export(18).txt

 1. Xiànzài jǐ diǎn?
  What time is it now?
 2. Xiànzài liù diǎn bàn
  It's half past six
 3. Wǒmen míngtiān jǐdiǎn yào chūqù?
  What time are we going out tomorrow?
 4. Míngtiān xiàwǔ liǎng diǎn kěyǐ ma?
  Would tomorrow at 2 pm be okay?
 5. Méiwèntí
  No problem
 6. xiàwǔ
  Afternoon
 7. shàngwǔ
  Morning
 8. zǎoshàng
  Morning
 9. zhōngwǔ
  noon (11 am to 1 pm)
 10. zǎo
  Early
 11. wǎn
  Late
 12. wǎnshàng
  Evening
 13. Xiàwǔ sān diǎn sìshíwǔ fēn
  Three forty five pm
 14. Zǎoshàng qī diǎn bàn
  Half past seven am
 15. Wǎnshàng jiǔ diǎn wǔ fēn
  905 pm
 16. bàn
  Half
 17. chūqù
  To go out
 18. wèntí
  Problem / question
 19. fēn
  Part
 20. diǎn
  O clock
 21. fēnzhōng
  Minute
 22. shàng
  Up
 23. chū
  Out
 24. Topic
 25. Noon
 26. zhōng
  Clock
 27. jǐdiǎn
  What time?
 28. Nǐ shì nǎlǐ rén?
  Where are you from?
 29. Wǒ shì Rìběnrén
  I am Japanese
 30. Nǐ zài zhèlǐ duō jiǔ le?
  How long have you been here?
 31. Wǒ zài zhèlǐ liǎng ge xīngqī le
  I have been here two weeks
 32. Rìběn
  Japan
 33. duō jiǔ
  How long?
 34. xīngqī
  Week
 35. zài
  To be located in
 36. xīngqīyī
  Monday
 37. xīngqīèr
  Tuesday
 38. xīngqīsān
  Wednesday
 39. xīngqīsì
  Thursday
 40. xīngqīwǔ
  Friday
 41. xīngqīliù
  Saturday
 42. xīngqīrì
  Sunday
 43. xīngqītiān
  Sunday
 44. běn
  Origin
 45. xīng
  Star
 46. A period of time
 47. Rìběnrén
  Japanese (person)
 48. Nǐde gōngzuò shì shénme?
  What's your job?
 49. Wǒ shì lǎoshī
  I am a teacher
 50. Nà nǐ ne?
  How about you?
 51. Wǒ shì xuéshēng
  I am a student
 52. gōngzuò
  Job / Work
 53. lǎoshī
  Teacher
 54. xuéshēng
  Student
 55. xué
  To study
 56. gōng
  Work
 57. shī
  Master
 58. zuò
  To do
Author
Anonymous
ID
41400
Card Set
export(18).txt
Description
clo 24-28
Updated