B1-5 Vocab.txt

 1. waiter/waitress
  • fú wù yuán
  • 服务员
 2. spicy
  • là de
  • 辣的
 3. totally, all together
  • yí gòng
  • 一共
 4. still, also
  • hái
 5. think, like to
  • xiǎng
 6. for long things
  • tiáo
 7. for top clothes
  • jiàn
 8. jacket
  • jiá kè shān (tiáo)
  • 夹克衫
 9. pot
 10. expensive
  • guì
 11. waitress
  • xiǎo jiě
  • 小姐
 12. east
  • dōng
 13. west
  • 西
 14. bar
  • jiǔ bā
  • 酒吧
 15. market
  • shì cháng
  • 市场
 16. clothes
  • yī fú
  • 衣服
 17. black
  • hēi sè
  • 黑色
 18. pair
  • shuāng
 19. yellow
  • huáng sè
  • 黄色
 20. blue
  • lán sè
  • 蓝色
 21. brown
  • hè sè
  • 褐色
 22. color
  • yán sè
  • 颜色
 23. green
  • lǜ sè
  • 绿色
 24. grey
  • huī sè
  • 灰色
 25. pink
  • fěn sè
  • 粉色
 26. purple
  • zǐ sè
  • 紫色
 27. only
  • zhǐ
 28. white
  • bái sè
  • 白色
 29. extremely
  • tài
 30. big
 31. extra-large
  • tè dà
  • 特大
 32. large (size)
  • dà hào
  • 大号
 33. size
  • dà xiǎo
  • 大小
 34. small (size)
  • xiǎo hào
  • 小号
 35. cheap
  • pián yí
  • 便宜
 36. pants
  • kù zi (tiáo)
  • 裤子
 37. red
  • hóng sè
  • 红色
 38. receipt, tax recepit
  • fā piào
  • 发票
 39. tangerine
  • jú zi
  • 桔子
 40. watermelon
  • xī guā
  • 西瓜
 41. half-kilo (~1 lb)
  • jīn
 42. cash
  • xiàn jīn
  • 现金
 43. change, small money
  • líng qián
  • 零钱
 44. credit card
  • xìn yòng kǎ
  • 信用卡
 45. dress
  • lián yī qún (jiàn, tiáo)
  • 连衣裙
 46. money unit
  • kuài
 47. pineapple
  • bō luó
  • 菠萝
 48. small (exact) change)
  • líng qián
  • 零钱
 49. things, stuff
  • dōng xi
  • 东西
 50. buy
  • mǎi
 51. look
  • kàn
 52. look for/give change
  • zhǎo
 53. pay
 54. try
  • shì
 55. money
  • qián
 56. dragon fruit
  • huǒ lóng guǒ
  • 火龙果
 57. scarf
  • wéi jīn (tiǎo)
  • 围巾
 58. shirt, blouse
  • chèn shān (jiàn)
  • 衬衫
 59. shoes
  • xié zi (shuāng)
  • 鞋子
 60. skirt
  • qún zi (tiáo)
  • 裙子
 61. socks
  • wà zi (shuāng)
  • 袜子
 62. sweater
  • máo yī (jiàn)
  • 毛衣
 63. T-shirt
  • T xù (jiàn)
  • T恤
 64. strawberry
  • cǎo méi
  • 草莓
 65. champaigne
  • xiāng bīn
  • 香槟
 66. sandwich
  • sān míng zhì
  • 三明治
 67. fruit
  • shuǐ guǒ
  • 水果
 68. lychee
  • lì zhī guǒ
  • 荔枝果
 69. mango
  • máng guǒ
  • 芒果
 70. orange (fruit)
  • chéng zi
  • 橙子
 71. peach
  • táo zi
  • 桃子
 72. pear
 73. want
  • yào
 74. banana
  • xiāng jiāo
  • 香蕉
Author
debbidot
ID
40141
Card Set
B1-5 Vocab.txt
Description
Accent Mandarin Beginner One Unit 5
Updated