B1-3 Vocab.txt

 1. new
  • xīn
 2. where
  • nǎ lǐ
  • 哪里
 3. driver
  • sī jī
  • 司机
 4. engineer
  • gōng chéng shī
  • 工程师
 5. manager
  • jīng lǐ
  • 经理
 6. secretary
  • mì shū
  • 秘书
 7. teacher
  • lǎo shī
  • 老师
 8. child
  • hái zi
  • 孩子
 9. daughter
  • nǚ ér
  • 女儿
 10. friend
  • péng yǒu
  • 朋友
 11. Mr, Husband
  • xiān shāng
  • 先生
 12. older brother
  • gē gē
  • 哥哥
 13. older sister
  • jiě jiě
  • 姐姐
 14. son
  • ér zi
  • 儿子
 15. younger brother
  • dì dì
  • 弟弟
 16. younger sister
  • mèi mèi
  • 妹妹
 17. Miss
  • xiǎo jiě
  • 小姐
 18. Australia
  • Ào dà lì yà
  • 澳大利亚
 19. Germany
  • Dé guó
  • 德国
 20. London
  • Lún dūn
  • 伦敦
 21. New York
  • Niǔ yuē
  • 纽约
 22. Spain
  • xī bān yá
  • 西班牙
 23. Tokoyo
  • Dōng jīng
  • 东京
 24. work/job
  • gōng zuò
  • 工作
 25. Mandarin (Chinese)
  • zhōng wén
  • 中文
 26. Mandarin (Common language)
  • pǔ tōng huà
  • 普通話
 27. Mandarin (language of the Han)
  • hàn yǔ
  • 汉语
 28. years (age)
  • suì
 29. name
  • míng zi
  • 明子
 30. at
  • zài
 31. how many (<20)
 32. how old?
  • duō dà
  • 多大
 33. called
  • jiào
 34. do
  • zuò
 35. have
  • yǒu
 36. like
  • xǐ huān
  • 喜欢
 37. live
  • zhù
Author
debbidot
ID
38370
Card Set
B1-3 Vocab.txt
Description
Accent Mandarin Beginner One Unit 3
Updated