ChineseLink2L4

 1. shīmǔ


  (honorific addressing teacher's wife)
  师母
 2. xiē


  (some)
 3. wéishēngsù


  (vitamin)
  维生素
 4. yǒngyuǎn


  (forever)
  永远
 5. jiànkāng


  (healthy)
  健康
 6. niánqīng


  (young)
  年轻
 7. pòfèi


  (courteous expression by gift recievers, to spend money, go to expenses)
  破费
 8. xiǎoyìsi


  (not a big deal)
  小意思
 9. nándé


  (seldom, rarely)
  难得
 10. tèdì


  (specially)
  特地
 11. náshǒucài


  (best cooking)
  拿手菜
 12. liáng


  (cool, cold)
 13. jīngshen


  (energetic, high-spirited)
  精神
 14. báitóufa


  (gray or white hair)
  白头发
 15. yǎnjing


  (eye)
  眼睛
 16. huā


  (blurred eyesight, flower)
 17. shìyìng


  (to get used to)
  适应
 18. shíchā


  (time difference, jetlag)
  时差
 19. báitiān


  (day time)
  白天
 20. kùn


  (sleepy, dozy)
 21. shuìbùzháo


  (unable to sleep)
  睡不着
 22. jiēdào


  (street)
  街道
 23. xíguàn


  (to be used to)
  习惯
 24. zhǎng


  (to grow)
 25. niángāo


  (new-year cake, rice cake)
  年糕
 26. wèidào


  (taste)
  味道
 27. dìdao


  (original, genuine, authentic)
  地道
 28. xiāng


  (aroma, aromatic, good-smelling)
 29. jùquán


  (all included, altogether)
  俱全
 30. bǎo


  (full)
 31. zhǐshì


  (just simply)
  只是
 32. jiāchángbiànfàn


  (homemade meal)
  家常便饭
 33. xiāngjù


  (to be together, get together)
  相聚
 34. gānbēi


  (to toast, cheers)
  干杯
 35. Yǒu péng zì yuǎnfāng lái, bú yì yuè hū?


  (Isn't it pleasant to have friends coming from afar?)
  有朋自远方来, 不亦乐乎?
Author
ravenhaired
ID
39102
Card Set
ChineseLink2L4
Description
Chinese Link 2 lesson 4
Updated