ChineseLink2L9

 1. yuèláiyuè


  (more and more)
  越来越
 2. xūyào


  (to require)
  需要
 3. zhōngtóu


  (hour)
  钟头
 4. shòu


  (thin, slim, skinny)
 5. jiǎnféi


  (to lose weight)
  减肥
 6. jiānchí


  (to persist, persevere)
  坚持
 7. tǐzhòng


  (body weight)
  体重
 8. qīng


  (light)
 9. bàng


  (pound (weight))
 10. guàibude


  (no wonder)
  怪不得
 11. miáotiáo


  (slim)
  苗条
 12. nǚháizi


  (girl)
  女孩子
 13. kòngzhì


  (to control)
  控制
 14. yǐnshí


  (food and drink, eating)
  饮食
 15. zhùyì


  (attention, to pay attention to)
  注意
 16. tiánshí


  (sweet food)
  甜食
 17. zǎo


  (early, to emphasize long ago)
 18. gèzi


  (height, stature)
  个子
 19. ǎi


  (short)
 20. chǐ


  (foot (imperial))
 21. cùn


  (inch)
  [kou radical]寸
 22. chāoguò


  (to surpass)
  超过
 23. línghuó


  (dexterous, agile, flexible)
  灵活
 24. zǒngshì


  (always)
  总是
 25. zhòngyào


  (important)
  重要
 26. gèng


  (more)
Author
ravenhaired
ID
49689
Card Set
ChineseLink2L9
Description
Chinese Link 2 Lesson 9 core vocabulary
Updated