Walking the Bird.txt

 1. 乌龟
  wūguī
  turtle
 2. 植物
  zhíwù
  plant
 3. 明智
  míngzhì
  wise
 4. 富裕
  fùyù
  wealthy
 5. 虫子
  chóngzi
  insect, bug
 6. 笼子
  lóngzi
  cage, basket

 7. nán
  difficult
 8. 做起来
  zuò qǐlai
  when doing
 9. 容易
  róngyì
  easy
 10. 说起来
  shuō qǐlai
  when saying
 11. 身体
  shēntǐ
  body, health
 12. 早睡早起
  zǎo shuì zǎo qǐ
  'early to sleep, early to rise'
 13. 起来
  qǐlái
  to get up

 14. shài
  to bask in the sun
 15. 饿
  è
  to be hungry

 16. děng
  once...

 17. chóng
  insect
 18. 早起的鸟儿有虫吃
  zǎoqǐ de niǎor yǒu chóng chī
  'the early bird gets the worm'
 19. 邻居
  línjū
  neighbor
 20. 遛鸟
  liùniǎo
  to take a bird on a walk
 21. 一大早
  yīdàzǎo
  early morning
 22. 鸟笼
  niǎolóng
  birdcage
 23. 打扫
  dǎsǎo
  to clean up
 24. 干净
  gānjìng
  clean

 25. niǎo
  bird

 26. zhī
  [measure word for birds]

 27. yǎng
  to raise, to take care of
 28. 花鸟市场
  huā niǎo shìchǎng
  flower and bird market

 29. tàng
  [measure word for trips]

 30. dài
  to bring
 31. 玩意
  wányìr
  thing

 32. nòng
  to make
Author
davidwork2
ID
43586
Card Set
Walking the Bird.txt
Description
Mandarin Chinese Vocabulary, Walk the Bird
Updated