export(3).txt

 1. zhū
  Pig
 2. zhú
  Bamboo
 3. zhǔ
  To cook
 4. zhù
  To live
 5. To rise (up)
 6. tīng
  To listen
 7. kàn
  To see / watch
 8. lái
  To come
 9. Nǐ hǎo
  Hello
 10. Nǐ hǎo ma?
  How are you?
 11. Wǒ hěn hǎo
  I'm good
 12. hǎo
  Good, ok
 13. xièxie
  Thanks
 14. zàijiàn
  Goodbye
 15. You
 16. I
 17. He
 18. Xièxie nǐ
  Thank you
 19. jiàn
  To meet
 20. First tone (To join)
 21. Second tone (to answer)
 22. hěn
  Very
 23. She
 24. Big
 25. ma
  Question particle
 26. zài
  Again
 27. xiè
  To thank
 28. Third tone (to hit)
 29. Hǎo ma?
  Ok?
 30. dàjiā hǎo
  Hello everyone
 31. shì
  To be
 32. Měiguó
  America (USA)
 33. Zhōngguó
  China
 34. Jiānádà
  Canada
 35. Yīngguó
  England / Britain / UK
 36. Fǎguó
  France
 37. Àozhōu
  Australia
 38. Měiguórén
  American
 39. Zhōngguórén
  Chinese (person)
 40. Jiānádàrén
  Canadian (person)
 41. Yīngguórén
  English / British (person)
 42. Fǎguórén
  French (person)
 43. Àozhōurén
  Australian (person)
 44. Zhōngwén
  Chinese (language)
 45. Yīngwén
  English (language)
 46. Bāxī
  Brazil
 47. Gēlúnbǐyà
  Colombia
 48. Āijí
  Egypt
 49. Déguó
  Germany
 50. Xiānggǎng
  Hong Kong
 51. Yìndù
  India
 52. Yǐsèliè
  Israel
 53. Yìdàlì
  Italy
 54. Rìběn
  Japan
 55. Hánguó
  Korea
 56. Mǎláixīyà
  Malaysia
 57. Mòxīgē
  Mexico
 58. Pútáoyá
  Portugal
 59. Fèilǜbīn
  Philippines
 60. Éluósī
  Russia
 61. Éguó
  Russia
 62. Xīnjiāpō
  Singapore
 63. Xībānyá
  Spain
 64. Táiwān
  Taiwan
 65. Níjiālāguā
  Nicaragua
 66. Yuènán
  Vietnam
 67. Wēiěrshì
  Wales
 68. Bìlǔ
  Peru
 69. Èguāduōěr
  Equador
 70. Hélán
  Holland / The Netherlands
 71. Ruìshì
  Switzerland
 72. Àodìlì
  Austria
 73. Tǔěrqí
  Turkey
 74. Xīlà
  Greece
 75. dàjiā
  Everybody
 76. zhōng
  Middle
 77. rén
  Person
 78. wén
  Language
 79. Law
 80. guó
  Country / Nation / State
 81. měi
  America / beautiful
 82. Tàiguó
  Thailand / Thai
 83. Liáoguó
  Laos
 84. Jiǎnpǔzhài
  Cambodia
 85. Miǎndiàn
  Myanmar / Burma
 86. yīng
  English
 87. Āngēlā
  Angola
 88. Negation particle
 89. huì
  To be able to
 90. shuō
  To speak
 91. yīdiǎn
  A little
 92. wǒde
  My
 93. nǐde
  Your (singular)
 94. tāde
  Her
 95. duìbuqǐ
  I'm sorry / Excuse me
 96. Wǒ shì Měiguórén
  I am American
 97. Nǐ shì Zhōngguórén ma?
  Are you Chinese?
 98. Shì, wǒ shì Zhōngguórén
  Yes, I am Chinese
 99. Nǐ shì Jiānádàrén ma?
  Are you Canadian?
 100. Nǐ shì Yīngguórén ma?
  Are you British?
 101. búshì
  Am not
 102. Bú shì, wǒ bú shì Yīngguórén
  No, I'm not British
 103. huì shuō
  To be able to speak
 104. Nǐ huì shuō Zhōngwén ma?
  Can you speak Chinese?
 105. Huì, wǒ huì shuō Zhōngwén
  Yes, I can speak Chinese
 106. Bú huì, wǒ bú huì shuō Zhōngwén
  No, I can't speak Chinese
 107. Wǒ huì shuō yīdiǎn
  I can speak a little
 108. Nǐ shì Àozhōurén ma?
  Are you Australian?
 109. Nǐ huì shuō Fǎwén ma?
  Can you speak French?
 110. Bú huì, wǒ huì shuō Yīngwén
  No, I can speak English
 111. Nǐde Zhōngwén shuō de hěn hǎo
  Your Chinese is very good
 112. Wǒde Zhōngwén shuō de bù hǎo
  My Chinese isn't very good
 113. tāde
  His
 114. de
  Possessive particle
 115. Negation particle
 116. de
  Adverb particle
 117. diǎn
  Dot
 118. Bú shì, wǒ shì Měiguórén
  No, I am American
 119. Nǐ ne?
  How about you? / And you?
 120. háihǎo
  So-so / okay
 121. Zhēnde ma?
  Really?
 122. zhēnde
  Real
 123. búkèqì
  You're welcome
 124. xǐhuān
  To like
 125. dànshì
  But / However
 126. dàn
  But
 127. hái
  Additionally
 128. huān
  Happy
 129. Guest
 130. ne
  Grammar particle
 131. Air
 132. To like
 133. zhēn
  Real
 134. kèqì
  Polite
 135. líng
  Zero
 136. One
 137. èr
  Two
 138. sān
  Three
 139. Four
 140. Five
 141. liù
  Six
 142. Seven
 143. Eight
 144. jiǔ
  Nine
 145. shí
  Ten
 146. yuè
  Month
 147. hào
  Number
 148. Day / Sun
 149. nián
  Year
 150. shēngrì
  Birthday
 151. jīntiān
  Today
 152. jīnnián
  This year
 153. míngtiān
  Tomorrow
 154. míngnián
  Next year
 155. zuótiān
  Yesterday
 156. qùnián
  Last year
 157. yīyuè
  January
 158. tiān
  Day
 159. èryuè
  February
 160. sānyuè
  March
 161. sìyuè
  April
 162. wǔyuè
  May
 163. liùyuè
  June
 164. qīyuè
  July
 165. bāyuè
  August
 166. jiǔyuè
  September
 167. shíyuè
  October
 168. shíyīyuè
  November
 169. shíèryuè
  December
 170. shēng
  To be born
 171. zuó
  Yesterday
 172. sānshí
  Thirty
 173. sānshíjiǔ
  Thirty nine
 174. sānshíwǔ
  Thirty five
 175. sānshíyī
  Thirty one
 176. shíwǔ
  Fifteen
 177. sìshí
  Forty
 178. jīn
  Present / Current
Author
Anonymous
ID
41136
Card Set
export(3).txt
Description
clo 1-5
Updated