Where are you from?

 1. Where are you from?
  你是哪里人?

  Nǐ shì nǎlǐ rén?
 2. Excuse me/sorry
  对不起

  Duìbùqǐ
 3. America
  美国

  Měiguó
 4. American
  美国人

  Měiguó rén
 5. China
  中国

  Zhōngguó
 6. Chinese
  中国人

  Zhōngguó rén
 7. Chinese (language)
  中文

  Zhōngwén
 8. Russia
  俄国

  É guó
 9. Russian
  俄国人

  É guó rén
 10. Germany
  德国

  Dé guó
 11. German
  德国人

  Dé guó rén
 12. Australia
  澳大利亚

  Ào dà lì yǎ rén
 13. Australian
  澳大利亚人

  Ào dà lì yǎ rén
 14. France
  法国

  Fà guó
 15. French
  法国人

  Fà guó rén
 16. Person/people


  Rén
 17. From


  Cóng
 18. Where?
  哪里

  Nǎlǐ? (Nǎer? Beijing accent)
 19. Is/am


  Shì
 20. Really?
  真的?

  Zhēn de
Author
frrukospr
ID
36873
Card Set
Where are you from?
Description
Words and phrases asking where are you from?
Updated