Japanese

 1. Can do a little
  sukoshi deki masu
 2. 100
  hya ku
 3. Japanese fencing
  ken dou
 4. Yes, I love it
  Hai, dai suki desu
 5. Six
  roku
 6. Today
  kyou
 7. Beverage/Drinks
  nomi mono
 8. First garde
  shou gaku ichi nen sei
 9. Please write
  Kai te, kuda sai
 10. Three
  san
 11. 600
  roppya ku
 12. Second generation
  Ni sei
 13. Elementary School
  Shou gakku sei
 14. Please give me
  wo kuda-sai
 15. Can't do
  deki masen
 16. Car
  Ku ru ma
 17. 800
  happya ku
 18. 100,000 (hundred thousand)
  ju man
 19. Train station
  e ki
 20. Teacher
  sen sei
 21. Of course
  mochi ron
 22. But
  demo
 23. 1 o'clock
  ichi ji
 24. Six
  Roku
 25. The day before yesterday
  oto toi
 26. 10
  juu
 27. Seven years old (age)
  nana sai
 28. Room
  heya
 29. No, I dont really like it
  iie, anmari
 30. No, I don't like it
  iie, suki janai desu
 31. Fight
  ken ka
 32. I like apples
  Watashi wa ringo ga suki desu
 33. Chair
  i su
 34. That one
  so re
 35. Month
  gatsu
 36. Year
  nen
 37. Elder
  o ni i san
 38. Seven
  nana / shi chi
 39. Elder sister
  o ne e san
 40. January
  ichi gatsu
 41. Feburary
  ni gatsu
 42. March
  san gatsu
 43. April
  shi gatsu
 44. May
  go gatsu
 45. June
  roku gatsu
 46. July
  shi gatsu
 47. August
  ha chi gatsu
 48. September
  ku gatsu
 49. October
  juu gatsu
 50. November
  juu ichi gatsu
 51. December
  juu ni gatsu
 52. High School
  kou kou
 53. Grapes
  fudou
 54. 300
  san byaku
 55. Cousin
  itoko
 56. and then...
  sore kara
 57. First generation
  issei
 58. Go for it
  Gan bantte
 59. Thank you
  doumo arigatou
 60. Person
  hito
 61. Abacus
  soro ban
 62. Adults
  o tona
 63. Snow
  yuki
 64. English
  eido
 65. Carrot
  ninjin
 66. Meat
  niku
 67. Watch
  tokei
 68. Stamp
  ki tsu te
 69. Flower arranging
  ike bana
 70. We are meeting for the first time
  haji me me shite
 71. Good night
  oya sumi hasai
 72. What is it?
  nan desu ka
 73. Bad
  sai a ku
 74. Date
  (name three different ways of how to say Date in japanese)
  • Ni chi
  • ka
  • ta chi
 75. Pear
  nashi
 76. Five years old (age)
  Go sai
 77. Japanese food
  wa shoku
 78. Shop keeper
  mise no hito


  (hito means person)
 79. Bug
  mushi
 80. University/Collage student
  dai gaku sei
 81. My name is Vicky
  Watahsi wa bikki desu
 82. Grade 2
  Shou gaku ni nen sei
 83. Refrigerator
  re izou ko
 84. Six years old (age)
  roku sai
 85. Dwarf tree planted in a plot
  bon sai
 86. Four years old (age)
  yon sai
 87. Mother
  o ka a san
 88. High school student
  kou kou sei
 89. 4th generation
  yon sei
 90. five o'clock
  go ji
 91. Eight
  ha chi
 92. Father
  o tou san
 93. 3000
  san zen
 94. Come here
  ki te
 95. No, i hate it
  iie, kirai desu
 96. 7th grade
  chuu gaku ichi nen sei
 97. Love
  ai
 98. Grade 4
  shou gaku yo nen sei
 99. Sushi
  Sushi
 100. persevere
  gaman
 101. Shop
  mise
 102. Apple
  ringo
 103. That one over there
  a re
 104. What grade are you in?
  nan nen sei desu ka?
 105. Seven o'clock
  shi chi ji
 106. third generation
  san sei
 107. Greeting after a meal
  go chi sou sama
 108. I can't do it at all
  zen zen deki masen
 109. Rain
  a me
 110. Good afternoon
  kun ni chi ha
 111. 1 years old (age)
  is sai
 112. Younger brother
  o tou to
 113. Junior high school
  Chuu gakkou
 114. Umbrella
  ka sa
 115. Japanese Person
  Nihon jin
 116. Blue
  aoi
 117. Cat
  neko
 118. Map
  chizu
 119. Soap
  Sekken
 120. Water
  mizu
 121. Do you like apples?
  anata wa ringo ga suki desu ka
 122. Music
  ongaku
 123. Park
  kouen
 124. Eight
  ha chi ji
 125. This one
  kore
 126. Uncle
  o ji san
 127. Three o'clock
  san ji
 128. Hey
  oi
 129. Tomorrow
  ashita
 130. Scissors
  hasami
 131. The day after tomorrow
  a satte
 132. Dog
  inu
 133. Listen
  ki i te
 134. 20 years old (age)
  ni jus sai
 135. Orange
  mikan
 136. Monkey
  Saru
 137. Letter
  tegami
 138. Five
  go
 139. 10,000 (ten thousand)
  man
 140. 3 years old (age)
  san sai
 141. I'm fine
  genki desu
 142. Swimming
  sui ei
 143. 1 million
  ichi oku
 144. Six o'clock
  roku ji
 145. No
  iie
 146. Window
  mado
 147. Ticket
  kippu
 148. Book
  hon
 149. One
  ichi
 150. I am 15 years old.
  Watashi wa juu go sai desu
 151. Graffiti
  Raku gaki
 152. Newspaper
  shin bun
 153. Aunt
  o ba san
 154. Pencil
  en pi tsu
 155. Four
  yon
 156. Candle
  Rou soku
 157. 8 years old (age)
  has sai
 158. Yesterday
  ki nou
 159. Night
  yoru
 160. Desk
  tsukue
 161. Snowman
  yuki ga ruma

  (yuki means snow)
 162. Blackboard
  koku ban
 163. Chalk eraser
  koku ban keshi

  (koku ban means black board)
 164. Family
  kazoku
 165. Student
  gaku sei
 166. Watermelon
  sui ka
 167. Buckwheat noodles
  soba
 168. Youngest sister
  i mou to
 169. Magnifying glass
  mushi ne gane
 170. 8000
  hassen
 171. Two
  ni
 172. So-so
  maamaa
 173. Greeting before a meal
  ita da ki masu
 174. Let's begin
  haji me mashou
 175. Hand in your homework
  shuku dai woda shite
 176. School
  gakkou
 177. Excuse me
  sumi masen
 178. Mountain
  yama
 179. Junior high student
  Chuu gaku sei
 180. How old are you?
  Nan sai desu ka?
 181. University Student
  dai gaku sei
 182. Japanese wrestling
  su mou
 183. Grade
  nen sei
 184. How are you?
  Genki desu ka?
 185. Nice to meet you
  douzo yoro shiku
 186. Good evening
  kon ban ha
 187. Egg
  tamago
 188. 9 years old (age)
  kyuu sai
 189. House
  ichi
 190. 1000 (thousand)
  sen
 191. Be quiet
  shizu kani shite
 192. Horse
  u ma
 193. Elementary School
  shou gaakou
 194. Fish
  Sakana
 195. Please look
  Mi te kudasai
 196. Grandmother
  o baa san
 197. Hello
  kon ni chi ha
 198. Grandfather
  o ji i san
 199. Peach
  momo
 200. 2 years old (age)
  ni sai
 201. 10 years old (age)
  jus sai
 202. Good morning
  oha you go zai masu
 203. Raw fish
  sashimi
 204. Ship, boat
  fune
 205. 9 (name both ways of how to say 9 in Japanese)
  ku, kyuu
 206. The ability to do something.
  deki masu
 207. Yes, i like it.
  Hai, suki desu.
 208. Half an hour
  han
 209. Airplane
  hikouki
 210. Which one
  dore
 211. College
  Dai gaku
 212. What time is it?
  nan ji desu ka?
 213. 10th grade
  kou kou ichi nensei
 214. glasses
  megane
 215. Thank you very much
  arigatou gozai mashita
 216. Children
  kodo mo
 217. Four o'clock
  yo ji
 218. Repeat after me
  issho ni itte
 219. Coffee
  koohii
 220. Banana
  banana
 221. Skateboard
  su kee to boo do
 222. Radio
  ra ji o
 223. notebook
  noo to
 224. a record, a disk
  re koo do
 225. am, is, are
  desu
 226. A suffix which means person
  jin
 227. Name
  namae
 228. Please say it together
  is shoni it te kudasai
 229. Ice cream
  a i su ku rii mu
 230. America
  a me ri ka
 231. Ann (a name of a person)
  a n
 232. Easter
  ii su taa
 233. Australia
  oo su to ra ri a
 234. Camera
  ka me ra
 235. Chewing gum
  ga mu
 236. class
  ku ra su
 237. cake
  kee ki
 238. Kent (a name of a person)
  ken to
 239. Game
  gaa mu
 240. computer
  kon pyuu taa
 241. sandwich
  sen do i tsu te
 242. ski
  su kii
 243. sportbag
  su poo tsu ba tsu du
 244. taxi
  ta ku chi i
 245. chocolate
  cho ko ree to
 246. tape
  taa pu
 247. tennis
  te ni su
 248. tennis court
  te ni su kuu to
 249. TV
  te re bi
 250. TV game
  te ri be gee mu
 251. Donna (a name of a person)
  do na
 252. hamburger
  han baa gaa
 253. chewing gum
  gemu
 254. motorcycle
  ho to ku
 255. bus
  ba su
 256. vanilla
  ba ni ra
 257. band
  ban do
 258. bread
  pan
 259. bakery
  panya
 260. present
  pu re zen to
 261. pen
  pen
 262. ball
  boo ru
 263. mailbox
  po su to
 264. Maria
  ma ri a
 265. mint
  min to
 266. raket
  ra ku tsu to
 267. ribbon
  ri bon
 268. restaurant
  re su to ran
 269. rollerskates
  roo raa sukee to
Author
Vicksss
ID
4226
Card Set
Japanese
Description
Japanese 2009-2010 Translate the given words in japanese. Last update words: Jan/14/10
Updated