B1-4 Vocab.txt

 1. embarassed
  • bù hǎo yì si
  • 不好意思
 2. interesting
  • yǒu yì si
  • 有意思
 3. quick
  • kuài
 4. satisfied
  • mǎn yì
  • 满意
 5. slow
  • màn
 6. too much
  • tài
 7. uninteresting, boring
  • méi yǒu yì si
  • 没有意思
 8. a little
  • yī diǎn
  • 一点
 9. again
  • zài
 10. once, one time
  • yī biàn
  • 一遍
 11. because
  • yīn wèi
  • 因为
 12. for books
  • běn
 13. king
  • wáng
 14. adult
  • dà rén
  • 大人
 15. country
  • guó
 16. school
  • xué xiào
  • 学校
 17. dog
  • quǎn
 18. chocolate
  • qiǎo kè lì
  • 巧克力
 19. yogurt
  • suān nǎi
  • 酸奶
 20. meaning
  • yì si
  • 意思
 21. tree, wood
 22. hour (measure of time)
  • xiǎo shi
  • 小时
 23. time (measured in minutes)
  • zhōng
 24. computer
  • diàn nǎo
  • 电脑
 25. jade
 26. language (spoken)
 27. language (written)
  • wén
 28. little gift
  • xiǎo yì si
  • 小意思
 29. question
  • wèn ti
  • 问题
 30. past, change
  • le
 31. how
  • zěn me
  • 怎么
 32. how long
  • duō jiǔ
  • 多久
 33. how much (a few), table
 34. can, ge able to
  • huì
 35. exercise
  • jiàn shēn
  • 健身
 36. give
  • gěi
 37. hear
  • tīng
 38. know
  • zhī dào
  • 知道
 39. listen
  • tīng
 40. say, speak
  • shuō
 41. spell (pinyin)
  • pīn
 42. study
  • xué
 43. tell
  • gào sù
  • 告诉
 44. to go back
  • huí
 45. understand
  • dǒng
 46. understand now
  • dǒng le
  • 懂了
 47. want
  • yào
Author
debbidot
ID
40140
Card Set
B1-4 Vocab.txt
Description
Accent Mandarin Beginner One Unit 4
Updated