ChineseLink2L7

 1. hánjià


  (winter vacation)
  寒假
 2. lǚyóu


  (tour)
  旅游
 3. lǚxíngshè


  (travel agency)
  旅行社
 4. dìng


  (to book, make reservations)
 5. jīpiào


  (plane ticket)
  机票
 6. xiànmù


  (to envy)
  羡慕
 7. dǎsuàn


  (plan, to plan)
  打算
 8. qīnqi


  (relative)
  亲戚
 9. yuánlái


  (originally)
  原来
 10. chōukòng


  (to manage to find time)
  抽空
 11. bàifǎng


  (visit, to visit)
  拜访
 12. yīzhí


  (always)
  一直
 13. chá


  (to check)
 14. wǎngzhàn


  (website)
  网站
 15. mǎibùqǐ


  (cannot afford to buy)
  买不起
 16. mǎidào


  (to succeed in buying)
  买到
 17. zhǎodedào


  (to be able to find)
  找得到
 18. piányi


  (inexpensive)
  便宜
 19. qíshí


  (as a matter of fact)
  其实
 20. yàoshì


  (if)
  要是
 21. nánfāng


  (southern part)
  南方
 22. sìjìrúchūn


  (to be like spring all year round)
  四季如春
 23. fēngjǐngrúhuà


  (with picturesque scenic beauty)
  风景如画
 24. shǎoshùmínzú


  (minority nationalities)
  少数民族
 25. rúguǒ


  (if)
  如果
 26. qiānzhèng


  (visa)
  签证
 27. bàn


  (to apply, process)
 28. dàgài


  (probably)
  大概
 29. láidejí


  (to have enough time to)
  来得及
Author
ravenhaired
ID
46129
Card Set
ChineseLink2L7
Description
Chinese Link 2 Lesson 7 core vocabulary
Updated