export(9).txt

 1. Nǐde xiǎogǒu kěài ma?
  Is your puppy cute?
 2. Duì, tā fēicháng kěài
  Yes, it's extremely cute
 3. kěài
  Cute
 4. fēicháng
  Extremely
 5. niǎo
  Bird
 6. lǎoshǔ
  Mouse
 7. Fish
 8. fēi
  Not
 9. cháng
  Frequent
 10. ài
  To love
 11. shǔ
  Rat /Mouse
 12. It
 13. Bùhǎoyìsi
  Excuse me
 14. Wǒ mílù le
  I am lost
 15. Wǒ yǒu dìtú
  I have a map
 16. Kěshì wǒ kàn bù dǒng
  But I don't understand (what I'm seeing)
 17. Zhège zì shì shénme yìsi?
  What does this character mean?
 18. Wǒ yě kàn bù dǒng
  I don't understand (what I'm seeing) either
 19. mílù
  Lost
 20. dìtú
  Map
 21. (written) Character
 22. Place
 23. Picture
 24. Lost
 25. Yīnwèi wǒ zài wàiguó zhǎng dà
  I grew up overseas
 26. Suǒyǐ wǒ Zhōngwén bú tài hǎo
  So my Chinese isn't very good
 27. zhǎngdà
  To grow up
 28. suǒyǐ
  So / Therefore
 29. zhǎng
  to grow
 30. Nàme, wǒ yīnggāi yào zhǎo yī zhāng Yīngwénde dìtú
  In that case I should find an English map
 31. Duì, zhù nǐ hǎo yùn
  Right, I wish you good luck
 32. yīnggāi
  Should / Ought to
 33. zhǎo
  To look for
 34. zhāng
  Measure word for paper / flat objects
 35. zhù nǐ
  Wish you
 36. hǎo yùn
  Good luck
 37. yīng
  Ought to
 38. gāi
  Should
 39. zhù
  To wish
 40. Nǐ zài nǎlǐ chūshēng?
  Where were you born?
 41. Wǒ zài Yìndù chūshēng
  I was born in India
 42. Hěn yǒuqù
  Very interesting
 43. chūshēng
  To be born
 44. yìndù
  India
 45. yǒuqù
  Interesting
 46. To interest
 47. yìn
  Print
 48. Nà nǐ huì shuō Yìndù huà ma?
  So can you speak the Indian language?
 49. Búhuì
  (No) I can't
 50. Yīnwèi wǒ zài Jiānádà zhǎng dà
  Because I grew up in Canada
 51. Suǒyǐ wǒ bú huì shuō Yìndù huà
  So I can't speak the Indian language
 52. Dànshì wǒde fùmǔ huì shuō Yìndù huà
  But my parents can speak the Indian language
 53. fùmǔ
  Parents
 54. Father
 55. Mother
Author
Anonymous
ID
41144
Card Set
export(9).txt
Description
clo 44-50
Updated