKU
  MUSIC
 36. SUTEEKI
  STEAK
 37. BAA
  BAR
 38. TOSHOKAN
  LIBRARY
 39. SUPOOTSU-KURABU
  GYM, FITNESS/SPORTS CLUB
 40. KURABU
  CLUB
 41. INU
  DOG
 42. YASAI-JUUSU
  VEGETABLE JUICE
 43. YASAI
  VEGETABLE
 44. OKUSAN
  ANOTHER PERSON'S WIFE
 45. SAMPO O SHIMASU
  GO FOR A WALK
 46. GORUFU O SHIMASU
  PLAY GOLF
 47. TENISU-KOOTO
  TENNIS COURT
 48. YOYAKU O ONEGAISHIMASU
  I'D LIKE TO MAKE A RESERVATION
Author
kluv76
ID
52680
Card Set
U5L10 JAPANESE FOR BUSY PEOPLE
Description
MAKING PLANS FOR THE WEEKEND
Updated