Chinese Characters 1

 1. yi1 one
 2. O
  líng zero
 3. er4 two
 4. san1 three
 5. si4 four
 6. wu3 five
 7. liu4 six
 8. qi1 seven
 9. ba1 eight
 10. jiu3 nine
 11. shi2 ten
 12. nan2 male
 13. nu3 female
 14. men2 door
 15. li4 strength power
 16. ne make a simple question
 17. ren2 people
 18. mu4 wood
 19. lin2 forest
 20. ding1 nail
 21. kou3 mouth
 22. dao1
 23. tu3 soil
 24. you4 again
 25. you3 to have
 26. da4 big
 27. bu4 no not
 28. ni2 buddhist nun
 29. ke3 can may
 30. ma3 horse
 31. ma1 mom
 32. ma yes no question word
 33. ta1 he him
 34. ta1 she her
 35. ge1 older brother
 36. jin1 500 grams
 37. ting1 listen
 38. dou1 du1 both capital
 39. cheng2 finish complete
 40. 成都
  cheng2 du1 Chengdu
 41. ye3
 42. bi3 dagger
 43. zhong1 middle
 44. ri4 sun,day
 45. bei4 shell
 46. yu4 jade
 47. sheng1 (suffix of a person)(to be born)
 48. zhe3 (person,thing)
 49. shi3 arrow
 50. men2 他们 ta1 men2
 51. ni3 you
 52. hao3 good,well
 53. le
 54. shi4 be,is
 55. guo2 country
 56. wo3 I,me
 57. de ‘s
 58. xue2 study,learn
 59. 什么
  shen2 me what
 60. shen2 什么
 61. me 什么
 62. 学习
  xue2 xi2 study,learn studying,learning
 63. xi2 学习
 64. han4
 65. yu3 language
 66. 汉语
  han4 yu3 Chinese
 67. jia1 add,plus
 68. na2 carry(in hand),hold
 69. 加拿大
  jia1 na2 da4 Canada
 70. mei3 lovely
 71. 美国
  mei3 guo2 America
 72. tai4 too
 73. huo3 fire
 74. na3 which
 75. na4 that
 76. tang2 唐代 Tang Dynasty(tang2 dai4)
  • hao4 grand,vast (water)
  • 浩荡 hao4 dang4 vast,mighty (water)
  • yuan3 far,distant
  • 远游 yuan3 you2 to travel far
 77. 唐浩远
  tang2 hao4 yuan3 My Chinese name
 78. xie4 thank 谢谢
 79. wen2 culture,written language
 80. jian4 to see,to meet
 81. qie3 and
 82. wen4 ask
 83. qing3 please
 84. 请问
  qing3 wen4 please ask
 85. zhe4 this
 86. jing2 water well
 87. jin4 enter
 88. zai4 again
 89. 再见
  zai4 jian4 goodbye
 90. jie3 elder sister 姐姐
 91. xiao3 little
 92. 小姐
  xiao3 jie3 Miss
 93. yong4 need
 94. 不用
  bu2 yong4 no need
 95. 女儿
  nu3 er2 daughter
 96. 儿子
  er2 zi son
 97. zuo4 sit
 98. 在哪儿
  zai4 nar3 where
Author
bbb
ID
51725
Card Set
Chinese Characters 1
Description
First list of Chinese characters
Updated