Vietnamese questions

 1. <sentence> isn't it?
  <sentence> phải không?
 2. Where do you V O?
  S V O ở đau?
 3. S V O at place.
  S V O ở Place.
 4. Where do you go?
  S đi đau?
 5. Have you V O yet?
  S V O chưa?
 6. Yes, I have V O already.
  Vang, V O rồi.
 7. I have not yet V O.
  Chưa, S chưa V O.
 8. How many ....?
  Bao nhiêu ....?
 9. S how many O?
  S có mầy O?
 10. Why you VO?
  Tại sao S V O?
 11. How do you go to O?
  Sai O bằng gì?
 12. How do you V O?
  S V O thế nào?
 13. You V O with who?
  S V O với ai?
 14. S more ADJ than O.
  S ADJ hỏn O.
 15. S same ADJ á O.
  S ADJ bằng O.
 16. S most ADJ.
  S ADJ nhất.
 17. When S V O? - Future
  Bao giò S V O?
 18. When S V O? - Past
  S V O bao giò?
 19. What is your job?
  S làm nghề gì?
 20. What country are you from?
  S là người nước nào?
 21. How long S V O?
  S V O bau lâu?
Author
Simont
ID
41878
Card Set
Vietnamese questions
Description
Vietnamese questions
Updated