jakt-prov 1

 1. 1. Hur nyttjar vi jägare resursen vilt?
  a. skjuter vuxna individer
  b. avlivar sjuka och skadade djur
  c. tillgodogör oss överskottet som produceras i naturen
  d. gör utplanteringar av vilt för att stärka viltstammarna
  c. tillgodogör oss överskottet som produceras i naturen
 2. 2. vilket är det effektivaste sättet att minska viltolyckorna med?
  a. öka avskjutningen
  b. bygga viltstängsel längs vägarna
  c. skrämma bort viltet från områden där det finns mycket trafikerade vägard. anlägga anordningar med avskräckande dofter längs vägarna
  b. bygga viltstängsel längs vägarna
 3. 3. vilka bekostar en stor del av viltforskningen?
  a. jägarna
  b. länsstyrelserna
  c. naturvårdsverket
  d. rikspolisstyrelsen
  a. jägarna
 4. 4. varför använder man expanderande kulor vid jakt?
  a. för att kulan ska bromsas upp innan den lämnar djurkroppen
  b. för att orsaka stor sårkanal med mycket blödning
  c. för att minimera köttförstöringen
  d. för att ge stor chockverkan
  b. för att orsaka stor sårkanal med mycket blödning
 5. 5. du står på pass. en grupp vildsvin är på vägg att passera. hur gör du vid skottillfälle
  a. avvaktar tills det finns skottillfälle på en ensam gris
  b. skjuter alltid på den minsta grisen
  c. står orörlig intill dess att alla är inom skotthåll
  a. avvaktar tills det finns skottillfälle på en ensam gris
 6. 6. vad menas med hagelladdningens vikt?
  a. vikten på patronen
  b. vikten på haglen
  c. vikten på krutladdningen
  b. vikten på haglen
 7. 7. är kaliber .222 en lämplig ammunition för att skjuta rådjur?
  a. ja
  b. nej
  a. ja
 8. 8. varför har man en klassindelning på kulvapenammunition?
  a. för att identifiera prestanda
  b. för att kunna se kulvikt, kaliber och bästa före datum
  c. klassindelningen avgör vilka viltarter du för skjuta med den
  c. klassindelningen avgör vilka viltarter du för skjuta med den
 9. 9. behöver man ammunition tillhörande klass 1 för att skjuta hjort?
  a. ja
  b. nej
  a. ja
 10. 10. behöver man ammunition tillhörande klass 1 för att skjuta rådjur?
  a. ja
  b. nej
  b. nej
 11. 11. är kaliber 12 och klass 3 en lämplig kombination på ett kombivapen om man ska jaga skogsfågel?
  a. ja
  b. endast om man jagar toppfågel på vintern
  c. nej, kaliber 12 är i grövsta laget
  a. ja
 12. 12. en fuktig trästock kan förändra träffläget på en studsare
  a. inte på en repeterstudsare
  b. bara om man har rödpunktsikte
  c. det finns alltid en risk
  c. det finns alltid en risk
 13. Vilket av nedanstående vapen ger högst träffläge?
  Image Upload 2
  B
 14. hur ska kroppshållningen vara vid en bra anläggning?
  a. bredbent med båda fötterna pekandes mot målet
  b. något framåtlutande med överkroppen
  c. hopkrupen för att få bästa möjliga stöd
  b. något framåtlutande med överkroppen
 15. övning i hagelskytte är viktigt därför att:
  a. för att "komma överens" med vapnet
  b. för att kunna behärska svåra skottlägen
  c. för att känna till effekten av olika hagelladdningar
  a. för att "komma överens" med vapnet
 16. hur långt kan en kula gå om vinkeln på kulbanan är optimal?
  a. 2700 meter
  b. 1200 meter
  c. 27000 meter
  a. 2700 meter
 17. hurska man hantera ett vapen?
  a. som om vapnet alltid vore laddat
  b. i skydd från regn och snö
  c. alltid i vapenfodral till dess att man är på passet
  a. som om vapnet alltid vore laddat
 18. Vid jakt över stående fågelhund är direkt olämpligt att skjuta mot lågt flygande fåglar. varför?
  a. risken är stor att skada hundar eller jaktkamarater
  b. risken är stor att det blir skadeskjutningar
  c. risken är stor att man "skjuter sönder" fågeln
  d. risken är att man skjuter på för nära håll
  a. risken är stor att skada hundar eller jaktkamarater
 19. Är det lämpligt att skjuta på älgen?
  Image Upload 4
  a. nej, det finns risk att hunden skadas av splitter
  b. ja, det är så kort håll att risken för splitter är minimal
  c. nej, älgen kan göra att attacken mot hunden efter skottet
  a. nej, det finns risk att hunden skadas av splitter
 20. Vilken är vargens stapelföda i mellansverige?
  a. älg
  b. rådjur
  c. får
  a. älg
 21. När är det särskilt svårt med avståndsbedömningen?
  a. på öppet vatten
  b. i skymningen
  c. längs en väg
  a. på öppet vatten
 22. Du står på pass vid en älgjakt. helt plötsligt ser du en bärplockare i närheten av ditt pass ute på ett hygge. vad gör du?
  a. påkallar bärplockarens uppmärksamhet och informerar om att vi jagarälg i området
  b. ber bärplockaren leta efter andra bärmarker så att han/hon inte ska känna oro av att vistas i ert älgjaktsområde
  c. gömmer dig så att inte bärplockaren ska oroas över pågående jakt
  a. påkallar bärplockarens uppmärksamhet och informerar om att vi jagarälg i området
 23. kan en kula som passerat en älgkropp vålla större skada ytterligare ett hundratal meter bort?
  a. ja
  b. nej
  a. ja
 24. du har vid passningen av en hjort råkat få vominnehåll som läckt ut i bukhålan. vad gör du?
  a. tvättar bort med rent vatten från en kallkälla
  b. torkar bort med rent papper eller trasa
  c. väntar tills kvällningen då vi gör iordning slaktkropparna i slakteriet
  b. torkar bort med rent papper eller trasa
 25. visst kött måste besiktigas med avseende på trikiner om det ska säljas. från vilken av följande grupp djur?
  a. bäver och björn
  b. björn och vildsvin
  c. björn och ungkråka
  b. björn och vildsvin
 26. hänsyn till viltet är hederskodex bland jägare.
  a. ja
  b. ja, det står t.o.m. i jaktlagen
  b. ja, det står t.o.m. i jaktlagen
 27. du står på pass jaktens första dag. ni har en licens att fylla, 30 vuxna & 30 kalvar. en familj kommer i ditt pass, oxe samt ko och kalv. du skjuter på oxen som vinglar till och försvinner bakom en träridå. kon och kalven fortsätter ut över ett hygge vilket innebär att du har gott om tid. vad gör du?
  a. skjut kalven också
  b. avvaktar tills du vet vad som hänt med oxen
  c. skjut både kalven och därefter kon
  b. avvaktar tills du vet vad som hänt med oxen
 28. en viltskydsplantering bör utformas enligt nedan:
  a. oregelbundna kanter med skyddade läställen inuti
  b. med hjälp av tätvuxen idgran
  c. varierande höjder på buskar och träd till fromma för skydd och föda
  a. oregelbundna kanter med skyddade läställen inuti
 29. en enkel men uppskattad viltvårdsåtgärd är att :
  a. placera ut saltstenar
  b. gräva ut ett viltvatten
  c. fälla al som vinterfoder
  a. placera ut saltstenar
 30. stövarjakt kan med fördel bedrivas på marken understigande 150ha bara det är välarroderat
  a. ja
  b. nej
  b. nej
 31. påverkar jakt rådjursstammen?
  a. ja
  b. nej, bara lokalt
  c. endast vid hårda vintrar
  a. ja
 32. Vilken typ av jakt håller den här jägaren på med?
  Image Upload 6
  a. jakt över stående fågelhund
  b. jakt med stötande hund
  c. eftersöksjakt
  a. jakt över stående fågelhund
 33. vad används vettar till?


  A. lockfågel att placera på vatten
 34. vilka grupper av nedanstående viltarter lämpar sig för lockjakt?
  a. järpe och grävling
  b. räv och järpe
  c. älg och grävling
  b. räv och järpe
 35. vilken typ av fälla måste man ha viss utbildning för att få använda?
  a. fotsnara för räv
  b. tunnelfälla för lodjur
  c. trampsax för björn
  a. fotsnara för räv
 36. man kan dela in fällor i 2 huvudkategorier:
  a. genomgångsfällor och trampgiller
  b. levande fångst och dödande fällor
  c. båsfällor och tunnelfällor
  b. levande fångst och dödande fällor
 37. vad säger lagen när det gäller eftersök?
  a. skadat vilt ska skyndsammast spåras upp och avlivas
  b. innan eftersök påbörjas ska man förvisa sig om att man har tillgång till en godkänd viltspårhund
  c. eftersök får inte påbörjas förrän 1 timme förflutit sedan påskjutningen. detta för att viltet ska söka sårlega
  a. skadat vilt ska skyndsammast spåras upp och avlivas
 38. hur bör en spårpatrull vid eftersök av hjortvilt vara sammansatt?
  a. en skytt och en spårare
  b. två skyttar på varsin sida om en hundförare med spårhund
  c. en skytt och en hundförare med spårhund
  c. en skytt och en hundförare med spårhund
 39. om du vid en skottplats finner ljust och bubbligt blod, var sitter troligen träffen?
  a. i halsen
  b. i muskulaturen i närheten av bogen
  c. i lungorna
  c. i lungorna
 40. vad säger lagen om kravet på spårhund vid jakt efter hjortvilt?
  a. att hunde ska vara utbildad och godkänd för ändamålet
  b. att spårhund skall finnas på plats senast 2 timmar efter påskjutningen
  c. att jaktlaget måste förfoga över en godkänd viltspårhund
  b. att spårhund skall finnas på plats senast 2 timmar efter påskjutningen
 41. Vilken fågel ser du på bilden?
  a. krick
  b. bläsand
  c. praktand
  Image Upload 8
  a. krick
 42. viltets livsmiljö har påverkats under årshundradenas lopp, t.ex. förändras jordbruksmetoder, tätorter expanderar, trafikmiljöer uppkommer osv. vad har det inneburit för våra viltstammar?
  a. en del arter missgynnas medan andra gynnas. detta påverkar populationstätheten
  b. viltstammarna har överlag minskat
  c. det är endast klimatet som påverkar viltstamamrna i något större avseende
  a. en del arter missgynnas medan andra gynnas. detta påverkar populationstätheten
 43. Vilken fågel ser du på bilden?
  Image Upload 10
  a. brunand
  b. gräsand
  c. kricka
  b. gräsand
 44. rapphönan är en viltart som minskat i norden. vad beror det på?
  a. förändringar i jordbruksmetoderna
  b. intensiv jakt
  c. miljögifter i skog- och jordbruk
  a. förändringar i jordbruksmetoderna
 45. vad innebär begreppet populationstäthet?
  a. antalet individer i vinterstammen inom ett område
  b. antalet individer av en och samma art inom ett område
  c. antalet individer inom en och samma art per ytenhet
  c. antalet individer inom en och samma art per ytenhet
 46. varför är det flesta viltarter tillåtna för jakt under hösten och vintern?
  a. under våren ska de vara fredade för att kunna para sig
  b. ungefär som i trädgården så skördar man efter sommarens produktion
  c. sommaren är olämpligt därför att det är för varmt för att jakthundarna ska kunna utför ett fullgott arbete
  b. ungefär som i trädgården så skördar man efter sommarens produktion
 47. vilken är den vanligaste dödsorsaken näst efter jakt för vuxna hjortdjur?
  a. svält
  b. yttrevåld såsom stångningsskador, trafikolyckor m.m.
  c. sjukdomar
  b. yttrevåld såsom stångningsskador, trafikolyckor m.m.
 48. vilket är vårt största mårddjur?
  a. björn
  b. järv
  c. mårdhund
  b. järv
 49. vilket djur har lämnat dessa spår?
  a. mården
  b. haren
  c. lodjuret
  Image Upload 12
  b. haren
 50. Vilken riktpunkt är den bästa på en oskadad älg?
  Image Upload 14
  B
Author
fffgggg
ID
50742
Card Set
jakt-prov 1
Description
jakt-prov 1
Updated