B1-2 Vocab.txt

 1. green
  • 绿
 2. orange
  • chéng
 3. early
  • zǎo
 4. busy
  • máng
 5. good
  • hǎo
 6. hot
 7. ice / cold
  • bīng
 8. this
  • zhè
 9. tired
  • lèi
 10. very
  • hěn
 11. not
 12. add / with
  • jiā
 13. and
 14. both
  • dōu
 15. or (in a question)
  • hái shì
  • 还是
 16. bottle
  • píng
 17. can
  • guàn
 18. cube / piece
  • kuài
 19. cup
  • bēi
 20. package/bag
  • bāo
 21. alcohol
  • jiǔ
 22. apple
  • píng guǒ
  • 苹果
 23. beer
  • pí jiǔ
  • 啤酒
 24. black tea
  • hóng chá
  • 红茶
 25. Chinese rice alcohol
  • bái jiǔ
  • 白酒
 26. Chinese rice wine
  • huáng jiǔ
  • 黄酒
 27. Coca-Cola
  • kě kǒu kě lè
  • 可口可乐
 28. coffee
  • kā fēi
  • 咖啡
 29. cola
  • kě lè
  • 可乐
 30. diet (healthy) cola
  • jiàn yí kě lè
  • 健怡可樂
 31. jasmine
  • mò lì huā
  • 茉莉花
 32. juice
  • guǒ zhī
  • 果汁
 33. milk
  • niú nǎi
  • 牛奶
 34. mineral (mineral water)
  • kuàng quán
  • 矿泉
 35. oolong
  • wū lóng
  • 乌龙
 36. Pepsi-Cola
  • bǎi shì kě lè
  • 百事可乐
 37. red wine
  • hóng pú tao jiǔ
  • 红葡萄酒
 38. Sprite
  • xuě bì
  • 雪碧
 39. sugar
  • táng
 40. tea
  • chá
 41. white wine
  • bái pù tao jiǔ
  • 白葡萄酒
 42. wine (grape alcohol)
  • pú tao jiǔ
  • 葡萄酒
 43. name card
  • míng piàn
  • 名片
 44. water
  • shuǐ
 45. question
  • ne
 46. ask
  • wèn
 47. come in
  • jìn
 48. drink
 49. meet, see
  • jiàn
 50. please
  • qǐng
 51. sit
  • zuò
 52. wait
  • děng
Author
debbidot
ID
38369
Card Set
B1-2 Vocab.txt
Description
Accent Mandarin Beginner One Unit 2
Updated