B1 Book Vocab.txt

 1. black
  • hēi sè
  • 黑色
 2. blue
  • lán sè
  • 蓝色
 3. brown
  • hè sè
  • 褐色
 4. color
  • yán sè
  • 颜色
 5. green
  • 绿
 6. green
  • lǜ sè
  • 绿色
 7. grey
  • huī sè
  • 灰色
 8. orange
  • chéng
 9. pink
  • fěn sè
  • 粉色
 10. purple
  • zǐ sè
  • 紫色
 11. red
  • hóng sè
  • 红色
 12. white
  • bái sè
  • 白色
 13. yellow
  • huáng sè
  • 黄色
 14. embarassed
  • bù hǎo yì si
  • 不好意思
 15. glad
  • gāo xìng
  • 高兴
 16. 0
  • líng
 17. 1
 18. 2
  • èr
 19. 3
  • sān
 20. 4
 21. 5
 22. 6
  • liù
 23. 7
 24. 8
 25. 9
  • jiǔ
 26. 10
  • shí
 27. 100
  • bǎi
 28. 1000
  • qiān
 29. 1x10 4th
  • wàn
 30. 1x10 8th
  • 亿
 31. a number
  • hào
 32. fraction
  • fēn
 33. half
  • bàn
 34. little, few
  • shǎo
 35. much, many
  • duō
 36. one (in phone# or address)
  • yāo
 37. quarter (hour)
 38. big
 39. extra-large
  • tè dà
  • 特大
 40. large (size)
  • dà hào
  • 大号
 41. size
  • dà xiǎo
  • 大小
 42. small (size)
  • xiǎo hào
 43. day (spoken)
  • hào
 44. day (written)
 45. early
  • zǎo
 46. minute
  • fēn
 47. year
  • nián
 48. busy
  • máng
 49. cheap
  • pián yí
  • 便宜
 50. cold
  • lěng
 51. expensive
  • guì
 52. extremely, too much
  • tài
 53. free of charge
  • miǎn fèi
  • 免费
 54. good
  • hǎo
 55. hot
 56. ice / cold
  • bīng
 57. interesting
  • yǒu yì si
  • 有意思
 58. new
  • xīn
 59. on, above, before
  • shàng
 60. only, just
  • zhǐ
 61. pretty
  • piào liàng
  • 漂亮
 62. quick
  • kuài
 63. satisfied
  • mǎn yì
  • 满意
 64. slow
  • màn
 65. spicy
  • là de
  • 辣的
 66. tired
  • lèi
 67. totally, all together
  • yí gòng
  • 一共
 68. under, below, after
  • xià
 69. uninteresting, boring
  • méi yǒu yì si
  • 没有意思
 70. very
  • hěn
 71. a little
  • yī diǎn
  • 一点
 72. again
  • zài
 73. not
 74. now
  • xiàn zài
  • 现在
 75. once, one time
  • yī biàn
  • 一遍
 76. still, also
  • hái
 77. think, like to
  • xiǎng
 78. where
  • nǎ lǐ
  • 哪里
 79. add / with
  • jiā
 80. and
 81. because
  • yīn wèi
  • 因为
 82. both
  • dōu
 83. but
  • dàn shì
  • 但是
 84. or (in a question)
  • hái shì
  • 还是
 85. why
  • wèi shén me
  • 为什么
 86. bottle
  • píng
 87. can
  • guàn
 88. cube / piece
  • kuài
 89. cup
  • bēi
 90. for books
  • běn
 91. for families or businesses
  • jiā
 92. for large things
  • zuò
 93. for long things
  • tiáo
 94. for top clothes
  • jiàn
 95. half-kilo (~1 lb)
  • jīn
 96. money unit
  • kuài
 97. package/bag
  • bāo
 98. pair
  • shuāng
 99. piece
  • jiàn
 100. pot
 101. two (measure)
  • liǎng
 102. years (age)
  • suì
 103. boss (informal)
  • lǎo bǎn (gè)
  • 老板
 104. driver
  • sī jī (wèi, gè)
  • 司机
 105. engineer
  • gōng chéng shī (wèi, gè)
  • 工程师
 106. manager
  • jīng lǐ (wèi, gè)
  • 经理
 107. secretary
  • mì shū
  • 秘书
 108. teacher
  • lǎo shī (wèi, gè)
  • 老师
 109. waiter/waitress
  • fú wù yuán (wèi, gè)
  • 服务员
 110. waitress
  • xiǎo jiě (wèi, gè)
  • 小姐
 111. American
  • měi guó
  • 美国
 112. great, rich
  • hóng bó
  • 宏博
 113. music
  • yīn yuè
  • 音乐
 114. Surname (Charles) investigate
  • zhā
 115. Surname (Debbi) put on, support
  • dài
 116. child
  • hái zi (wèi, gè)
  • 孩子
 117. daughter
  • nǚ ér (wèi, gè)
  • 女儿
 118. friend
  • péng yǒu (wèi, gè)
  • 朋友
 119. Mr, Husband
  • xiān shāng (wèi, gè)
  • 先生
 120. older brother
  • gē gē (wèi, gè)
  • 哥哥
 121. older sister
  • jiě jiě (wèi, gè)
  • 姐姐
 122. son
  • ér zi (wèi, gè)
  • 儿子
 123. younger brother
  • dì dì (wèi, gè)
  • 弟弟
 124. younger sister
  • mèi mèi (wèi, gè)
  • 妹妹
 125. king
  • wáng
 126. Miss
  • xiǎo jiě (wèi, gè)
  • 小姐
 127. adult
  • dà rén (wèi, gè)
  • 大人
 128. customer, client
  • kè hù
  • 客户
 129. older person
  • lǎo rén (wèi, gè)
  • 老人
 130. wife
  • tà itài (wèi, gè)
  • 太太
 131. bar
  • jiǔ bā (jiā)
  • 酒吧
 132. market
  • shì cháng (gè)
  • 市场
 133. school
  • xué xiào
  • 学校
 134. east
  • dōng
 135. north
  • běi
 136. south
  • nán
 137. west
  • 西
 138. Australia
  • Ào dà lì yà
  • 澳大利亚
 139. BeiJing
  • Běi Jīng
  • 北京
 140. Carrefour
  • jiā lè fú
  • 家乐福
 141. Eastern Shanghai
  • Pǔ dōng
  • 浦东
 142. England
  • yīng guó
  • 英国
 143. Germany
  • Dé guó
  • 德国
 144. Hong Kong
  • xiāng gǎng
  • 香港
 145. London
  • Lún dūn
  • 伦敦
 146. New York
  • Niǔ yuē
  • 纽约
 147. ShangHai
  • Shàng Hǎi
  • 上海
 148. Spain
  • xī bān yá
  • 西班牙
 149. Starbucks
  • Xīng Bā Kè
  • 星巴克
 150. Tokoyo
  • Dōng jīng
  • 东京
 151. Western Shanghai
  • Pǔ xī
  • 浦西
 152. office
  • bàn gōng shì (jiān)
  • 办公室
 153. city
  • chéng shì (zuò)
  • 城市
 154. company
  • gōng sī (jiā)
  • 公司
 155. country
  • guó (gè)
 156. home/family
  • jiā (gè)
 157. public park
  • gōng yuán (gè, jiā)
  • 公园
 158. dog
  • quǎn
 159. clothes
  • yī fú
  • 衣服
 160. dress (n)
  • lián yī qún (jiàn, tiáo)
  • 连衣裙
 161. jacket
  • jiá kè shān (tiáo)
  • 夹克衫
 162. pants
  • kù zi (tiáo)
  • 裤子
 163. scarf
  • wéi jīn (tiǎo)
  • 围巾
 164. shirt, blouse
  • chèn shān (jiàn)
  • 衬衫
 165. shoes
  • xié zi (shuāng)
  • 鞋子
 166. skirt
  • qún zi (tiáo)
  • 裙子
 167. socks
  • wà zi (shuāng)
  • 袜子
 168. sweater
  • máo yī (jiàn)
  • 毛衣
 169. T-shirt
  • T xù (jiàn)
  • T恤
 170. (western) black tea
  • hóng chá
  • 红茶
 171. alcohol
  • jiǔ
 172. apple
  • píng guǒ
  • 苹果
 173. banana
  • xiāng jiāo
  • 香蕉
 174. beer
  • pí jiǔ
  • 啤酒
 175. breakfast
  • zǎo fàn
  • 早饭
 176. champaigne
  • xiāng bīn
  • 香槟
 177. Chinese rice alcohol
  • bái jiǔ
  • 白酒
 178. Chinese rice wine
  • huáng jiǔ
  • 黄酒
 179. chocolate
  • qiǎo kè lì
  • 巧克力
 180. Coca-Cola
  • kě kǒu kě lè
  • 可口可乐
 181. coffee
  • kā fēi
  • 咖啡
 182. cola
  • kě lè
  • 可乐
 183. diet (healthy) cola
  • jiàn yí kě lè
  • 健怡可樂
 184. dinner
  • wǎn fàn
  • 晚饭
 185. dish, food
  • cài
 186. dragon fruit
  • huǒ lóng guǒ
  • 火龙果
 187. fruit
  • shuǐ guǒ
  • 水果
 188. grape
  • pú táo
  • 葡萄
 189. jasmine
  • mò lì huā
  • 茉莉花
 190. juice
  • guǒ zhī
  • 果汁
 191. lunch
  • wǔ / zhōng fàn
  • 午/ 中饭
 192. lychee
  • lì zhī guǒ
  • 荔枝果
 193. mango
  • máng guǒ
  • 芒果
 194. meal
  • fàn
 195. milk
  • niú nǎi
  • 牛奶
 196. mineral (mineral water)
  • kuàng quán
  • 矿泉
 197. oolong
  • wū lóng
  • 乌龙
 198. orange (fruit)
  • chéng zi
  • 橙子
 199. peach
  • táo zi
  • 桃子
 200. pear
 201. Pepsi-Cola
  • bǎi shì kě lè
  • 百事可乐
 202. pineapple
  • bō luó
  • 菠萝
 203. red wine
  • hóng pú tao jiǔ
  • 红葡萄酒
 204. sandwich
  • sān míng zhì
  • 三明治
 205. Sprite
  • xuě bì
  • 雪碧
 206. strawberry
  • cǎo méi
  • 草莓
 207. sugar
  • táng
 208. tangerine
  • jú zi
  • 桔子
 209. tea
  • chá
 210. watermelon
  • xī guā
  • 西瓜
 211. white wine
  • bái pú tao jiǔ
  • 白葡萄酒
 212. wine (grape alcohol)
  • pú tao jiǔ
  • 葡萄酒
 213. yogurt
  • suān nǎi
  • 酸奶
 214. work shift
  • bān (gè)
 215. work/job
  • gōng zuò
  • 工作
 216. Mandarin (Common language)
  • pǔ tōng huà
  • 普通話
 217. Mandarin (spoken by the Han)
  • hàn yǔ
  • 汉语
 218. Mandarin (written form)
  • zhōng wén
  • 中文
 219. meaning
  • yì si
  • 意思
 220. cash
  • xiàn jīn
  • 现金
 221. change, small money
  • líng qián
  • 零钱
 222. credit card
  • xìn yòng kǎ
  • 信用卡
 223. money
  • qián
 224. receipt, tax recepit
  • fā piào
  • 发票
 225. tree, wood
 226. afternoon
  • xià wǔ (gè)
  • 下午
 227. day
  • tiān
 228. evening
  • wǎn shàng (gè)
  • 晚上
 229. hour (measure of time)
  • xiǎo shi (gè)
  • 小时
 230. last year
  • qù nián
  • 去年
 231. late / evening
  • wǎn
 232. month
  • yuè (gè)
 233. next year
  • míng nián
  • 明年
 234. noon
 235. o'clock
  • diǎn
 236. time (measured in minutes)
  • zhōng
 237. time (n)
  • shí hou
  • 时候
 238. today
  • jīn tiān
  • 今天
 239. tomorrow
  • míng tiān
  • 明天
 240. week
  • xīng qī (gè)
  • 星期
 241. week, religious service
  • lǐ bài (gè)
  • 礼拜
 242. weekend
  • zhōu mò
  • 周末
 243. yesterday
  • zuó tiān
  • 昨天
 244. name
  • míng zi
  • 明子
 245. computer
  • diàn nǎo
  • 电脑
 246. jade
 247. language (spoken)
 248. language (written)
  • wén
 249. lesson
 250. little gift
  • xiǎo yì si
  • 小意思
 251. movie
  • diàn yǐng
  • 电影
 252. name card
  • míng piàn
  • 名片
 253. question
  • wèn ti (gè)
  • 问题
 254. road
  • lù (tiáo)
 255. surname
  • xìng (gè)
 256. telephone (n)
  • diàn huà
  • 电话
 257. things, stuff
  • dōng xi
  • 东西
 258. TV
  • diàn shì (gè)
  • 电视
 259. water (n)
  • shuǐ
 260. wrist watch
  • shǒu biǎo (gè)
  • 手表
 261. question
  • ma
 262. question
  • ne
 263. past, change
  • le
 264. possessive
  • de
 265. damn (deserve death)
  • gāi sǐ
  • 该死
 266. at
  • zài
 267. each, every
  • měi
 268. he
 269. mine
  • wǒ de
  • 我的
 270. she
 271. that
 272. this
  • zhè
 273. you
 274. yours
  • nǐ de
  • 你的
 275. how
  • zěn me
  • 怎么
 276. how long
  • duō jiǔ
  • 多久
 277. how many (<20)
 278. how many; how much
  • duō shǎo
  • 多少
 279. how much (a few), table
 280. how old?
  • duō dà
  • 多大
 281. what
  • shén ma
  • 什么
 282. what (for time)
 283. when
  • shén ma shí hou
  • 什么时候
 284. who
  • shéi
 285. miss, remember with longing
  • xiǎng niàn
  • 想念
 286. can, ge able to
  • huì
 287. may, gives permission
  • kě yǐ
  • 可以
 288. to try
  • shì
 289. come in
  • jìn
 290. go on business trip
  • chū chāi
  • 出差
 291. please, to ask
  • qǐng
 292. sleep
  • shuì jiào
  • 睡觉
 293. to ask
  • wèn
 294. to be
  • shì
 295. to be called
  • jiào
 296. to buy
  • mǎi
 297. to come
  • lái
 298. to do
  • zuò
 299. to drink
 300. to eat
  • chī
 301. to exercise
  • jiàn shēn
  • 健身
 302. to feel
  • jué dé
  • 觉得
 303. to get up
  • qǐ chuáng
  • 起床
 304. to give
  • gěi
 305. to go
 306. to go back
  • huí
 307. to go out, rise
  • chū
 308. to have
  • yǒu
 309. to have a lesson
  • shàng kè
  • 上课
 310. to hear
  • tīng
 311. to know
  • zhī dào
  • 知道
 312. to like, be fond of
  • xǐ huān
  • 喜欢
 313. to listen
  • tīng
 314. to live
  • zhù
 315. to look for/give change
  • zhǎo
 316. to look, see, read, watch
  • kàn
 317. to make (as in phone call)
 318. to meet, see
  • jiàn
 319. to pay
 320. to rest
  • xū xī
  • 休息
 321. to return
  • huí
 322. to say, speak
  • shuō
 323. to sit
  • zuò
 324. to spell (pinyin)
  • pīn
 325. to study
  • xué
 326. to tell
  • gào sù
  • 告诉
 327. to travel, walk
  • wán
 328. to understand
  • dǒng
 329. to wait
  • děng
 330. to want
  • yào
 331. to work overtime
  • jiā bān
  • 加班
 332. understand now
  • dǒng le
  • 懂了
 333. have a meeting
  • kāi huì
  • 开会
Author
debbidot
ID
52154
Card Set
B1 Book Vocab.txt
Description
Accent Mandarin Beginner One Review
Updated