Cantonese.txt

 1. kéuih 佢
  he/she/it
 2. páhng yáuh 朋友
  friend
 3. sihkyéh 食 食
  eating (something)
 4. sihkfaahn 食葷
  eating meals
 5. yāt 一
  one
 6. yāt chīn 一千
  1
 7. yāt chīn maahn 一千萬
  100 million
 8. yāt baak 一百
  100
 9. yāt baak maahn 一萬
  million
 10. yāt maahn 一萬
  10
 11. yāt maahn lìhng yih 一萬零二
  10
 12. chāt 七
  seven
 13. sāam 三
  three
 14. seuhng heui 上去
  to go up / ascend
 15. séuhng jó heui 上咗去
  went upstairs
 16. seuhng mihn 上面
  on top; above
 17. hah mihn 下面
  under
 18. jūng gwok 中國
  China
 19. jūng màhn 中文
  Chinese (language)
 20. māt 乜
  what
 21. mē 乜
  what
 22. mātyéh 乜嘢
  what
 23. gáu 九
  nine
 24. yáh 也
  also (written)
 25. yih 二
  two
 26. ngh 五
  five
 27. gām yaht 今日
  today
 28. leng jái 令仔
  handsome
 29. gihn 件
  classifier for clothes
 30. fahn 份
  classifier for newspaper
 31. dāi 低
  low
 32. néih 你
  you
 33. néih yahpmihn 你入面
  inside you
 34. neih nē 你呢
  and you?
 35. néihdeih 你哋
  you (pl.)
 36. kúeihdeih 佢哋
  they
 37. pèhng 便
  cheap
 38. seun 信
  letter
 39. go 個
  classifier for persons
 40. sīn sāang 先生
  Mr. / teacher / sir / husband
 41. yahp jó heui 入咗去
  got in
 42. yahp mihn 入面
  inside; indoors
 43. léuhng 兩
  two; pair
 44. leuhng tēng 兩廳
  double room (living room + dining room)
 45. baat 八
  eight
 46. gūng sī 公司
  office; company
 47. luhk 六
  six
 48. lèuhng 冷
  cool
 49. dong 凍
  cold (milk tea)
 50. dang hahmihn 凳下面
  under the chair
 51. chēut 出
  exit / go out
 52. chēut 出
  classifier for movies
 53. chēut jó heui 出咗去
  went out
 54. fān 分
  minute (time when)
 55. fān béi néih 分俾你
  share with you / give you a portion
 56. fān jūng 分鐘
  minute (time spent)
 57. chìhn mihn 前面
  in front
 58. bāau 包
  bread
 59. sahp 十
  ten
 60. sahp maahn 十萬
  hundred thousand
 61. bun yaht 半日
  half day
 62. kā 卡
  carriage
 63. heui 去
  go (verb)
 64. chā sīu 叉燒
  roast pork
 65. chā sīu bāau 叉燒包
  bbq pork bun
 66. yauh bihn 右便
  right side
 67. yauh bihn mihn 右便面
  right hand side
 68. yauh sáu mihn 右手面
  right hand side
 69. yauh mihn 右面
  right side
 70. méng 名
  name
 71. àh 吓
  is that so? / right?
 72. nē 呢
  how about?
 73. nī 呢
  this
 74. meih 味
  taste
 75. gam faai a? 咁快吓
  so fast? / so soon?
 76. gam gāp a? 咁急吓
  so hasty?
 77. gam jóu a? 咁早吓
  so early?
 78. gam noih a? 咁耐吓
  so long time?
 79. gam yúhn a? 咁遠吓
  so far away?
 80. gam chìh a? 咁遲吓
  so late?
 81. gafē 咖啡
  coffee
 82. mh haih hóu [hóu] 唔係好
  not very [good]
 83. mh haih géi [hóu] 唔係幾
  not quite [good]
 84. lā 啦
  please (final particle)
 85. ngāam 啱
  correct; right for somebody
 86. dāan 單
  bill
 87. gó 嗰
  that
 88. yéh 嘢
  thing / matter
 89. sei 四
  four
 90. gwok 國
  country
 91. táisyū 圖書
  reading
 92. boují 報紙
  newspaper
 93. dō 多
  many / much
 94. yeh 夜
  late at night
 95. gau 夠
  enough
 96. gau wáih daaih 夠偉大
  enough great and mighty
 97. daaih 大
  big
 98. tīn 天
  sky
 99. taai táai 太太
  Mrs. / wife / married lady
 100. néuih páhng yáuh 女 朋友
  girl friend
 101. néuih yán 女人
  woman
 102. néuih yán gāai 女人街
  Lady's Market
 103. laaht 奶
  milk
 104. hóu (adj.) 好
  good
 105. hóu (adv.) 好
  very (adv.)
 106. hóu gāp 好吓
  urgent / go to the toilet now
 107. múi 妹
  younger sister
 108. sing 姓
  surname
 109. mā 媽
  mother
 110. màh mā 媽媽
  mother
 111. hohk 學
  learn
 112. hohk haauh 學校
  school
 113. hohk sāang 學生
  student
 114. yúhn 完
  finish
 115. gā 家
  home
 116. saht 實
  very firm
 117. saht wúih faht 實會罰
  will be punished for sure
 118. deui 對
  classifier for a pair
 119. síu 小
  little; few
 120. síu jé 小姐
  miss / young lady
 121. síu bā sí 小巴士
  mini bus
 122. jīmsājéui 尖沙咀
  Tsim Sha Tsui
 123. jauhláih 就嚟
  soon
 124. ūk kéi 屋企
  home
 125. sāan 山
  mountain
 126. sāandéng 山頂
  The Peak; summit
 127. jó bihn 左便
  left side
 128. jó bihn mihn 左便面
  left hand side
 129. jó sáu mihn 左手面
  left hand side
 130. jó mihn 左面
  left side
 131. bāk sí 巴士
  bus
 132. daai 帶
  bring
 133. daai jó heui 帶咗去
  brought away
 134. géi 幾
  quite
 135. géi sìh 幾時
  when
 136. géi noih 幾耐
  how long
 137. chóhng [m/w: jēung] 床
  bed
 138. chòhn hahmihn 床下面
  under the bed
 139. miuh gāai 廟街
  Temple Street
 140. gwóng dūng wá 廣東
  cantonese
 141. tēng [m/w: go] 廳
  living room; guest room; a hall
 142. tēng ngoihmihn 廳 外面
  outside the hall
 143. yìhng 形
  shape / model
 144. hauh yaht 後日
  the day after tomorrow
 145. hauh mihn 後面
  back
 146. dāk 得
  okay
 147. dāk hàahn 得閒
  have free time
 148. sām 心
  heart
 149. faai chāan 快餐
  fast food
 150. pa 怕
  be afraid of
 151. muhn 悶
  boring
 152. séung 想
  want to (aux. verb)
 153. oi 愛
  love
 154. láahn wúih faht 懶會罰
  will be punished if lazy
 155. ngāam ngóh 我
  it fits me
 156. ngóh 我
  I
 157. ngóhdeih 我哋
  we
 158. fóng [m/w: gāan] 房
  room
 159. fóng ngoihmihn 房外面
  outside the room
 160. pàh jó heui 扒咗去
  stolen away
 161. dā 打
  dozen
 162. pāi 批
  pie
 163. nàh 拿
  to take
 164. jā 揸
  to drive
 165. daap 搭
  take / to go by / travel by (transportation)
 166. daap chē 搭車
  to take a car
 167. wán 搵
  to seek
 168. wán béi néih 搵俾你
  look up for you
 169. wán yaht 搵日
  find a day
 170. ló jó heui 攞咗去
  took away
 171. jī 支
  classifier for bottle; long slender inflexible things such as cigarettes
 172. guih 攰
  tired
 173. gaau 教
  teach
 174. mān 文
  dollars
 175. sān 新
  new
 176. gáng haih 更係
  surely
 177. syū 書
  book
 178. wúih 會
  will (aux. verb)
 179. yáuh 有
  have
 180. yáuh behng 有病
  be sick
 181. yúh chin 有錢
  rich (wealthy)
 182. bún 本
  classifier for books
 183. dó 朵
  classifier for flowers
 184. dūng tit 東鐵
  HK East Rail
 185. dūng tit sin 東鐵線
  HK East Rail Line
 186. ga 架
  classifier for machinery such as aircraft
 187. gáng wáih daaih 梗偉大
  surely great and mighty
 188. tiuh 條
  classifier for long
 189. dang 椅
  chair
 190. cháang 橙
  orange
 191. tói 檯/ 枱
  table
 192. gwaih yahpmihn 櫃入面
  inside the closet
 193. gwaih túng 櫃筒
  drawer
 194. fún 款
  style
 195. seui 歲
  year(s) old (age)
 196. séi 死
  die
 197. múih yaht 每日
  each day
 198. hòuh / hòuhji 毫
  coin
 199. séui 水
  water
 200. jāp 汁
  juice / sauce
 201. sā 沙
  sand
 202. yàuh 油
  oil
 203. láahng 涼
  cold
 204. góng tit 港鐵
  Hong Kong MTR
 205. hot 渴
  thirsty
 206. tōng 湯
  soup
 207. jéunsíh 準時
  punctual
 208. waaht 滑
  smooth
 209. sāp 濕
  wet / humid
 210. fó chē 火車
  train
 211. cháau 炒
  fried
 212. cháau faahn 炒飯
  fried rice
 213. móuh 無
  do not have
 214. dāng 燈
  light (noun)
 215. bā 爸
  father
 216. bàh bā 爸爸
  father
 217. ngàh 牙
  teeth
 218. ngàuh 牛
  beef
 219. ngàuh yàuh 牛油
  butter
 220. ngàuh yuhk 牛肉
  cow
 221. kàhm yaht 琴日
  yesterday
 222. gwā 瓜
  melon
 223. tìhm 甜
  sweet (adj.)
 224. sāang yaht 生日
  birthday (noun and verb)
 225. sāang yaht faai lohk 生日快樂
  happy birthday!
 226. náahm páhng yáuh 男 朋友
  boy friend
 227. náahn yán 男人
  man
 228. nàahm yán gāai 男人街
  Temple Street
 229. béi 畀
  to give
 230. láuh béi néih 留俾你
  save for you
 231. tung 疼
  pain
 232. sau 瘦
  thin
 233. baak 百
  hundred
 234. dīk sí 的士
  taxi
 235. hon 看
  look
 236. ngáahn 眼
  eye
 237. tái 睇
  read
 238. tai dihn sih 睇電視
  watching TV
 239. fan gaau 瞓覺
  sleeping
 240. ngái 矮
  short (height)
 241. dihp 碟
  dish
 242. jēung 章
  classifier for paper and money
 243. dáng 等
  wait
 244. fit 節
  festival
 245. fán 粉
  powder
 246. jūk 粥
  congee
 247. jí 紙
  paper
 248. sai 細
  small
 249. laahm chē 纜車
  The Peak Tram; cable car
 250. faht 罰
  to be punished (verb)
 251. sēng 聲
  voice
 252. fèih 肥
  fat
 253. geuk 腳
  foot
 254. syùhn 船
  ferry
 255. sīk 色
  colour
 256. fā 花
  flower
 257. fú 苦
  bitter
 258. yīng màhn 英文
  English
 259. jáu 茶
  tea
 260. maahn 萬
  ten thousand
 261. jeuk 著
  wear
 262. láahn gwai fōng 蘭桂坊
  Lan Kwai Fong
 263. dáan 蛋
  egg
 264. daahn tāat 蛋撻
  custard tart
 265. hā 蝦
  shrimp
 266. hyut 血
  blood
 267. hàahng 行
  to walk
 268. sàam 衫
  clothing
 269. fu 褲
  trousers
 270. maht 襪
  socks
 271. sāi gwā 西瓜
  watermelon
 272. sāi tit 西鐵
  HK West Rail
 273. sāi tit sin 西鐵線
  HK West Rail Line
 274. yiu 要
  need to (aux. verb) / want / cost
 275. wah 話
  to say
 276. sīk 識
  know how to (aux. verb)
 277. gwai 貴
  expensive
 278. maai 買
  to buy
 279. máaih 買
  buy
 280. máaih béi néih 買俾你
  buy for you
 281. máaihyéh 買嘢
  shopping (buying things)
 282. maaih béi néih 賣俾你
  sell to you
 283. chīu yahn 超人
  superman
 284. chīu wáih daaih 超偉大
  super great and mighty
 285. kwà 跨
  to climb over
 286. tek 踢
  kick
 287. chē 車
  car
 288. sung béi néih 送俾你
  give you as a gift
 289. jē 遮
  umbrella
 290. chíh 遲
  late
 291. chíhdou 遲到
  arriving late
 292. chìh wúih faht 遲會罰
  will be punished if late
 293. bīn 邊
  which
 294. bīngo 邊個
  which one; who
 295. chàh 酒
  wine
 296. chou 醋
  vinegar
 297. gām 金
  gold
 298. chín 錢
  money
 299. sek 錫
  kiss
 300. bīu 錶
  watch (noun)
 301. jūng yi 鍾意
  like (be fond of)
 302. jūngyi 鍾意
  like to (aux. verb)
 303. hōi sām 開心
  happy
 304. gāan 間
  classifier for rooms
 305. fut 闊
  wide
 306. jek 隻
  classifier for animals (but not humans)
 307. gāi 雞
  chicken
 308. lìhng 零
  zero
 309. sái 需
  need (only used as sái m'sái a?)
 310. gēng 青
  be afraid
 311. leng 靚
  beautiful
 312. leng néui 靚女
  pretty [girl]
 313. hēu 靴
  boots
 314. hàaih 鞋
  shoes
 315. tàuh 頭
  head
 316. fēi gēi 飛機
  airplane
 317. sihk 食
  eating
 318. sihk jóu chāan 食早餐
  eating breakfast
 319. sihk aan 食晏
  eating lunch
 320. sihk maahn faahn 食晚飯
  eating dinner
 321. faahn 飯
  rice (cooked) / meal
 322. chāan 餐
  meal
 323. ngoh 餓
  hungry
 324. hēung gong 香港
  Hong Kong
 325. gwāt 骨
  bone
 326. gōu 高
  tall
 327. yú 魚
  fish
 328. níuh 鳥
  bird
 329. aap 鴨
  duck
 330. waaht daht 鶻突
  nasty / disgusting
 331. beih 鼻
  nose
 332. jāai 齋
  vegetarian / plain
 333. chà
  bad
 334. giu
  be named
 335. hàahm
  steak
 336. háaih
  spare ribs
 337. náaih
  spicy
 338. ngàuh pá
  salty
 339. pàaih gwāt
  crab
 340. he /him (written)
Author
jenniferrenae
ID
39428
Card Set
Cantonese.txt
Description
Chinese/Cantonese basic vocabulary. Characters are not included, Yale romanization used.
Updated