export(27).txt

 1. 我明天要坐飞机
  • Wǒ míngtiān yào zuò fēijī
  • I'm taking a plane tomorrow
 2. 你要去哪里?
  • Nǐ yào qù nǎlǐ?
  • Where are you going?
 3. 我要去泰国
  • Wǒ yào qù Tàiguó
  • I am going to Thailand
 4. 你为什么要去泰国?
  • Nǐ wèi shénme yào qù Tàiguó?
  • Why are you going to Thailand?
 5. 因为我要去度假
  • Yīnwèi wǒ yào qù dùjià
  • Because I'm going on holiday
 6. 你真幸运
  • Nǐ zhēn xìngyùn
  • You are very lucky
 7. 飞机
  • fēijī
  • Airplane
 8. 泰国
  • tàiguó
  • Thailand
 9. 度假
  • dùjià
  • To go on holiday
 10. 幸运
  • xìngyùn
  • To be lucky
  • fēi
  • To fly
  • Machine
  • Capacity
  • jià
  • Vacation
  • tài
  • Peaceful
  • xìng
  • Lucky
  • yùn
  • Fate
 11. 这个餐厅有很多东西可以吃
  • Zhège cāntīng yǒu hěnduō dōngxī kěyǐ chī
  • This restaurant has many things to eat
 12. 可是我看不懂他们的菜单
  • Kěshì wǒ kàn bù dǒng tāmende càidān
  • But I don't understand their menu
 13. 没关系
  • Méi guānxì
  • That's okay
 14. 我可以帮你点餐
  • Wǒ kěyǐ bāng nǐ diǎn cān
  • I can help you order
 15. 餐厅
  • cāntīng
  • Restaurant
 16. 很多
  • hěnduō
  • Many
 17. 东西
  • dōngxi
  • Thing / Item
 18. 可是
  • kěshì
  • But / however
 19. 菜单
  • càidān
  • Menu
 20. 点餐
  • diǎn cān
  • To order a dish
  • cài
  • Dish
  • bāng
  • To help
  • diǎn
  • To order (a dish)
  • cān
  • Meal
  • tīng
  • Hall
  • dōng
  • East
 21. 西
  • West
  • dān
  • List
Author
Anonymous
ID
41410
Card Set
export(27).txt
Description
clo
Updated