ChineseLink2L6

 1. yínháng


  (bank)
  银行
 2. kāi


  (to open)
 3. zhànghù


  (account)
  帐户
 4. cún


  (to deposit)
 5. kuǎn


  (money) 6. (to withdraw)
 7. fāngbiàn


  (convenient)
  方便
 8. lìlǜ


  (interest rate)
  利率
 9. gāo


  (high)
 10. chǔxù


  (savings, to save money)
  储蓄
 11. bǎifēnzhī


  (percent)
  百分之
 12. lìxī


  (interest)
  利息
 13. zhīpiào


  (check)
  支票
 14. zhíyuán


  (staff, employee)
  职员 15. (low)
 16. zhǒng


  (kind)
 17. chàbùduō


  (similar, about the same)
  差不多
 18. gòu


  (enough)
 19. dānzi


  (form)
  单子
 20. tián


  (to fill in/up)
 21. qiān


  (thousand)
 22. yuán


  (dollar)
 23. měijīn


  (US dollar)
  美金 24. (to mail) 25. (checkbook)
  簿 26. (to take, fetch; to use)
 27. qǔkuǎnkǎ


  (ATM card)
  取款卡
 28. zìdòng


  (automatic)
  自动
 29. qǔkuǎnjī


  (ATM)
  取款机
 30. xiànjīn


  (cash)
  现金
 31. shēnqǐng


  (application, to apply)
  申请
 32. xìnyòngkǎ


  (credit card)
  信用卡
 33. dāngrán


  (of course)
  当然
 34. biǎo


  (form)
 35. huàn


  (to change)
 36. huìlǜ


  (exchange rate)
  汇率
 37. duìhuàn


  (exchange, to exchange)
  兑换
 38. wàibì


  (foreign currency)
  外币
 39. guìtái


  (counter)
  柜台
Author
ravenhaired
ID
44624
Card Set
ChineseLink2L6
Description
Chinese Link 2 Lesson 6 core vocabulary
Updated