Utensils in the New Kitchen

 1. Vinegar
 2. soy sauce
  • 酱油
  • jiàngyóu
 3. ground black pepper
  • 胡椒粉
  • hújiāofěn
 4. soup ladle
  • 汤勺
  • tāngsháo
 5. breakfast
  • 早餐
  • zǎocān
 6. restaurant
  • 餐厅
  • cāntīng
 7. tool
  • 工具
  • gōngjù
 8. sandwich
  • 三明治
  • sānmíngzhì
 9. any...at all
  • 什么...都没有
  • shénme ... dōu méiyǒu
 10. seasonings
  • 调料
  • tiáoliào
 11. bowls and chopsticks
  • 碗筷
  • wǎnkuài
 12. box
  • 箱子
  • xiāngzi
 13. to slice
  • qiē
 14. fruit knife
  • 水果刀
  • shuǐguǒdāo
 15. [measure word for things with handles]
 16. spoon
  • 勺子
  • sháozi
 17. spatula
  • 铲子
  • chǎnzi
 18. Chinese kitchen knife
  • 菜刀
  • càidāo
 19. wok, pot
  • guō
 20. to stir-fry food
  • 炒菜
  • chǎo cài
 21. hurriedly
  • 赶紧
  • gǎnjǐn
 22. eating utensils
  • 餐具
  • cānjù
 23. cooking utensils
  • 厨具
  • chújù
 24. to tidy up
  • 收拾
  • shōushi
 25. kitchen
  • 厨房
  • chúfáng
 26. to be tired of
Author
davidwork2
ID
51399
Card Set
Utensils in the New Kitchen
Description
Mandarin Chinse Vocabulary Related to the Kitchen and Cooking
Updated