B1-6 Vocab.txt

 1. glad
  • gāo xìng
  • 高兴
 2. cold
  • lěng
 3. but
  • dàn shì
  • 但是
 4. customer, client
  • kè hù
  • 客户
 5. older person
  • lǎo rén
  • 老人
 6. wife
  • tài tài
  • 太太
 7. city
  • chéng shì
  • 城市
 8. office
  • bàn gōng shì
  • 办公室
 9. public park
  • gōng yuán
  • 公园
 10. breakfast
  • zǎo fàn
  • 早饭
 11. dinner
  • wǎn fàn
  • 晚饭
 12. dish, food
  • cài
 13. lunch
  • wǔ / zhōng fàn
  • 午/ 中饭
 14. meal
  • fàn
 15. restaurant
  • fàn diàn
  • 饭店
 16. work shift
  • bān
 17. afternoon
  • xià wǔ
  • 下午
 18. evening
  • wǎn shàng
  • 晚上
 19. late / evening
  • wǎn
 20. noon
 21. tomorrow
  • míng tiān
  • 明天
 22. weekend
  • zhōu mò
  • 周末
 23. business trip
  • chū chāi
  • 出差
 24. movie
  • diàn yǐng
  • 电影
 25. road
 26. TV
  • diàn shì
  • 电视
 27. eat
  • chī
 28. feel
  • jué dé
  • 觉得
 29. get up
  • qǐ chuáng
  • 起床
 30. make (as in phone call)
 31. rest
  • xiū xī
  • 休息
 32. return
  • huí
 33. see/read
  • kàn
 34. sleep
  • shuì jiào
  • 睡觉
 35. work overtime
  • jiā bān
  • 加班
 36. because
  • yīn wèi
  • 因为
 37. can, OK
  • kě yǐ
  • 可以
 38. why
  • wèi shén me
  • 为什么
 39. lesson
 40. go out, rise
  • chū
 41. each, every
  • měi
 42. week, religious service
  • lǐ bài
  • 礼拜
 43. have a meeting
  • kāi huì
  • 开会
Author
debbidot
ID
41307
Card Set
B1-6 Vocab.txt
Description
Accent Mandarin Beginner One Unit 6
Updated