ChineseLink2L8

 1. lián


  (even)
 2. yǐngzi


  (shadow)
  影子
 3. yánjiū bàogào


  (research report)
  研究报告
 4. qīngsōng


  (relieved, relaxed)
  轻松
 5. biǎomèi


  (cousin)
  表妹
 6. qiáng


  (better than, well off)
 7. wán


  (to finish)
 8. dǎoyǎn


  (director, to direct)
  导演 9. (measure word for films, machines, cars)
 10. gōngfūpiàn


  (action movie, kongfu movie)
  功夫片
 11. zhǔyào


  (major, main)
  主要
 12. tèbié


  (very, especially)
  特别 13. (it)
 14. chǎngmiàn


  (scene)
  场面
 15. qíngjié


  (story, plot)
  情节
 16. xīyǐnrén


  (appealing, attractive)
  吸引人
 17. guānyú


  (about, with regard to)
  关于
 18. gǔdài


  (ancient)
  古代
 19. gùshi


  (story)
  故事
 20. bùrú


  (to be inferior to, to be not as good as)
  不如
 21. jīngcǎi


  (brilliant, wonderful)
  精彩
 22. duì


  (toward, to)
 23. miáoxiě


  (decription, exposition, to describe)
  描写
 24. lìshǐ


  (history)
  历史
 25. tóngyì


  (to agree)
  同意
 26. kèguān


  (factual, objective)
  客观
 27. gǎn


  (to feel, sense)
 28. xìngqù


  (interest)
  兴趣
 29. gǎnqíng


  (emotion)
  感情
 30. fāngmiàn


  (aspect)
  方面
 31. érqiě


  (also, furthermore)
  而且
 32. tèjì


  (special technique)
  特技
 33. xiàoguǒ


  (effect)
  效果
 34. yánsè


  (color)
  颜色
 35. zhōumò


  (weekend)
  周末
 36. fàng


  (to show movies, to place)
 37. piàojià


  (ticket price)
  票价
Author
ravenhaired
ID
48119
Card Set
ChineseLink2L8
Description
Chinese Link 2 Lesson 8 core vocabulary
Updated