v.txt

 1. vaag
  vague
 2. vaak
  often
 3. vaarwel
  farewell
 4. vaas; de
  vase
 5. vaat; de
  dishes; pans
 6. vacant
  vacant
 7. vacature; de
  vacancy
 8. vader; de
  father
 9. vaderland; het
  fatherland
 10. vaderlands
  native
 11. vagevuur; het
  purgatory
 12. vak; het
  compartment; pigeonhole
 13. vakantie; de
  holiday
 14. vakman; de
  craftsman; specialist
 15. val; de
  fall
 16. valk; de
  falcon
 17. vallei; de
  valley
 18. vallen
  to fall
 19. vals
  false
 20. vampier; de
  vampire
 21. van
  ofvanaf
 22. from; ever since
  vandaag
 23. today
  vandaan
 24. from
  vangen
 25. to catch
  vanwege
 26. on account of
  vanzelf
 27. of itself
  varen; de
 28. fern
  varen
 29. to sail; travel by boat
  variatie; de
 30. variation
  vari(e")ren
 31. to vary
  varken; het
 32. pig
  varkensvlees; het
 33. pork
  vast
 34. fast; fixed; steady
  vasthouden
 35. to hold fast
  vat; het
 36. vat; cask; barrel
  vatten
 37. to catch; understand
  vechten
 38. to fight
  vee; het
 39. cattle
  veel
 40. much; a lot
  veer; de
 41. feather; ferry
  veerkracht; de
 42. elasticity; resilience
  vegen
 43. to sweep; brush
  vegetarier; de
 44. vegetarian
  veilig
 45. safe; secure
  veiling; de
 46. auction
  vel; het
 47. skin; hide
  veld; het
 48. field
  veldspeler; de
 49. fielder
  vellen
 50. to fell
  venster; het
 51. window
  vent; de
 52. fellow; chap
  ver
 53. far
  veranderen
 54. to change
  verandering; de
 55. change
  veranderlijk
 56. changeable
  verantwoordelijk
 57. responsible; accountable
  verantwoordelijkheid; de
 58. responsibility
  verantwoorden
 59. to answer for
  verbaasd
 60. amazed
  verband; het
 61. connection; context; bandage
  verbazen
 62. to astonish
  verbazen zich
 63. to be astonished
  verbeelden
 64. to represent
  verbeelden zich
 65. to imagine
  verbeelding; de
 66. imagination
  verbergen
 67. to hide
  verbeteren
 68. to make better
  verbetering; de
 69. improvement
  verbieden
 70. to forbid
  verbinden
 71. to connect; join; bandage
  verbinding; de
 72. connection
  verbitteren
 73. to embitter
  verbittering; de
 74. bitterness
  verblijfsvergunning; de
 75. residence permit
  verbod; het
 76. prohibition
  verboden
 77. forbidden
  verbouwen
 78. to rebuild; alter
  verbranden
 79. to burn down
  verbreken
 80. to break off
  verdacht
 81. suspicious
  verdachte; de
 82. suspect; accused
  verdedigen
 83. to defend
  verdelen
 84. to divide; distribute
  verdeling; de
 85. division; distribution
  verdenken
 86. to suspect
  verdenking; de
 87. suspicion
  verder
 88. further
  verderop
 89. further on/up
  verdienen
 90. to earn
  verdieping; de
 91. storey; floor
  verdomme
 92. damn
  verdraagzaamheid; de
 93. tolerance; forbearance
  verdraaien
 94. to distort; twist
  verdrag; he
 95. treaty; convention
  verdragen
 96. to bear; tolerate
  verdwaald
 97. lost; stray
  verdwalen
 98. to lose one's way
  verdwijnen
 99. to disappear
  verenigd
 100. united
  verenigen
 101. to unite; combine
  vereniging; de
 102. union; society
  verf; de
 103. paint; dye
  vergaderen
 104. to meet; assemble
  vergadering; de
 105. meeting
  vergeefs
 106. vain; futile
  vergelijken
 107. to compare
  vergelijking; de
 108. comparison; equation
  vergeten
 109. to forget
  vergeven
 110. to forgive
  vergif; het
 111. poison; venom
  vergiftig
 112. poisonous (giftig)
  vergissen zich
 113. to make a mistake
  vergissing; de
 114. mistake; error
  vergoeding; de
 115. compensation; damages
  verhaal; het
 116. story
  verhinderen
 117. to prevent
  verhoor; het
 118. hearing; interrogation
  verhoren
 119. to interrogate
  verhouding; de
 120. relationship
  verhuizen
 121. to move house
  verhuren
 122. to let; hire out
  verhuurder; de
 123. letter; landlord
  verjaardag; de
 124. birthday
  verkeer; het
 125. traffic
  verkeerd
 126. wrong
  verkeerslicht; het
 127. traffic light
  verkeren
 128. to be in
  verkiezen
 129. to prefer; elect
  verkiezing; de
 130. election; poll
  verklaren
 131. to explain; declare
  verklaring; de
 132. explanation
  verkleinwoord; het
 133. diminutive
  verkoop; de
 134. sale
  verkopen
 135. to sell
  verkouden worden
 136. to catch cold
  verkoudheid; de
 137. cold; (achoo)
  verlaten
 138. to leave; quit
  verleden
 139. past; last
  verleden; het
 140. past; record
  verlegen
 141. shy
  verlegenheid; de
 142. shyness; embarrassment
  verleiden
 143. to seduce; tempt
  verleiding; de
 144. seduction; temptation
  verlichten
 145. to light up; enlighten
  verliefd
 146. in love
  verlies; het
 147. loss
  verliezen
 148. to lose
  verlof; het
 149. leave (of absence); permission
  verloofd
 150. engaged
  verloofde; de
 151. fiance(e)
  verlopen
 152. to go; to pass
  verloren
 153. lost
  verloven (zich)
 154. to become engaged
  vermaken (zich)
 155. entertain
  vermelden
 156. to make mention of
  vermijden
 157. to avoid
  verminderen
 158. to lessen; decrease
  vermindering; de
 159. decrease
  vermissen
 160. to miss
  vermoeden
 161. to suspect; suppose
  vermoeien
 162. to tire
  vermoorden
 163. to murder
  vernietigen
 164. to destroy
  veronderstellen
 165. to suppose; assume
  verontwaardigd
 166. indignant
  veroordelen
 167. to condemn; sentence
  veroorloven
 168. to allow; give leave
  veroorzaken
 169. to cause
  verouderd
 170. obsolete
  veroveren
 171. to conquer
  verpesten
 172. to poison
  verplaatsen
 173. to move; transfer
  verpleegster; de
 174. nurseverplegen
  to nurse
 175. verplicht
  obligatory
 176. verraad; het
  treachery; treason
 177. verraden
  to betray
 178. verrassen
  to surprise
 179. verrassing; de
  surprise
 180. verrukkelijk
  delicious
 181. vers; het
  verse; poem
 182. vers
  fresh
 183. verscheidene
  several; various
 184. verscheuren
  to tear up
 185. verschijnen
  to appear; turn up
 186. verschijning; de
  appearance; apparition
 187. verschijnsel; het
  phenomenon
 188. verschil; het
  difference
 189. verschillen
  to differ
 190. verschillend
  different; several
 191. verschrikkelijk
  terrible
 192. versieren
  to decorate
 193. verslaafd aan
  addicted to
 194. verslaan
  to defeat; beat; cover
 195. verslag; het
  report
 196. verslaggever; de
  reporter
 197. verslapen zich
  to oversleep
 198. verslechteren
  to get/make worse
 199. versleten
  worn
 200. verslijten
  to wear out
 201. verslinden
  to devour
 202. verspreid
  scattered
 203. verspreiden
  to spread
 204. verspreken zich
  make a slip of the tongue
 205. verstaan
  to understand; hear
 206. verstand; het
  understanding; mind; reason
 207. verstandig
  sensible
 208. vertalen
  to translate
 209. vertaling; de
  translation
 210. verte; de
  distance
 211. vertegenwoordigen
  to represent
 212. vertegenwoordiger; de
  representative; agent
 213. vertegenwoordiging; de
  representation
 214. vertellen
  to tell
 215. verteren
  to consume
 216. vertolken
  to interpret; render
 217. vertoking; de
  interpretation
 218. vertonen
  to show; present
 219. vertraging; de
  delay
 220. vertrek; het
  departure
 221. vertrekken
  to leave; depart
 222. vertrektijd; de
  time of departure
 223. vertrouwen
  to trust
 224. vertrouwen; het
  trust; confidence
 225. vervangen
  to replace; substitute
 226. vervelen zich
  to be bored
 227. vervelend
  boring; annoying
 228. verveling; de
  boredom
 229. verven
  to paint
 230. vervoer; het
  transport
 231. vervoeren
  to transport
 232. vervolg; het
  continuation; sequel
 233. vervolgen
  to continue
 234. vervolgverhaal; het
  serial story
 235. vervuilen
  to pollute
 236. vervuiling; de
  pollution
 237. verwaand
  conceited
 238. verwaarlozen
  to neglect
 239. verwachten
  to expect
 240. verwachting; de
  expectation
 241. verwarmen
  to heat
 242. verwarming; de
  heating
 243. verwarring; de
  confusion
 244. verwelkomen
  to welcome
 245. verwennen
  to spoil; overindulge; pamper
 246. verwijderen
  to remove; send out
 247. verwijfd
  effeminate
 248. verwijt; het
  reproach; blame
 249. verwijten
  to reproach
 250. verwijzen
  to refer
 251. verwijzing; de
  reference
 252. verzamelen
  to collect; gather
 253. verzameling; de
  collection; math set
 254. verzekeren
  to assure; insure; ensure
 255. verzekering; de
  insurance; assurance
 256. verzet; het
  resistance
 257. verzetten zich
  to resist
 258. verzilveren
  to cash; realize
 259. verzoek; het
  request
 260. verzoeken
  to request; beg
 261. verzorgen
  to take care of
 262. verzorging; de
  care; maintenance
 263. verzwaren
  to make heavier; aggravate
 264. vest; het
  waistcoast; cardigan
 265. vestigen
  to establish
 266. vestiging; de
  establishment
 267. vet; het
  grease; fat
 268. vet
  fat; greasy
 269. veter; de
  shoelace
 270. veteraan; de
  veteran
 271. veulen; het
  foal; colt; filly
 272. vicieus
  vicious
 273. vieren
  to celebrate
 274. viering; de
  celebration
 275. vierhoek; de
  rectangle; square
 276. vierkant; het
  square
 277. vies
  dirty; smutty
 278. viezigheid; de
  dirt; filth; smut
 279. vijand; de
  enemy
 280. vijandschap; de
  enmity; animosity
 281. vijg; de
  fig
 282. vijver; de
  pond
 283. vinden
  to find; think
 284. vinger; de
  finger
 285. vis; de
  fish
 286. visioen; het
  vision
 287. visite; de
  visit
 288. vissen
  to fish
 289. visser; de
  fisherman
 290. visum; het
  visa
 291. vitamine; de
  vitamin
 292. vla; de
  custard; flan
 293. vlaai; de
  flan
 294. vlag; de
  flag
 295. vlak; het
  plane; area
 296. vlak
  flat; level; smooth
 297. vlakgom; de
  rubber; eraser
 298. vlakte; de
  plain
 299. vlam; de
  flame
 300. vleermuis; de
  bat
 301. vlees; het
  flesh; meat
 302. vleien
  to flatter
 303. vleierij; de
  flattery
 304. vlek; de
  spot; stain
 305. vleugel; de
  wing; grand piano
 306. vlieg; de
  fly
 307. vliegdekschip; het
  aircraft carrier
 308. vliegen
  to fly
 309. vliegtuig; het
  aeroplane
 310. vliegveld; het
  airport
 311. vlies; het
  fleece; skin
 312. vlinder; de
  butterfly
 313. vlo; de
  flea
 314. vloed; de
  flood
 315. vloeien
  to flow
 316. vloek; de
  curse
 317. vloeken
  to curse
 318. vloer; de
  floor
 319. vlot; het
  raft
 320. vlot
  fluent; smooth
 321. vlotten
  to float; go smoothly
 322. vlucht; de
  flight
 323. vluchten
  to fly; flee
 324. vluchtig
  volatile; superficial
 325. vlug
  quick; fast
 326. vocaal; de
  vowel
 327. vocaal
  vocal
 328. vocht; het
  moisture; fluid
 329. vochtig
  moist; damp; humid
 330. voeden
  to feed
 331. voeding; de
  feeding; nutrition
 332. voedsel; het
  food
 333. voegwoord; het
  conjunction
 334. voelen
  to feel; sense
 335. voer; het
  fodder; feed
 336. voeren
  to feed
 337. voering; de
  lining
 338. voet; de
  foot
 339. voetballen
  to play football
 340. voetganger; de
  pedestrian
 341. vogel; de
  bird
 342. vol
  full
 343. voldoen
  to satify
 344. volgeling; de
  follower
 345. volgen
  to follow
 346. volgens
  according to
 347. volgorde; de
  order; sequence
 348. volhouden
  to keep up; persist
 349. volk; de
  people; nation
 350. volkomen
  perfect; absolute(ly)
 351. volksvertegenwoordiger; de
  representative; MP
 352. volledig
  complete; full
 353. volmaakt
  perfect
 354. volop
  in abundance
 355. voltooien
  to complete; finish
 356. voltrekken
  to execute (a sentence); solemnize
 357. voluit
  in full
 358. volume; het
  volume
 359. volwassen; de
  grown up; adult
 360. vondeling; de
  foundling
 361. vonnis; het
  sentence; judgement
 362. voor
  before
 363. vooraan
  in front
 364. vooraf
  beforehand; previously
 365. vooral
  above all; particularly
 366. voorbeeld; het
  example
 367. voorbereiden
  to prepare
 368. voorbereiding; de
  preparation
 369. voorbij
  past; beyond
 370. voorbijgaan
  to go past
 371. voordat
  before
 372. voordeel; het
  advantage
 373. voordelig
  profitable; advantageous
 374. voordeur; de
  front door
 375. voordoen
  to show; arise
 376. voordringen
  to jump the queue
 377. voorgevoel; het
  premonition
 378. voorgoed
  for good
 379. voorgrond; de
  foreground
 380. voorhoofd; het
  forehead
 381. voorjaar; het
  spring
 382. voorkeur; de
  preference
 383. 'voorkomen
  to occur
 384. voor'komen
  to prevent
 385. voor'koming; de
  prevention
 386. voorlopig
  for the time being
 387. voormiddag; de
  morning
 388. voornaam; de
  first name
 389. voornaam
  distinguished
 390. voornaamwoord; het
  pronoun
 391. voornamelijk
  mainly
 392. vooroordeel; het
  prejudice
 393. voorover
  forward; face down
 394. voorrang; de
  precedence; right of way
 395. voorrangsweg; de
  major road
 396. voorrecht; het
  privilege
 397. voorshands
  for the present
 398. voorspellen
  to predict; foretell
 399. voorstel; het
  proposal
 400. voorstellen
  to propose; introduce
 401. voorstelling; de
  performance; idea
 402. voortaan
  in future; henceforth
 403. vooruit
  forward; ahead
 404. voorzichtig
  careful
 405. voorzitter; de
  chairman
 406. voren
  adv
 407. naar voren forward
  vorig
 408. last; previous
  vork; de
 409. fork
  vorm; de
 410. form; shape
  vormgeving; de
 411. composition
  vorst; de
 412. frost
  vos; de
 413. fox; bay horse
  vouw; de
 414. fold; pleat
  vouwen
 415. to fold
  vraag; de
 416. question
  vragen
 417. to ask; call upon
  vrede; de
 418. peace
  vredig
 419. peaceful
  vreedzaam
 420. peaceable
  vreemd
 421. strange; foreign
  vrees; de
 422. fear
  vreselijk
 423. terrible; awful
  vreten
 424. to eat; feed on
  vreugde; de
 425. joy; gladness
  vriend; de
 426. friend
  vriendin; de
 427. female friend
  vriespunt; het
 428. freezing point
  vriezen
 429. to freeze
  vrij
 430. free; rather
  vrijen
 431. to court; neck
  vrijgevig
 432. liberal; generous
  vrijgezel; de
 433. bachelor; single
  vrijheid; de
 434. freedom
  vrijlaten
 435. to release
  vrijpostig
 436. bold; saucy
  vrijstellen
 437. to exempt; excuse
  vrijuit
 438. freely; frankly
  vrijwillig
 439. voluntary
  vrijzinnig
 440. liberal
  vroeg
 441. early
  vrolijk
 442. happy; jolly
  vroom
 443. pious; devout
  vrouw; de
 444. woman; wife
  vrouwelijk
 445. feminine
  vrucht; de
 446. fruit; foetus
  vruchtbaar
 447. fruitful; fertile
  Verenigde Staten
 448. United States
  vuil
 449. dirty
  vuil; het
 450. dirt; filth
  vuilnis; het
 451. dirt; refuse
  vuiltje; het
 452. speck of dust
  vuist; de
 453. fist
  vulgair
 454. vulgar
  vullen
 455. to fill
  vulling; de
 456. filling; stuffing
  vulpen; de
 457. fountain pen
  vuur; het
 458. fire
  vuurwerk; het
 459. fireworks
  verstelbaar
 460. adjustable
  vezel; het
 461. fibre
Author
kniknik
ID
493
Card Set
v.txt
Description
Dutch vocab
Updated