Working in the Countryside

 1. 'working the fields under the hot sun'
  • 锄禾日当午
  • chúhérìdāngwǔ
 2. crops
  • 农作物
  • nóngzuòwù
 3. to till the land
  • 种庄稼
  • zhòng zhuāngjia
 4. sore, wound
  • chuāng
 5. insect
  • 昆虫
  • kūnchóng
 6. copper cash
  • 铜钱
  • tóngqián
 7. to herd sheep
  • 放羊
  • fàngyáng
 8. fertilizer, manure
  • 肥料
  • féiliào
 9. systematically
  • 有规律地
  • yǒu guīlǜ de
 10. to broadcast
  • 广播
  • guǎngbō
 11. to pick
  • zhāi
 12. ridges of a field
  • 田埂
  • tiángěng
 13. toad
  • 癞蛤蟆
  • làiháma
 14. to be unable to earn (money)
  • 挣不了
  • zhèngbuliǎo
 15. after one year
  • 一年下来
  • yī nián xiàlai
 16. to be exposed to the elements
  • 风吹日晒
  • fēngchuīrìshài
 17. prospects
  • 出息
  • chūxi
 18. to do work
  • 干活
  • gànhuó
 19. in place of
 20. to herd cattle
  • 放牛
  • fàngniú
 21. food, grain
  • 粮食
  • liángshi
 22. to fertilize
  • 施肥
  • shīféi
 23. to remove insect pests
  • 除虫
  • chúchóng
 24. to remove weeds
  • 除草
  • chúcǎo
 25. at regular intervals
  • 定期
  • dìngqī
 26. to transplant rice seedlings
  • 插秧
  • chāyāng
 27. to plow a field
  • 犁地
  • lídì
 28. to sow seeds
  • 播种
  • bōzhòng
 29. expansive
  • 开阔
  • kāikuò
 30. plains, flatlands
  • 平原
  • píngyuán
 31. harvester
  • 收割机
  • shōugējī
 32. [measure word for a piece of land]
  • piàn
 33. field
  • tián
 34. root of a plant
  • 根部
  • gēnbù
 35. to grasp
  • 抓住
  • zhuāzhù
 36. sickle
  • 镰刀
  • liándāo
 37. to pull up
 38. to take advantage of (conditions or an opportunity)
  • chèn
 39. rice
  • 稻子
  • dàozi
 40. to cut
 41. dark, dusky
  • 黑乎乎
  • hēihūhū
 42. father's elder brother
  • 大伯
  • dàbó
Author
davidwork2
ID
51405
Card Set
Working in the Countryside
Description
Mandarin Chinese Vocabulary Related to Farming and Working in the Countryside
Updated