Hemodynamic Normals

 1. CO
  4-8 L/min
 2. CI
  2.5 - 4
 3. CVP
  2 - 6 mmHg
 4. PAoWP
  6 - 12 mmHg
 5. SVR
  800 - 1,200
 6. PVR
  < 250
 7. DO2I
  DO2I = Delivery

  500 - 600
 8. VO2I
  VO2I - Consumption

  120 - 160
 9. RVEF
  40 - 60%
 10. LVSWI
  50-62
 11. RVSWI
  5-10
 12. SvO2
  60-80%
 13. ScVO2
  65-85
Author
manleym
ID
43871
Card Set
Hemodynamic Normals
Description
HMC Hemodynamic Normal Values
Updated